Psalms 119

A varkurai kai ra Luluai

Diat i ko vurakit kadia mangamangana,
Ma dia mur ra vartovo kai ra Luluai, dia ti doan.
Diat dia torom ta kana varvai.
Upi diat a tikan upi ia ma ra bala i diat par, dia ti doan.
Maia, diat ba pa dia pait ta mangamangana gegagege,
Diat ba dia mur kana lavur nga!
U tar tul tar kaum lavur vartuluai ta ra tarai,
Upi diat a ongor ma ra tinorom tana.
Boina ba na padikat kaugu mangamangana,
Upi ina torom ta kaum lavur togotogo.
Ba tumu ina ru kaum lavur vartuluai,
Pa ina vavirvir.
Ina pite pa u ma ra dovot na balagu,
Ba iau matoto ure kaum lavur takodo na varkurai.
Ina torom ta kaum lavur togotogo;
Koko una vana balakane iau.

Da torom ta ra varkurai kai ra Luluai

A barmana na vagomgom kana mangamangana ma ra ava bar?
Na toratorom uka ta kaum tinata.
10 Iau tar tikatikan up u ma ra balagu parika,
Koko una tul tar iau ba ina vana rara kan kaum lavur vartuluai.
11 Iau tar vung vake kaum tinata ta ra balagu,
Upi koko ina piam u.
12 Luluai, da pite pa u;
Una vateten tar kaum lavur togotogo tagu.
13 Iau tar varvarvai ta ra lavur tinata na varkurai
Dia arikai ta ra ngiem.
14 Iau manga gugu ta ra nga i vuna ta kaum lavur varvai,
Da di gugu ta ra lavur tabarikik par.
15 Ina nununuk ta kaum lavur vartuluai,
Ma ina ru kaum lavur mangamangana.
16 Ina ga ta kaum lavur togotogo;
Pa ina valubane kaum tinata.

Da gugu ta ra varkurai kai ra Luluai

17 Una mari maravut kaum tultul, upi ina laun,
Damana ina torom ta kaum tinata.
18 Una vanana pa ra matagu, upi ina gire
Ra lavur magit na kinaian ta kaum tinata na vartovo.
19 Iau a vaira ati ra pia;
Koko una ive kaum lavur vartuluai kan iau.
20 A balagu i anan tuna a bungbung par
Upi kaum lavur varkurai.
21 U tar bor diat dia malamala luluai,
Na kaina ta diat dia vana rara kan kaum lavur vartuluai.
22 Una tak vakari vue kan iau ra vavirvir ma ra milmilikuan;
Tago iau tar torom ta kaum umana varvai.
23 A umana luluai bula dia ga ki ma dia ga varpit ure iau,
Ma ga kaum tultul i nununuk ta kaum lavur togotogo.
24 Kaum umana varvai bula ina gugu tana,
Diat kaugu umana tena varvateten.

A niongor up! ra tinorom ta ra varkurai kai ra Luluai

25 A balagu i ki petep ta ra tobon,
Una valagar pa mule iau vardada ma kaum tinata.
26 Iau tar tata kapa ure kaugu mangamangana, ma u tar torom tagu,
Una vateten tar kaum umana togotogo tagu.
27 Una vaminana iau ure ra maukua i kaum umana vartuluai,
Damana ina nununuk ure kaum lavur enana papalum.
28 I kaina ra balagu ma ra niligur;
Una vapadikat iau vardada ma kaum tinata.
29 Una tak vue kan iau ra mangamangana vavaongo,
Ma una tabar maravut iau ma kaum tinata na vartovo.
30 Iau tar pilak pa ra dovot na mangamangana,
Iau tar mainge kaum lavur varkurai.
31 Iau tabe vake kaum lavur varvai,
Luluai, koko una varuva iau.
32 Ina vutvut ta ra nga i kaum lavur vartuluai,
Tago u valangalanga ra balagu.

A niaring upi ra minatoto

33 Una tovo tar ra nga i kaum lavur togotogo tagu;
Ma ina mur ia tuk tar ta ra mutuaina.
34 Una tabar iau ma ra minatoto, ma ina torom ta kaum vartovo;
Maia, ina torom tana ma ra balagu parika.
35 Una vavanavana iau. ta ra nga i kaum umana vartuluai,
Tago iau gugu ta diat.
36 Una pukue ra balagu, upi na mainge kaum lavur varvai,
Ma koko ina puruai upi ra kaina tabarikik.
37 Una tigal bat ra matagu, ba koko na gire ra magit vakuku,
Ma una valagar iau, upi ina vanavana ta kaum lavur nga.
38 Una vadekdek tar kaum tinata ta kaum tultul,
Nina ba kadiat dia ru u.
39 Una tak vue ra varkulumai kan iau, nina ba iau burutue;
Tago kaum umana varkurai dia boina.
40 Ea, iau tar bala upi kaum lavur vartuluai;
Una valagar pa iau ma kaum mangamangana takodo.

