Proverbs 14

A vaden ba dia kabinana dia pait mal ra kubakuba i diat,
Ma ra papaua i re vue ma ra limana iat.
Nina ba i dovot kana vinavana i ru ra Luluai,
Ma ga nina ba i gegagege kana mangamangana i pidimuane.
A virit i ki ta ra ngie i ra lunga ure kana mangamangana luluai,
Ma ga ra ngie i ra umana tena kabinana na vaale bat diat.
Ona pa ta bulumakau, pa di vung ana ta kon;
A tabarikik i tavua ta ra dekdek i ra bulumakau.
A dovot na tena varvai pa na vaongo,
Ma ga ra kaina tena varvai i vartuam uka.
A tena varkulumai i tikan upi ra kabinana, ma pa i na tadav ia,
Ma ra kabinana pa i dekdek tadav nina i kapa ra nuknukina.
Una vana kan ra luaina mata i ra lunga,
Tago pa una matote ta tinata na kabinana tana.
A matotono i nunure kana nga, kana kabinana nam;
Ma ra umana lunga dia papaua ma ra vartuam.
A umana lunga dia varkulumai ure ra vuai ra kaina mangamangana,
Ma ra varmari i ki livuan ta ra umana tena takodo.
10 A nuknuk i dat i matoto ta kana niligur iat,
Ma ra vaira pa i kairane maravut ia ta kana gugu.
11 A kuba i ra tena varpiam na tarip,
Ma ga ra pal na mal kai ra dovot na tutana na tur bulu.
12 Tika na nga a tarai dia biti ba i takodo,
Ma ra tukuna i tadav ra minat.
13 Ba ra tarai dia nonganongon, ra bala i diat i ligur uka;
Ma ra mutuai ra gugu a tinabun uka.
14 Nina ba ra balana i vana rara na milamila ta kana mangamangana iat,
Ma ra bo na tutana na ti maur ma kana papalum iat.
15 A tutana i tuptup i kapupi ra lavur tinata,
Ma ra matotono i nuk bulu pa kana vinavana.
16 A tena kabinana i burut, ma i vana kan ra varpiam;
Ma ra lunga i ngangangal ma ra kulot, ma pa i burut.
17 A lup kankan na pait ra magit na papaua,
Ma di milikuane ra tutana ba i varpit ure ra varpiam.
18 A umana tuptup dia vatur vake ra papaua,
Ma ga ra umana tena kabinana dia toke ra kabinana.
19 A umana tena varpiam dia va timtibum ta ra luaina mata i ra umana boina,
Ma ra umana bilak ta ra mataniolo kai ra tena takodo.
20 A luveana, talaina bula i milikuane,
Ma mangoro dia talaina ma ra uviana.
21 Nina i pidimuane talaina i varpiam,
Ma ga nina i mari ra umana luveana i ti doan nam.
22 Dave, diat dia nuk upi ra varpiam pa dia vana rara vang?
Diat dia nuk upi ra boina diat a vatur vake ra varmari ma ra dovotina.
23 A lavur papalum par dia vuna ta ra vabongon,
Ma ra kinanang na pirpir ika i valuveana dat.
24 A kere kai ra umana tena kabinana, kadia kabinana;
Ma ra kere kai ra umana lunga, kadia papaua ka.
25 A dovot na tena varvai i valangalanga ra tarai,
Ma nina ba i vatang ra vaongo a tena vartuam nam.
26 Nina i ru ra Luluai pa i burut tuna,
Ma ra umana natuna kadiat ra pal na bakbakit.
27 A variru tadav ra Luluai ia ra mata na nilaun,
Upi da laun tana kan ra lavur palai na minat.
28 A king i mamar ta ra ngala na kor na tarai,
Ma ba ra luluai i iba upi ra tarai. na virua ka.
29 Nina i vavabing ma ra kankan i ngala kana kabinana,
Ma ra tena nirut i vangala pa ra papaua.
30 Ba ra bala i dat i ngo, ra pal a paka i dat i laun bulu;
Ma ra varpin i vamaroto ra uru i dat.
31 Nina i ki taun ra tolong i kaba nina i ga vaki ia,
Ma ga nina ba i mari ra biaui i ru ia.
32 A tena varpiam i virua ta kana varpiam,
Ma ra tena takodo i rivarivan ta kana mangamangana takodo.
33 A kabinana i kiki ta ra bala i nina i kapa ra nuknukina,
Ma ra magit i ki ta ra bala i ra umana lunga da vaarike boko.
34 A mangamangana takodo i vangala ra vuna gunan,
Ma ga ra varpiam i vabilak ra vuna tarai.
Ra king i manane ra tultul i papalum ma ra kabinana,
Ma i kankanuane nina i pait ra magit di ruva tana.
35 

Copyright information for `KSD