Proverbs 10

Di valarue ra tena takodo ma ra tena varpiam

A umana tinata valavalar kai
Solomon.
Ba ra bul i kabinana tamana i gugu tana,
Ma ba ra bul i lunga nana i ngarao tana.
A tabarikik ba di ga long ia pa i vadongone ta tikai,
Ma ga ra mangamangana takodo i varvalaun kan ra minat.
A Luluai pa na nur vue ra bala i ra tena takodo upi na mulmulum,
Ma i vung vue ke ra mamainga kai ra tena varpiam.
Nina i biluane ra papalum, na luveana,
Ma ga nina i ongaongor ta ra varvakai, na uviana.
A bul nina i varurue magit ta ra e na keake i kabinana,
Ma ga ra bul i va mat ta ra e na varuruai i vuna ta ra niruva.
A varvadoan i ki ta ra ulu i ra tena takodo,
Ma ra vakavakaina i ki ivai ta ra ngie i ra tena varpiam.
Di matamatane upi ra tena takodo, ma di pite pa ia,
Ma ga ra iang i ra tena varpiam na mareng ika.
Nina i kapa ra nuknukina i kapupi ra umana vartuluai,
Ma nina i tatike ra tinata na papaua na virua.
Nina i dovot kana mangamangana vanavana bulu,
Ma ga nina i vabilak kana mangamangana, da kapa boko ure.
10 Nina i pitu mata i vuna ta ra varngangar,
Ma nina i tatike ra tinata na papaua na virua.
11 Ra ngie i ra tena takodo i da ra mata na nilaun,
Ma ra vakavakaina i ki ivai ta ra ngie i ra tena varpiam.
12 A milmilikuan i vuna ta ra lavur varngangar,
Ma ga ra varmari i tuba ra labur varpiam par.
13 Di na tadav ra kabinana ta ra ngie i nina i kapa ra nuknukina,
Ma ga ra virit i topa ra tamuru i ra papaua.
14 A umana tena kabinana dia vung vake ra minatoto,
Ma ra ngie i ra umana papaua i da ra vinirua i maravai.
15 A tabarikik kai ra uviana kana dekdek na pia na pal,
Ma ra umana luveana dia virua ta kadia kini na niiba.
16 Ra varvakai kai ra tena takodo i papait na vatavua ra nilaun,
Ma ra vuai ra papalum kai ra tena varpiam i papait na vatavua ra varvakaina.
17 Nina i nuk pa ra varvateten i vanavana ta ra nga na nilaun,
Ma ga nina i pue vue ra varpit i vana rara.
18 A tena vavagu i ive ra milmilikuan,
Ma nina ba i vatang ra tinata na varurai i lunga.
19 Ba da vangala ra tinata da rara bula tana,
Ma ga nina ba i kure bat ra ngiene i kabinana.
20 A karamea i ra tena takodo i da ra ngatngat na silva;
Ma ra bala i ra umana tena varpiam pa i manga topa ta magit.
21 Ra ngie i ra tena takodo i tabar mangoro,
Ma ga ra umana lunga dia mat ma ra papaua.
22 A varvadoan kai ra Luluai i vuna ta ra kini na uviana,
Ma ra niongor pa i vanot ia.
23 A lunga i libur ma ra kaina mangamangana,
Ma nina i kapa ra nuknukina i gugu ta ra kabinana.
24 Nina ra magit ba ra tena varpiam i burutue na tadav ia muka,
Ma da tul tar ra magit ta ra tena takodo, nina i mainge.
25 Ba ra kalivuvur i bolo, ra tena varpiam i panie tana,
Ma ra tena takodo i da ra vunapaina i tur okot tukum.
26 Da ra tava mapak ta ra pal a ngie i dat, ma da ra mi ta ra kiau na mata i dat,
Damana ra tabauma pire diat dia tultulue.
27 A variru tadav ra Luluai i valolokon ra kini ati ra pia,
Ma da vakom ra kilala kai ra tena varpiam.
28 A mutuai ra kini nunur kai ra tena takodo a gugu,
Ma ra magit ba ra umana tena varpiam dia ki pa ia na panie ke.
29 A nga kai ra Luluai ia ra bakbakit ure ra tena takodo,
Ma ga ra umana tena pait ra kaina dia virua tana.
30 Pa da tak vakari vue muka ra tena takodo,
Ma ga ra umana tena varpiam pa diat a ki vatikai ta ra gunan.
31 Ra ngie i ra tena takodo i vuai vaarike ra kabinana,
Ma da poko kutu vue ra karamea i ra tena tavir.
A ura bul na ngie i ra tena takodo dir matoto ta ra magit i vakak,
Ma ra ngie i ra umana tena varpiam i tatike ra magit i gegagege.
32 

Copyright information for `KSD