A nurnur tai ra varkurai kai ra Luluai

41 Luluai, boina ba kaum varmari bula na tadav iau,
Maia, kaum valavalaun iat vardada ma kaum tinata.
42 Damana ina tata bat nina i vul iau;
Tago iau nurnur ta kaum tinata.
43 Ma koko una tak vakakit vue ra dovot na tinata kan ra ngiegu,
Tago iau tar nurnur ta kaum lavur varkurai.
44 Damana ina torom vatikai ta kaum tinata na vartovo,
Ma pa na mutu.
45 Ma ina ki langalanga,
Tago iau tar varvartovo ure kaum lavur vartuluai.
46 Ina vaarike bula kaum lavur varvai ta ra luaina mata i ra umana king,
Ma pa ina vavirvir.
47 Ma ina gugu ta kaum lavur vartuluai,
Tago iau mainge diat.
48 Ina tulue vaarike ra limagu bula upi kaum lavur vartuluai, tago iau mari diat,
Ma ina nununuk ta kaum lavur togotogo.

A kini nunur ta ra varkurai kai ra Luluai

49 Una nuk pa ra tinata tadav kaum tultul,
Tago u tar vanurnur iau.
50 Kaum tinata i valagar pa iau,
Ia nam iau maram tana ba ra kaina mangana i tup iau.
51 Diat i kolakolo ra nuknuk i diat dia ga manga kulume iau,
Ma pa iau ga vana irai kan kaum vartovo.
52 Luluai, iau tar nuk pa kaum lavur varkurai amana tana,
Ma iau tar maram tana.
53 I malamalapang ra balagu ma ra kankan,
Tago ra umana tena varpiam dia vung vue kaum vartovo.
54 Iau tar kakailai ure kaum lavur togotogo,
Ta ra kubagu ba iau ki na vaira tana.
55 Luluai, iau tar nuk pa ra iangim ta ra marum,
Ma iau tar torom ta kaum vartovo.
56 Iau tar vatur vake go,
Tago iau tar torom ta kaum umana vartuluai.

A varmari na bala ia ra varvargat ure ra varkurai kai ra Luluai

57 Luluai, kaugu tiniba;
Iau tar biti ba ina torom ta kaum lavur tinata.
58 Iau tar lul, upi kaum varmari ma ra balagu par;
Una mari iau vardada ma kaum tinata.
59 Iau nuknuk pa kaugu lavur mangamangana,
Ma iau tadav kaum lavur varvai.
60 Iau lulut, ma pa iau vavuan,
Upi ina torom ta kaum lavur vartuluai.
61 Iau taviviai ta ra vivi kai ra umana tena varpiam,
Ma pa iau valubane kaum tinata na vartovo.
62 Ina tavangun ta ra mutumut, upi ina tul tar ra pite varpa piram,
Ure kaum lavur takodo na varkurai.
63 Ave talaina ma diat dia ru u,
Ma ave talaina ma diat dia torom ta kaum lavur vartuluai.
64 Luluai, a rakarakan a gunagunan i kor ma kaum varmari;
Una tovo iau ma kaum lavur togotogo.

A varkurai kai ra Luluai i ngatngat

65 U tar pait ra varmari tadav kaum tultul,
Luluai, vardada ma kaum tinata.
66 Una tovo tar ra kabinana tagu ma ra minatoto bula,
Tago iau tar kapupi kaum lavur vartuluai.
67 Lua, ba pa ta magit i monong iau, iau ga vana rara;
Ma go iau tar torom ta kaum tinata.
68 U a boina, ma u pait ra boina,
Una tovo tar kaum lavur togotogo tagu.
69 Diat i kolakolo ra nuknuk i diat dia takun vavaongo pa iau,
Ma iau, ina torom ta kaum umana vartuluai ma ra balagu par.
70 I bira ka ra bala i diat,
Ma iau, iau gugu ka ta kaum vartovo.
71 I boina piragu, tago ra kaina mangamangana i ga tup iau;
Upi ina vartovo ure kaum lavur togotogo.
72 A vartovo na ngiem i topa iau,
Ma ra arip na marmar na goled ba ra silva pata.

