Numbers 21

A tarai Kanaan dia vakaian ra tara Israel

Ba ra king Arad, a te Kanaan, nina i ga ki aro Negeb, i ga valongore ra varvai ba ra tarai Israel dia vanavana ta ra nga Atarim, dia ga varubu ma ra tarai Israel, ma i ga kinim pa ta umana ta diat. Ma Israel i ga vavalima ta ra luaina mata i ra Luluai ma i ga biti: Ona una tul tar go ra tarai ta ra limagu, ina nila vakakit vue kadia lavur pia na pal. Ma ra Luluai i ga torom ta ra nilai Israel, ma i ga tul tar ra tarai Kanaan; ma dia ga nila vakakit vue diat ma kadia lavur pia na pal; ma di ga vatang ra iang i nam ra pakana ba Korma.

A umana varkarat na vui

Ma dia ga vanavana papa aro ra luana Or ta ra nga uro ra Ta Meme, upi diat a vana liliai kan ra gunan Edom; ma ra nuknuk i ra tarai i ga bilua ta ra nga. Ma ra tarai dia ga tata na urur ure God ma ure Moses: Upi ra ava amur ga ben vairop avet kan aro Aigipto upi avet a mat ta ra bil? Tago pa ta nian ma pa ta tava; ma ave milamila ta go ra nian vakuku.

Ma ra Luluai i ga tulue ra umana varkarat na vui livuan pire ra tarai, ma dia ga karat diat; ma mangoro ta ra tarai Israel dia ga mat. Ma ra tarai dia ga tadav Moses ma dia ga biti: Ave ga pait ra kaina, tago ave ga tata na urur ure ra Luluai ma ure u; una araring tadav ra Luluai, upi na tak vue ra umana vui kan avet. Ma Moses i ga araring ure ra tarai. Ma ra Luluai i ga biti tai Moses: Una pait ta varkarat na vui ma una vatur ia tai ta davai; ma na dari, ba nina ba ra vui i ga karat ia na gire, na laun. Ma Moses i ga pait ra vui ma ra palariam gobol, ma i ga vatur ia tai ta davai; ma i ga dari: ona ta vui i ga karat ta tikai, ba i lingan upi ra vui na palariam, na laun.

A tarai Israel dia vanavana kikil Moab

10 Ma ra tarai Israel dia ga vanavana, ma dia ga vavatur aro Obot. 11 Ma dia ga vanavana papa aro Obot, ina dia ga vavatur aro Ieabarim, ta ra bil pire ra langun Moab, ta ra papar ba ra keake i vana rikai tana. 12 Dia ga vanavana papa aro, ma dia ga vavatur ta ra male Sered.

13 Dia ga vanavana papa aro, ma dia ga vavatur ta ra papar a Amon maro, nina i ki ta ra bil pire ra langun kai ra tarai Amor; tago Amon ia ra langun kai Moab, livuan Moab ma ra tarai Amor. 14 Damana ra tinata ta ra Buk ure ra umana Vinarubu kai ra Luluai:

Vaeb aro Supa,
Ma ra malamale Amon,
15 Ma ra papar a male,
Nina i tadav ra kiki kai Ar,
Ma i lingan upi ra langun kai Moab.
16 Ma papa aro dia ga vanavana tuk uro Ber, nina ra kivu ba ra Luluai i ga biti tai Moses ure: Una varurue ra tarai, ma ina vamomo diat ma ra tava.
17 Ma ra tarai Israel dia ga kaile go ra kakailai:
U a kivu una ninim rikai; avat a kakailai pirana:
18 A kivu, nina ra umana luluai dia ga tikan tadav ia,
Ma ra umana ngalangala kai ra tarai dia ga kal ia,
Ma ra buka na varkurai, ma kadia umana buka. Ma dia ga vanavana papa aro ta ra bil tuk uro Matana;
19 ma papa aro Matana tuk uro Nakaliel, ma papa aro Nakaliel tuk uro Bamot; 20 ma papa aro Bamot tuk uro ra male ta ra langun kai Moab pire ra ul a luana Pisga, nina i gigira ba ura ra bil.

Israel i uvia pa Sikon

(Vart 2:26-37)

21 Ma Israel i ga tulue ta umana tultul tadav Sikon, a king kai ra tarai Amor, ma i ga biti: 22 Iau lul u ba ina vana vurbolo ta kaum gunan; pa avet a vana irai tadav ta uma, ba tadav ta uma na vain; pa avet a momo ta ra tava ta ra umana kivu; avet a vanavana ka ta ra nga tur kai ra king, tuk ave tar bolo vurakit kan kaum langun.

23 Ma Sikon pa i ga mulaot ba Israel na bolo ta kana langun; ma Sikon i ga varurue kana loko na tarai, ma i ga tut ure Israel uro ta ra bil, ma i ga vana tadav Iasa; ma dia ga varubu ma Israel. 24 Ma Israel i ga ub ia ma ra pakat na vinarubu, ma i ga kale kana gunan papa Amon tuk uro Iabok ta ra langun kai ra tarai Amon, tago ra langun kai ra tarai Amon i ga dekdek.

25 Ma Israel i ga kale go ra lavur pia na pal; ma Israel i ga ki ta ra lavur pia na pal kai ra tarai Amor, tai Kesbon, ma ta kana lavur pia na pal. 26 Tago Kesbon ia ra pia na pal kai Sikon, a king kai ra tarai Amor, nina dir ga varubu ma ra king Moab lua, ma i ga kap pa kana pia parika kan ra limana, tuk uro Amon. 27 Damana ra umana tena pit kakailai dia biti:

Avat a vana Kesbon,
Boina ba da pait ra pia na pal kai Sikon ma da vatut ia;
28 Tago ra iap i ga vana rikai tai Kesbon,
Ma ra birao ta ra pia na pal kai Sikon;
I ga vaimur vue Ar-Moab,
Ma ra umana luluai ta ra lualuana Amon.
29 Na kaina tam, Moab!
Avat a malari, avat a tarai kai Kemos;
I ga tul tar kana umana bul tutana upi diat a puiap,
Ma kana umana bul vavina upi ra kini na vilavilau,
Pire Sikon, a king kai ra tarai Amor.
30 Damana ra umana bul mur ta diat dia ga virua,
Papa Kesbon tuk uro Dibon,
Ave ga varli
Tuk ra iap i ga tadav ra gunan Medeba.

Israel i uvia pa Og maro Basan

(Vart 3:1-11)

31 Damana ra tarai Israel dia ga ki ta ra gunan kai ra tarai Amor. 32 Ma Moses i ga vartuluai upi diat a makila lua ure Iaser, ma dia ga kale ra umana pia na pal tana, ma dia ga korot vue ra tarai Amor nina dia ga ki tana.

33 Ma dia ga vana likun ta ra nga uro Basan; ma Og, a king Basan, i ga tut ure diat, diat ma kana loko na tarai, upi diat a varubu aro Edrei. 34 Ma ra Luluai i ga biti tai Moses: Koko una burutue; tago iau ga tul tar ia ta ra limam, diat ma kana tarai ma kana gunan bula; ma una pait ia pirana da u ga pait ia pire Sikon a king kai ra tarai Amor, nina i ga ki Kesbon. 35 Damana dia ga ubu diat ma ra umana natuna, ma kana tarai, tuk tar pa ta tikai i ga laun valili; ma dia ga kale kana gunan.

Copyright information for `KSD