Psalms 118

A niaring na pite varpa ure ra niuvia

Avat a pite pa ra Luluai, tago a tena varmari;
Tago kana varmari i tur pa na mutu.
Boina ba Israel na biti gori,
Ba kana varmari i tur pa na mutu.
Boina ba gori ra tarai Aron na biti,
Ba kana varmari i tur pa na mutu.
Boina ba diat dia ru ra Luluai diat a biti gori,
Ba kana varmari i tur pa na mutu.

Ba iau ga ki na malari, iau ga kail tadav ra Luluai;
Ra Luluai i ga torom tagu, ma i ga valangalanga iau.
Ra Luluai i tur maravut iau; pa ina burut;
A tarai diat a vakaina davatane iau?
Ra Luluai i tur na maramaravut piragu,
Kari ina gugu ka ure diat dia milmilikuane iau.
I boina ba da rivarivan pire ra Luluai,
Ma koko da nurnur ta ra tarai.
I boina ba da rivarivan pire ra Luluai,
Ma koko da nurnur ta ra umana ngalangala.

10 A umana Tematana par dia ga kobot upi iau;
Ta ra iang i ra Luluai ina ubu vue diat.
11 Dia ga kobot upi iau; maia, dia ga kobot upi iau;
Ta ra iang i ra Luluai ina ubu vue diat.
12 Dia ga vartakalat bat iau da ra umana livur;
Da ga pun diat da ra neap;
Ta ra iang i ra Luluai ina ubu vue diat.
13 Di ga varur vadekdek iau upi ina bura.
Ma ra Luluai iat i ga maravut iau.
14 Ra Luluai ra dekdekigu ma kaugu kakailai;
Ma ia bula kaugu valavalaun.

15 A kalukal ma ra valavalaun dir tur ta ra kuba i ra umana tena takodo;
A lime tuna ra Luluai i uvuvia.
16 A lime tuna ra Luluai i ngala;
A lime tuna ra Luluai i uvuvia.
17 Pa ina virua, ina laun uka,
Ma ina varvarvai ta ra lavur papalum kai ra Luluai.
18 Ra Luluai i tar vaminana iau ma ra virit,
Ma pa i ga vung vue iau upi ina mat.
19 Una papa are ra matakilalat na mangamangana takodo tagu;
Ina olo tana, ma ina pite pa ra Luluai:

20 Go ia ra matakilalat kai ra Luluai;
A umana tena takodo diat a olo tana.

21 Ina pite pa u, tago u ga torom tagu,
Ma u tar valaun iau.
22 Nam ra vat ba ra umana tena pait pal dia ga pilak vue,
Nam muka di tar pait ra ul a ngu na pal me.
23 Go ra Luluai i vuna tana;
Ma ra mata i dat i manamanane.
24 Ra Luluai i vuna ta go ra bung,
Dat a gugu ma dat a ga tana.
25 Luluai, ave aring u ba una valaun avet gori;
Luluai, ave lul u ba una vadoane avet gori.

26 Nina i olo ma ra iang i ra Luluai i ti doan;
Ave tata vadoane avat ta ra kuba i ra Luluai.
27 Ra Luluai ia God, ma i tar tul tar ra kapa ta dat;
Avat a tur pa ra lukara ma ra purpur,
Ma na tuk tar ta ra ram u ra uguugu na vartabar.
28 U kaugu God, ma ina pite pa u,
U kaugu God, ma ina pite vangala pa u.
Avat a tul tar ra pite varpa tadav ra Luluai, tago a tena varmari,
Tago kana varmari i tur pa na mutu.
29 

Copyright information for `KSD