A varkurai kai ra Luluai i dovot

73 A limam i tar mal iau, ma i tar vaki iau;
Una tul tar ra minatoto tagu, upi ina vartovo ure kaum lavur vartuluai.
74 Diat dia ru u diat a gire iau ma diat a gugu,
Tago iau tar nurnur ta kaum tinata.
75 Luluai, iau nunure ba i takodo kaum lavur varkurai;
Ma u tar virit iau, tago i dovot ra maukuam.
76 Boina ba kaum varmari na vamaram iau,
Vardada ma kaum tinata tadav kaum tultul.
77 Boina ba kaum bala na varmari na tadav iau, upi ina laun,
Tago iau gugu ta kaum vartovo.
78 Boina ba diat i kolakolo ra nuknuk i diat diat a vavirvir, tago dia vakaina iau, ma pa ta vuna.
Ma iau, ina nununuk ta kaum lavur vartuluai.
79 Boina ba diat dia ru u diat a tadav iau,
Ma diat a nunure boko kaum lavur varvai.
80 Boina ba ra balagu na mur vakakit kaum lavur togotogo,
Upi koko ina vavirvir.

A niaring upi ra varvalaun

81 A balagu i malari upi kaum valavalaun;
Ma go ina nurnur uka ta kaum tinata.
82 A matagu i kaina upi kaum tinata,
Ba iau biti: Vingaia una vamaram iau?
83 Tago iau da ra paura i taba ta ra mi,
Ma a dovotina pa iau valubane kaum lavur togotogo.
84 Aivia ra bung boko na tup kaum tultul?
Vingaia una kure diat dia vakavakaina iau?
85 Diat i kolakolo ra nuknuk i diat dia ga kal ra tung ure iau,
Diat ba pa dia varogopane mule diat ma kaum tinata na vartovo.
86 Kaum lavur vartuluai par dia dovot;
Dia takun vavaongo iau; una maravut iau.
87 I maravai ba diat a vamutue iau ati ra pia,
Ma ga iau, pa ina ga vung vue kaum umana vartuluai.
88 Una valagar iau vardada ma kaum varmari;
Damana ina torom ta ra varvai na ngiem.

A nurnur ta ra varkurai kai ra Luluai

89 Luluai, kaum tinata i tur tukum,
I tur padikat arama ra bala na bakut.
90 Kaum dovot na mangamangana i tur pire ra umana taun tarai par,
U tar vaki ra rakarakan a gunagunan ma i tur vatikai.
91 Varogop ma kaum lavur varkurai dir tur gori,
Tago ra lavur magit diat kaum umana tultul.
92 Gala kaum tinata pa i ga vagagane iau,
Gala ina ga virua ta ra mangana i monong iau.
93 Pa ina valubane tuna kaum lavur vartuluai;
Tago u tar valagar iau. me.
94 Iau kaum, una valaun iau;
Tago iau tar tikan upi kaum lavur vartuluai.
95 A umana tena varpiam dia kiki uai upi diat a vamutue iau,
Ma iau, ina nuk pa kaum lavur varvai.
96 Iau tar gire ba ra lavur magit ati ra pia a komkomuna ka,
Ia kaka kaum vartuluai i tababa na kaia.

Da mari ra varkurai kai ra Luluai

97 Iau ti manane tuna kaum tinata na vartovo!
Iau nununuk tana vatikai.
98 Iau lia ta kaugu umana ebar ma ra kabinana, ure kaum umana vartuluai;
Tago dia ki vatikai piragu.
99 Iau lia ta kaugu umana tena vartovo par ma ra minatoto;
Tago iau nununuk ta kaum lavur varvai.
100 Iau lia ta ra umana patuana ma ra kabinana;
Tago iau tar torom ta kaum lavur vartuluai.
101 Iau tigal bat ra kaugu ta ra lavur kaina nga par,
Upi ina torom ta kaum tinata.
102 Pa iau vana kan kaum lavur varkurai
Tago u tar tovo iau.
103 Kaum lavur tinata dia kalakalami tuna piragu!
Maia, dia manga kalami ta ra ngiegu, ma ra polo na livur pata.
104 Kaum lavur vartuluai dia vaminana iau;
Kari iau milmilikuane ra lavur kaina nga par.

