Matthew 22

A tinata valavalar ure ra lukara na varbean

(Luk 14:15-24)

Iesu i tur pa mule ra tinata valavalar, ma i tatike ta diat: A varkurai marama ra bala na bakut dir vardada ma tika na king, i pait ra lukara na varbean kai natuna, a tutana, ma i tulue kana umana tultul upi diat a agur pa diat di ga ting diat ta ra lukara na varbean, ma dia ole ra vinavana. I tulue mule kana ta ra umana tultul dari: Avat a ve diat di ga ting diat, ba iau tar mal ot pa ra nian, iau tar doko kaugu umana bulumakau ma ra umana monoina vavaguai, ma di tar vaninare ra magit par, avat a mai tadav ra lukara na varbean. Ma dia nur vue ke, dia vana ka, tikai tadav kana uma, ta ra tikai tadav kana kunukul; ma ta umana dia kinim pa ra umana tultul, dia vakaina diat, ma dia doko diat. A king i kankan tana, ma i tulue kana umana loko na tarai na vinarubu dia ubu doko vue nam ra umana tena vardodoko, ma dia tun vue kadia pia na pal. Namur i tatike tai kana umana tultul: Di tar vaninare ra varbean ma diat nam di ga ting pa diat pa dia ga ko. Avat a vana ta ra lavur nga varkuvo, ma diat par, ava varkuvo ma diat, avat a ting pa diat uti ta ra lukara na varbean. 10 Nam ra umana tultul dia vana ta ra lavur nga, ma dia ben varurue diat, a umana kaina ma ra umana boina, ma ra lukara na varbean i kor ma ra tarai. 11 Ba ra king i ruk upi na gire ra tarai, i na tadav tika na tutana pa kana ta mal na varbean; 12 ma i biti tana: Talaigu, dave u ga ruk uti ba pa kaum ta mal na varbean? Ma i ki mut uka. 13 A king i biti tai ra umana tultul: Avat a vi ra ura limana ma ra ura kakene, ma avat a vue vaba ia ta ra ngala na bobotoi: nam di tangtangi tana ma di vangvangia ra palangia tana. 14 Tago di ting pa mangoro ma di pilak pa ra paupau ka.

A tinir ure ra totokom

(Mar 12:13-17; Luk 20:20-26)

15 A umana Parisaio dia vana irai ma dia varpit pa upi diat a vagu pa ia ta kana tinata. 16 Ma dia tulue kadia ta ra umana tarai na vartovo tadav ia ma ra umana talai Erodes ma dia biti tana: Tena vartovo, ave nunure ba u a dovot; ma kaum vartovo ta ra mangamangana kai God i dovot bula, ma pa u nuk pa ta tikai, tago a tarai dia varogop par piram. 17 Una ve avet, ava u nuk ia? I takodo ba da tul tar ra totokom tai ra Kaisar ba pata? 18 Iesu i nunure ra bala i diat i kaina, ma i biti: Avat a umana vaongo, dave ava valar iau? 19 Avat a ve tar ra pakana mani na totokom tagu. Ma dia kap tika na denaria tadav ia. 20 I tir diat: A malalar i to ia tana, ma kai ia bula ra tutumu tana? 21 Dia biti ba: Kai ra Kaisar. Ma i biti ta diat: Avat a tul tar tai ra Kaisar ra lavur magit kai ra Kaisar ma avat a tul tar tai God bula ra magit par kai God. 22 Ba dia valongore nam dia kakaian tana, ma dia vana ka kan ia.

A tinir ure ra tinut mulai kan ra minat

(Mar 12:18-27; Luk 20:27-40)

23 Ta nam ra bung ta umana Sadukaio, diat dia pue ra nilaun mulai, dia tadav ia, dia tir ia, dari: 24 Tena Vartovo, Moses i ga tatike: Ba ra tutana i mat, ma pa ta natuna, turana na ben kana vavina, ma na vangala ta umana bul upi kai turana nina i ga mat. 25 A lavurua na barturana dia ga ki pire vevet; a luaina i taulai, ma i mat, ma tago pa ta natuna, turana, a vaivutuna, i ben pa kana taulai; 26 ma damana bula ra vautuluna, ma i tuk ta ra valavuruana. 27 Ma ra vavina i mat mur ta diat par. 28 Ta ra nilaun mulai, kai ia ta diat ra lavurua nam ra vavina? Tago diat par dia ga taulai me. 29 Iesu i biti ta diat: Ava rara, tago pa ava nunure ra Buk Tabu ma ra dekdek i God bula. 30 Ta ra nilaun mulai pa dia taulai, ma pa dia tulatulai ta ra tinaulai, dia vardada ka ma ra lavur angelo arama ra bala na bakut. 31 Ma pa ava ga luk vang boko nam God i ga tatike ta vavat ure ra nilaun mulai kai ra lavur minat, dari: 32 Iau ra God kai Abaraam, ma ra God kai Isak, ma ra God kai Iakob? God vakir a God kai ra lavur minat, kai ra lavur launa iat. 33 Ba ra kor na tarai dia valongore go, dia manane kana vartovo.

A ngala na vartuluai

(Mar 12:28-34; Luk 10:25-28)

34 Ba ra umana Parisaio dia valongore ba i tar tata vamut ra umana Sadukaio, dia kor varurung. 35 Ma tikai ta diat, a tena kabinana ta ra varkurai, i valar ia ma ra tinir dari: 36 Tena Vartovo, nuve i ngala ta ra lavur vartuluai ta ra tinata na varkurai? 37 Ma i biti tana: Una mari ra Luluai kaum God ma ra balam parika, ma ra tulungeam parika, ma ra nuknukim parika. 38 Go ia ra ngala, ma go ia ra luaina vartuluai. 39 Ma go tikai bula dir vardada me: Una mari talaim da u mari mule u. 40 A tinata na varkurai par ma ra lavur vartovo kai ra umana propet i vuna ta go ra ivu vartuluai.

A tinir ure Kristo

(Mar 12:35-37; Luk 20:41-44)

41 Io, ba ra lavur Parisaio dia ki varurung dari, Iesu i tir diat: 42 Ava ava nuk ia ure ra Kristo? Ba natu ia? Dia tatike tana: Natu i David. 43 I biti ta diat: Ba damana, dave David i vatang ia ta ra Tulungen ba Luluai? Tago i biti:

44 “A Luluai i tatike tai kaugu Luluai,
Una ki ta ra limagu tuna,
Tuk ta nam ra bung ba ina vung vaba kaum lavur ebar ta ra vavai na kakim.”
45 Ona David i vatang ia Luluai, dir tamana dave? 46 Ma pa ta i nunure ta pakana tinata ba na bali ia me: ma papa ta nam ra bung, pa ta i tadav ia mulai ma ra tinir.

Copyright information for `KSD