Psalms 104

A pite varpa tadav ra Tena Vavaki

A tulungeagu, una pite pa ra Luluai.
Luluai kaugu God, u ti ngala tuna;
U vavauluvai ma ra variru ma ra ngala na minamar.
U pulu mule u ma ra kapa da ma ra olovoi;
U vung pala ra lao da ra mal na turturup;
U vung ra vabolo ure ra kubam arama liu ta ra vual;
U pilak pa ra umana bakut upi diat kaum kiki na vinavana;
U vanavana ta ra ul a bebea i ra vuvu.
U vaki kaum lavur angelo upi dia da ra vuvu,
Kaum umana tultul upi dia da ra biro na iap;

U ga page vadekdek ra rakarakan a gunagunan,
Upi koko na takari vatikai namur.
U tuba ma ra lamanana da ma ra olovoi;
A umana buabuana dia ga dudu ta ra polo;
A polo i ga takap ta kaum varbor;
I ga vilavilau ta ra nilai kaum pangpagur,
Upi ra kiki u ga mal pa ia ure;
A umana lualuana dia ga vana rikai, ma ra umana male dia ga kuba.
U ga pait ra langun ba pa dia bolo lake tana.
Upi koko diat a lilikun mulai upi diat a tuba ra gunagunan.

10 U tulue vaarike ra umana mata na tava ta ra malamale,
Dia noranoro limlivuan ta ra lualuana.
11 A umana king ta ra pupui dia momamomo,
A umana kuabar na as dia maur tana.
12 A umana beo liuliu dia poapo maravai tana,
Ma limlivuan ta ra mapina davai dia vivigul.
13 U tabatabar ra lualuana ma ra tava marama ra kubam;
A pia i maur ma ra vuai kaum lavur papalum.

14 U vatavua ra vura upi a.i ra umana vavaguai;
Ma ra umana davadavai upi diat a topa ra tarai;
Upi diat a vatur vake ra adia magit na nian ta ra pia;
15 Ma ra vain upi na vagagane ra nuknuk i ra tarai,
Ma ra vaivai upi na vatavaliran ra mata i diat,
Ma ra gem upi na vaongor ra bala i diat.
16 A umana davai kai ra Luluai dia maur ma ra bata,
A umana tagatagal aro Lebanon nina i ga vaume diat;
17 Nam ba ra umana beo dia poapo tana;
Ma ra mou i ki ta ra iara.
18 A umana kuabar na me dia bakitai ta ra lualuana i manga tuluai,
Ma ra mang i paraparau livuan ta ra umana vat;
19 U vaki ra gai upi na tibe ra kilala,
Ma ra matana keake i nunure kana kukuba.
20 U vabobotoi ra gunan, ma i marum,
Nam ba ra lavur kuabar ra pupui dia kakao rikai tana.
21 A umana nat na kon dia kukukula upi ra adia magit,
Ma dia tikatikan upi ra adia nian pire God.
22 Ba ra keake i kuma rikai dia vana kariu,
Ma dia va mulai ta kadia babang.
23 A tarai dia vana oai upi kadia papalum,
Ma upi kadia bibili tuk tar ta ra ravian.

24 Luluai, i peal tuna kaum lavur papalum!
U tar pait diat par ma ra kabinana;
A rakarakan a gunagunan i kor ma kaum lavur vavaki.
25 A ta i ki abara, i ngala ma i tababa,
A peal mangana dia kakakao tana, dia vurot,
A lavur mangana dia laun, a umana ikilik ma ra umana ngala.
26 A umana parau dia vanavana ta ra ul a ta,
A konakonom oaga i ki tana, nina u ga pait ia upi na limlibur ie.

27 Go diat par dia ki pa u,
Upi una tabar diat ma ra adia magit a bungbung par.
28 U tabar diat, ma dia varuruai,
U pala ra limam, ma dia maur ma ra bo na magit.
29 U kuvang ra matam, ma dia ki kaina;
U tigal bat ra vuvu na bilau i diat, ma dia mat ika,
Ma dia lilikun upi ra tobon i diat.
30 Ba u tulue ra tulungeam dia laun,
Ma u pait vakalamane ra mata i ra rakarakan a gunagunan.

31 Boina ba ra minamar i ra Luluai na tur tukum,
Boina ba ra Luluai na gugu ta kana lavur papalum!
32 Nina i gire ung ra rakarakan a gunagunan, ma i dadadar;
I bili ra lualuana, ma dia vuvuvul.
33 Ina kakailai tadav ra Luluai ta kaugu nilaun par;
Ina kakailai na pite varpa tadav kaugu God ta ra lavur kilala ba iau kiki ati ra pia.
34 Boina ba kaugu ninunuk na kalakalami pirana;
Ina gugu tai ra Luluai.
Boina ba ra umana tena pait ra kaina diat a virua kan ra rakarakan a gunagunan,
Ma koko ra umana tena varpiam diat a ki mulai ati.
A tulungeagu, una pite pa ra Luluai.
Avat a pite pa ra Luluai.
35 

Copyright information for `KSD