A varkurai kai ra Luluai i varvakapa

105 Kaum tinata ia ra lamp ure ra kaugu,
Ma i da ra kapa ure kaugu nga.
106 Iau tar vavalima, ma ina pait ot pa ia bula,
Ba ina torom ta kaum lavur takodo na varkurai.
107 I tup iau tuna,
Una valagar pa iau, Luluai, vardada ma kaum tinata.
108 Luluai, iau lul u ba una alube pa kaugu vartabar na pite varpa,
Ma una tovo tar kaum lavur varkurai tagu.
109 Iau to na virua ra bungbung par;
Ma pa iau valubane kaum tinata na vartovo.
110 A umana tena varpiam dia kapi kun ure iau,
Ma pa iau vana rara kan kaum lavur vartuluai.
111 Iau vatur vatikene pa kaum lavur varvai,
Tago ra balagu i gugu ure diat.
112 Iau tar kure ra balagu ba na pait ot pa kaum umana togotogo,
Pa na mutu, tuk tar ta ra mutuaina.

A bo na kini ta ra varkurai kai ra Luluai

113 Iau milmilikuane diat i a urua ra nuknuk i diat;
Ma iau mainge ke kaum tinata na vartovo.
114 U kaugu rivarivan ma kaugu bakbakit;
Iau nurnur ta kaum tinata.
115 Avat a vana kan iau, avat a umana tena pait ra kaina,
Upi ina torom ta ra lavur vartuluai kai kaugu God.
116 Una maravut iau varogop ma kaum tinata, upi ina laun;
Ma koko ina vavirvir ure ra magit iau ki nunur upi ia.
117 Una vapadikat iau, ma ina ki bulu,
Ma ina ru vatikene pa kaum lavur togotogo.
118 U okole vue diat par dia vana rara kan kaum lavur togotogo,
Tago kadia mangamangana i vavaongo.
119 U vamutue ra umana tena varpiam par ati ra pia da ra dur;
Kari iau mainge kaum lavur varvai.
120 A pal a pakagu i dadadar tago iau burut i tam;
Ma iau burut bula ta kaum lavur varkurai.

Da torom ta ra varkurai kai ra Luluai

121 Iau tar pait ra magit u ga kure tar ia, ma ra magit i takodo bula;
Koko una nur tar iau ta diat dia ki taun iau.
122 Una maravut kaum tultul upi na ki bulu;
Koko diat i kolakolo ra nuknuk i diat diat a ki taun iau.
123 A matagu i kaina tuna upi na gire kaum valavalaun,
Ma upi kaum takodo na tinata.
124 Una pait nam ra magit pire kaum tultul ba na varogop ma kaum varmari,
Ma una tovo tar kaum lavur togotogo tagu.
125 Iau kaum tultul, una tabar iau ma ra minatoto,
Upi ina nunure kaum lavur varvai.
126 I topa ia ba ra Luluai na varkurai;
Dia tar nuk vakuku vue kaum tinata na vartovo.
127 Kari iau manga mainge kaum lavur vartuluai ta dir
Ma ra goled, maia, ma ra goled i ngatngat tuna.
128 Kari iau biti ba kaum lavur vartuluai dia takodo,
Ma iau milikuane ra lavur nga par ba dia rara.

A tutana i mainge upi na mur ra varkurai kai ra Luluai

129 Kaum lavur varvai dia enana tuna,
Kari iau toratorom ta diat.
130 Ba di pala kaum tinata, i varvakapa;
I vaminana diat dia tuptup.
131 Iau manga panganga, ma iau tungatunga,
Tago iau bala upi kaum umana vartuluai.
132 Una lingan upi iau, ma una mari iau,
Tago dari kaum mangamangana pire diat dia manane ra iangim.
133 Una vateten ra kaugu pi na vanavana vada kaum tinata,
Ma koko ta bilak na mangamangana na kure iau.
134 Una valaun iau kan ra tarai dia ki taun iau,
Upi ina mur kaum lavur vartuluai.
135 Boina ba ra matam na pupua taun kaum tultul,
Ma una tovo tar kaum lavur togotogo tagu.
136 A matagu i lulur na kaia,
Tago pa dia torom ta kaum tinata na vartovo.

A varkurai kai ra Luluai i dovot

137 Luluai, u a tena takodo,
Ma kaum lavur varkurai dia dovot.
138 Kaum lavur varvai, nina u ga tul tar diat, dia takodo,
Ma dia dovot muka.
139 Kaum niongor i tar vaimur iau,
Tago kaugu umana ebar dia tar valubane kaum tinata.
140 Kaum tinata i gomgom tuna,
Kari kaum tultul i manamanane.
141 Iau da ra bul vakuku ka, ma di milmilikuane iau,
Ma pa iau nuk vue kaum lavur vartuluai.
142 Kaum mangamangana takodo i tur tukum,
Ma kaum tinata na vartovo ia ra dovotina.
143 A purpuruan ma ra bunurut dir tabe vake iau,
Ma ina gugu ka ta kaum lavur vartuluai.
144 Kaum lavur varvai dia takodo pa na mutu,
Una vakabinana iau, ma ina laun uka.

