Proverbs 28

A umana tena varpiam ma ra umana tena takodo

A umana tena varpiam dia takatakap ba pa ta na i korot mur diat,
Ma ga ra umana tena takodo dia rurung da ra leon.
Ba ta gunan i varvarpiam mangoro dia varvarkia ta ra kiki na luluai;
Ma ba ra tarai dia matoto ma dia kabinana a gunan na tur bulu.
Ba tikai i ki na niiba ma i ki taun ra umana luveana,
I da ra bata tonoi nina i lovon vue ra magit na nian par.
Diat dia vana kan ra varkurai dia pite pa ra umana tena varpiam,
Ma ga diat dia torom ta ra varkurai dia tur bat diat.
A varkurai pa i kapa pire ra kaina tarai,
Ma ga diat dia tikan upi ra Luluai a lavur magit i kapa pire diat.
A luveana ba i dovot kana mangamangana
I boina ta dir ma ra uviana nina ba i gegagege kana nga.
Nina i toratorom ta ra varkurai a kabinana na bul nam,
Ma ga nina dia talaina ma ra umana lukai i varuva tamana.
Nina i vapealane kana tabarikik mar ra ngala na tinavua ma ra varvaur,
I varurue ke upi kai nina i mari ra umana luveana.
Nina i lingan kan ra varkurai ma pa i valongore,
Kana niaring bula a magit na milmilikuan.
10 Nina i varara ra tena takodo upi na mur ra kaina nga,
Na bura ta kana ubu iat;
Ma ga ra ko na tutana na kale pa ra bo na magit.
11 A uviana i malamala tena kabinana,
Ma ga ra luveana nina i kapa ra nuknukina i nunure kana mangamangana.
12 Ba ra umana tena takodo dia ongor, i ngala tuna ra minamar;
Ma ba ra umana tena varpiam dia tut, a tarai dia paraparau.
13 Nina i tuba kana umana nirara pa na tavua,
Ma da ga mari ka nina i tata kapa ure ma i vung vue.
14 I ti doan nam ra tutana ba i ru vatikene ra Luluai,
Ma ga nina i valeo ra balana na ki na malari boko.
15 Da ra leon i kukukula, ma da ra bear i rovoi upi ra ana magit,
Damana ra kaina luluai pire ra umana luveana.
16 A luluai nina i iba upi ra minatoto i kabila ki taun ra tarai;
Ma ga nina i milikuane ra mangamangana vakatip na valolokon kana nilaun.
17 Ra tutana ba i ga ubu doko ta tikai,
Boina ba na puiap tuk tar ta ra bung na minat;
Koko ta tikai na maravut ia.
18 Nina ba i dovot kana vinavana da valaun ia,
Ma ga nina i gegagege kana mangamangana na bura muka.
19 Nina i palum kana uma na vatur vake ra ngala na magit na nian,
Ma ga nina i mur ra mangamangana vakuku na ki na niiba tuna.
20 A dovot na tutana na ti doan tuna,
Ma ga nina i ngarangarao upi na uviana pa na pila ta ra varkurai.
21 Pa i boina ba da ru vakuku ra tarai;
Tago ta tikai na pait ra varpiam ure ra ngungu magit na nian ika.
22 Nina ba i varngu i ngarangarao upi ra peal tabarikik,
Ma pa i nunure ba ra kini na niiba na tadav ia.
23 Nina i pit ta tikai da manane boko namur,
Ma pa da manane nina i pite varpa vavaongo.
24 Nina i long ra magit kai tamana ba nana ma i biti ba pa i kaina,
Dir talaina ma ra tena varli.
25 A tena rorogoto i vuna ta ra varngangar,
Ma ga nina i nurnur tai ra Luluai na tubu boko.
26 Nina ba i nurnur ta ra nuknukina iat i lunga;
Ma ga nina ba i vanavana ma ra kabinana da valaun ia.
27 Nina i tabatabar ra umana luveana pa na ki na niiba,
Ma ga nina ba i lingalingan kan diat da vala bor ia.
28 Ba ra umana tena varpiam dia tut, a tarai dia paraparau;
Ma ba dia virua, a umana tena takodo dia peal vanavana.
Copyright information for `KSD