Psalms 26

A niaring kai ra tena takodo

Kai David.

Luluai, una kure maravut iau, Tago iau vanavana ma ra dovot na balagu;
Iau tar nurnur bula tai ra Luluai, ma pa iau malmaliara.
Luluai, una gire iau, ma una valar ot pa iau;
Una valar ra balagu ma ra nuknukigu.
Tago kaum varmari i tur ta ra luaina matagu,
Ma iau tar mur kaum dovotina.

Pa ave ki varurung ma ra tarai vakuku,
Ma pa ave varait bula ma ra umana tena vartuam.
Iau milikuane ra kivung kai ra umana tena varpiam
Ma pa ave ki varurung ma ra umana bilak.

Ina gi ra limagu ma ra gomgom na mangamangana,
Ma damana ina vana pire kaum uguugu na vartabar, Luluai,
Upi da valongore kaugu tinata na pite varpa,
Ma ina varvai ure kaum lavur enana papalum.

Luluai, iau manane ra kubam,
Ma ra pakana ba kaum minamar i ki tana.
Koko una vung guve avet ma ra umana tena varpiam,
Ma koko kaugu nilaun na panie varurung ma ra umana tena vardodoko,
10 Nina ba ra lima i diat i pait ra kaina,
Ma ra lima i diat tuna i vatur ra ngala na kul varbat.

11 Ma iau, iau vanavana ka ma ra dovot na balagu,
Una valaun iau, ma una mari iau.
A kakigu i tur ta ra gunan i tamataman;
Ta ra lavur kivung ina pite pa ra Luluai.
12 

Copyright information for `KSD