A niaring upi ra varvalaun

145 Iau kail ma ra balagu par; Luluai, una torom tagu;
Ina torom ta kaum lavur togotogo..
146 Iau tar kail tadav u; una valaun iau,
Ma ina torom ta kaum lavur varvai.
147 Ba pa i ga lar boko, iau ga kail up u;
Iau nurnur ta kaum tinata.
148 Ba pa di kia vue boko ra monamono na marum, iau tavangun
Upi ina nununuk ta kaum tinata.
149 Una valongore ra nilaigu vardada ma kaum varmari;
Una valagar pa iau, Luluai, vardada ma kaum varkurai.
150 Diat dia vakavakaina iau ma ra bilak na mangamangana dia maravai,
Dia tar vana vavailik kan kaum tinata na vartovo.
151 Luluai, u ti ki maravai,
Ma kaum lavur vartuluai dia dovot.
152 Papa amana tana iau tar nunure ure kaum lavur varvai,
Ba u ga vatur diat upi diat a tur tukum.

A kinail upi ra varvalaun

153 Una nuk pa ra mangana i tup iau, ma una valaun iau;
Tago pa ina valubane kaum tinata na vartovo.
154 Una tata maravut iau, ma una valaun iau,
Una valagar pa iau vardada ma kaum tinata.
155 A valavalaun i ki vailik kan ra umana tena varpiam,
Tago pa dia tikan upi kaum lavur togotogo.
156 Kaum bala na varmari, Luluai, i ngala muka;
Una valagar pa iau vardada ma kaum lavur varkurai.
157 Mangoro dia vakavakaina iau, ma dia ebar ure iau,
Ma pa iau vana irai kan kaum lavur varvai.
158 Iau ga gire ra umana tena vavagu, ma ra balagu i ga ligur,
Tago pa dia torom ta kaum tinata.
159 Una nuk pa kaugu varmananai tadav kaum lavur vartuluai;
Una valagar pa iau, Luluai, varogop ma kaum varmari.
160 Kaum lavur tinata parika dia dovot,
Ma diat par kaum lavur takodo na varkurai dia tur pa na mutu.

A tutana i tul tar mule ta ra varkurai kai ra Luluai

161 A umana luluai dia tar vakaina vakuku iau;
Ma ra balagu i manga ru ka kaum tinata.
162 Iau gugu ure kaum tinata,
Da ta tikai ba i gire tadav ra ngala na tabarikik.
163 Iau pidimuane ra mangamangana vaongo, iau manga milikuane,
Ma iau manamanane ke kaum vartovo.
164 Iau valavurua ma ra pite varpa tadav
U ta ra bungbung par,
Tago i takodo kaum lavur varkurai.
165 I ngala ra malmal pire diat dia mamainge kaum tinata,
Ma pa ta tukatukai pire diat.
166 Luluai, iau tar ki nunur upi kaum valavalaun,
Ma iau tar pait ot pa kaum lavur vartuluai.
167 A balagu i tar torom ta kaum lavur varvai,
Ma iau manga manane diat.
168 Iau tar torom ta kaum lavur vartuluai ma ta kaum umana varvai,
Tago kaugu lavur mangamangana dia tur kapa ta ra luaina matam.

A niaring upi ra maramaravut

169 Boina ba kaugu kunukula na maravai piram, Luluai;
Una vaminana iau vardada ma kaum tinata.
170 Boina ba kaugu nilul na vana rikai piram,
Una valaun iau vardada ma kaum tinata.
171 A ngiegu na vatavatang ra pite varpa,
Tago u tovo tar kaum lavur togotogo tagu.
172 A karameagu na kakailai ure kaum tinata,
Tago kaum lavur vartuluai dia takodo.
173 A limam na vaninara upi na maravut iau,
Tago iau tar pilak pa kaum lavur vartuluai.
174 Iau anan upi kaum valavalaun, Luluai;
Ma iau manga gugu ta kaum vartovo.
175 Boina ba ina laun boko, ma ina pite pa u;
Ma boina ba kaum lavur varkurai diat a maravut iau.
Iau tar vana rara da ra sip i rara; una tikan upi kaum tultul;
Tago pa iau nuk vue kaum lavur vartuluai.
176 

Copyright information for `KSD