Proverbs 26

Da ra madoldol na mavoko ta ra kilala na keake, ma da ra bata ta ra e na varuruai,
Damana ra variru pa i topa ra lunga.
Da ra levon i tenten vurvurbit, da ra tamatamele ba i purpururung;
Damana ba di tata kakaina vakuku, pa i pukai.
A virvirit ure ra os, a al vakai ure ra as,
Ma ra davai ure ra tamuru i ra umana lunga.
Koko una bali ra lunga vardada ma kana tinata na papaua,
Kan u bula amur a varogop me.
Una bali ra tinata kai ra lunga varogop ma kana papaua,
Kan i nuk ia ba ia ra tena kabinana.
Nina i tulue ra lunga ma ra tinata,
I pakat kutu vue ra kakene iat, ma i vakaina mule ia iat.
A ura kak i ra kakak pa dir dekdek,
Damana ra tinata valavalar pa i topa ra ngie i ra lunga.
Nina i pite pa ra lunga
I da ra rat na ngatngat na vat ta ra anguvai vat vakuku.
Da ra kait i tur ra lima i ra tutana i longlong,
Damana ra tinata valavalar ta ra ngie i ra lunga.
10 Da ra tena pinanak nina i vakinkin ra tarai par,
Damana nina i tokom ra lunga ba i vana alalu.
11 Da ra pap i lilikun tadav ra magit i ga marue,
Damana ra lunga ba i pait mule kana mangamangana papaua.
12 Dave, u gire tikai ba i malamala tena kabinana?
Kan ra lunga na mal kana mangamangana, ma nam pata.
13 A tabauma i biti: A kon aro ra pia!
A leon i ki ta ra nga!
14 Da ra banbanu i pukpukuai ta kana lililikun,
Damana ra tabauma i pukpukuai ta kana vava.
15 A tabauma i vung ra limana ta ra la;
I talanguan, ma pa i tak vaarike mule pi na tulue ta ra ngiene.
16 A tabauma i nuk ia ba i manga kabinana
Ta ra lavurua na tutana nina ba i tale diat ra tinata na minatoto.
17 Nina i maravut ta ra varngangar ba vakir kana,
I da tikai i vatur vake ra talinga i ra pap.
18 Da ra longlong nina ba i vue ra biro na ul,
Ma ra pu, ma ra minat,
19 Damana ra tutana i tuam pa lalaina,
Ma i biti, Iau varvaula ka!
20 Ona pa ta davai, ra iap i mat;
Ma ona pa ta tena varmaianao, ra varngangar i ngo.
21 Da ra pal a kaka ta ra lakit, ma ra davai ta ra iap,
Damana ra tena vartoto i vabirao ra varngangar.
22 A tinata kai ra tena varmaianao i varogop ma ra magit i kalakalami,
Ma i ruk ra bala i ra tarai ara iat.
23 A kalakalami na tinata ma ra kaina nuknuk
Dir varogop ma ra la na pia ba di kola ma ra buabuai na silva.
24 A tena milmilikuan i tavir ma kana tinata,
Ma ta ra balana i vung vake ra vartuam;
25 Ba i marmari kana tinata, koko una nurnur tana;
Ta go lavurua na bilak na magit dia ki ta ra balana;
26 Ma ba i turup kana milmilikuan ma ra vavagu,
Da ga vaarike vakapa boko kana bilak na mangamangana ta ra luaina mata i ra kivung.
27 Nina iat ba i kal ra ubu na bura tar tana,
Ma nina ba i pul ra vat, na lilikun mulai pirana iat.
A tena vaongo i milikuane nina ba i tar bereng ia,
Ma ra tena varmananai vakuku i vuna ta ra vinirua.
28 

Copyright information for `KSD