Numbers 24

Ma ba Balam i ga gire ba ra Luluai i ongor upi na tata vadoane Israel, pa i vana mulai, da lua, upi na papait, ia kaka i ga lingan uro ra bil. Ma Balam i ga idaidok, ma i ga gire Israel dia ki da kadia vunavuna tarai; ma ra Tulungea i God i ga ki taun ia. Ma i ga tur pa kana varvai ma i ga biti:

Balam natu i Beor i biti,
Ma ra tinata kai nina i tapala ra matana i dari:
Nina i valongore ra tinata kai God i biti,
Nina i gire ra ninana kai nina i Dekdek Muka,
I bura timtibum ma i tapala ra matana:
Kaum lavur pal na mal dia boina kakit, Iakob,
Ma ra kubakubam, Israel!
Dia tur vanavana da ra umana male,
Da ra umauma ta ra papar a tava alir,
Da ra libung nina ra Luluai i ga vaume,
Da ra tagatagal ta ra papar a tava.
A tava na alir rikai ta kana kulkulup,
Ma ra umana bul mur tana diat a ki pire mangoro na tava,
Kana king na lia tai Agag,
Ma da vangala kana varkurai.
God i ben vaarike maro Aigipto;
A dekdekina i da ra kuabar na bulumakau;
Na en vue ra lavur vuna tarai dia ebar me,
Na bubur gigi ra uru i diat,
Ma kana umana pu na tur diat.
I ga va likun ra kakene, ma i ga vava da ra leon,
Ma da ra leon, a tana; to ia na vangun ia?
Diat dia tata vadoane u, diat a ti doan,
Ma na kaina ta diat dia tata vakaina u.

Balam i tata na propet

10 Ma Balak i ga kankan ure Balam, ma i ga par ra ura limana; ma Balak i ga biti tai Balam: Iau ga ting pa u pi una tata vakaina kaugu lavur ebar, ma ea, u ga tia tata vadoane ke diat go ra utul a pakana parika. 11 Io, go una vilau uro ta kaum pakana; iau ga nuk ia ba ina tul tar ra ngala na variru tam; ma ra Luluai i ga tur bat vake u kan ra variru. 12 Ma Balam i ga biti tai Balak: Dave, pa iau ga tata pire kaum umana tultul, nina u ga tulue diat piragu, dari: 13 Gala Balak na tabar iau ma ra kubana i buka ma ra silva ma ra goled, pa iau pait valar pa ia ba ina lake ra tinata kai ra Luluai, ba ta magit i boina, ba ta magit i kaina ta ra nuknukigu iat; ina vatang ika nam ba ra Luluai na tatike? 14 Ma ea, go iau vana tadav kaugu tarai; una mai, ma ina vakapa u ure ra magit ba go ra tarai diat a pait ia pire kaum tarai ta ra umana bung namur. 15 Ma i ga tur pa kana varvai, ma i ga biti:

Balam natu i Beor i biti,
Nina i tapala ra matana i biti dari:
16 Nina i valongore ra tinata kai God i biti,
Nina i nunure ra minatoto kai ra Ngala Kakit,
Nina i gire ra ninana kai nina i Dekdek Muka,
I bura timtibum ma i tapala ra matana:
17 Iau gire, ia kaka gori pata;
Iau bobe, ia kaka pa i maravai;
A tagul na vana rikai tai Iakob,
Ma ra buka na varkurai na tut rikai tai Israel,
Ma na ubu ra langun par kai Moab,
Ma na vakaina vue ra umana natu i Set.
18 Na kale ra gunan Edom,
Ma na kale bula Seir, nina dia ga ebar me;
Ma Israel na ongor vanavana.
19 Ma tikai tai Iakob na vatur vake ra varkurai,
Ma na li vue ra ibaiba ta ra pia na pal.
20 Ma i ga gigira tadav Amalek, ma i ga tur pa ra varvai, ma i ga biti:
Amalek ia ra luaina pire ra umana vuna tarai,
Ma ra mutuaina, a vinirua ka.
21 Ma i ga gigira tadav ra tarai Ken, ma i ga tur pa ra varvai, ma i ga biti:
U vadekdek bat ra kubam,
Ma u vaki kaum po ta ra vat ki.
22 la kaka da kamare vue Kain,
Aivia ra bung Asiria na kap vavilavilau avat?
23 Ma i ga pakan kana varvai, ma i ga biti:
Ea, to ia na laun ba God na pait go?
24 Ma ra umana parau diat a vut maro Kitim,
Ma diat a monong Asiria, ma Eber bula,
Ma ia bula na virua.
25 Ma Balam i ga tut, ma i ga vana, ma i ga lilikun ta kana pakana; ma Balak bula i ga vana.

Copyright information for `KSD