Obadiah 1

A Luluai i vaikilik pa Edom

A magit Obadia i ga gire. A Luluai God i ga biti ure Edom dari: Ave tar valongore ra varvai tai ra Luluai, ma di tulue tika na tultul pire ra lavur vuna tarai ma ra tinata dari: Avat a tut, ma dat a tut varurung ma ra vinarubu ure.
Copyright information for `KSD