Proverbs 22

A bo na iang i ngatngat ta dir ma ra ngala na tabarikik,
Ma ba di manane dat i boina ta dital ma ra silva ma ra goled.
A umana uviana ma ra umana luveana dia varvarkuvo,
Ma ra Luluai i ga pait diat par.
A tena kabinana i gire ra kaina ma i parau,
Ma ra umana papaua dia bolabolo vanavana ka, ma i tup diat.
Ba tikai i ki vovovon ma i ru ra Luluai, di vapuak ia
Ma ra ngala na tabarikik, ma ra variru, ma ra bo na nilaun.
A umana kait ma ra umana kun dia tur bat ra nga kai ra tena vana rara;
Nina i balaure ra tulungeana na ki vailik kan diat.
Una tovotovo ra bul ure ra nga ba na vanavana tana,
Ma ba i patuana pa na vana kan ia.
A uviana i kure ra luveana,
Ma ra tena kinakang i tultul pire nina i ga la tar ia.
Nina ba i vaume ra kaina mangamangana na varurue ra varmonong,
Ma kana virit na kankan na bilua.
Nina ba i matana varmari na ti doan,
Tago i tabar ra umana luveana ma ra ana magit na nian.
10 Una okole vue ra tena varkulumai, ma ra varngangar na irop bula,
Ma ra varpuapuai ma ra varvul dir a ngo.
11 Nina ba i manane ra gomgom na bala,
Ma i kalakalami kana tinata, dir a talaina ma ra king.
12 A mata i ra Luluai i vaale bat nina i kabinana,
Ma i pukue vapurpuruan ra tinata kai ra tena vavagu.
13 A tena talanguan i biti: Tika na leon i ki ra pia!
Kan da ubu iau na nga!
14 A ngie i ra enana vavina i da ra ngala na tung;
Nina ba ra Luluai i kankanuane na bura tar tana.
15 A mangamangana papaua i ki ta ra nuknuk i ra bul,
Ma ra virit na vartovo na korot vavailik vue kan ia.
16 Nina i ki taun ra umana luveana upi na vangala kana tabarikik,
Ma nina ba i tabar ra umana uviana, na ki na niiba boko.

A varvateten ma ra vartigal

17 A talingam uti, ma una valongore ra lavur tinata kai ra umana tena kabinana,
Ma ra balam na ongor upi kaugu minatoto.
18 Tago a magit na gugu ba u kodop vake diat ta ra balam,
Ba dia ki na vaninara ta ra bul na ngiem.
19 Gori iau tar vaarike diat piram iat,
Upi una nurnur tai ra Luluai.

20 Dave, pa iau ga tutumu piram naria,
Ure ra varvateten ma ra minatoto,
21 Upi ina vakabara tuna u ta ra dovot na tinata,
Upi una talil ma ra dovot na tinata tadav diat dia ga tulue u?

22 Koko una long pa ra magit kai ra luveana, tago i luveana,
Ma koko una ki taun ra biaui ta ra mataniolo;
23 Tago ra Luluai na tata maravut dir ta ra varkurai,
Ma na ra vue ra nilaun kadiat dia ra varpa pire diat.

24 Koko amur a talaina ma ra lup kankan,
Ma koko amur a varait ma ra balakadik,
25 Kan una laure kana mangamangana,
Ma una papa ta ra kun.

26 Koko tikai ta diat dia vavalima,
Ba ta diat dia tur kia ure ra umana dinau.
27 Tago ona pa u vung ta magit ba una ga bali ia me,
Ta ra ava na tak vue kaum vava u va tana?
28 Koko una kari vue ra vat na langun amana tana,
Nina a umana tamam dia ga vatur ia.

Ea, u gire tika na tutana i melem ta kauna papalum?
Na tur boko ta ra luaina mata i ra umana king;
Pa na toratorom ta ra tarai vakuku ka.
29 

Copyright information for `KSD