Psalms 29

A nilai ra Luluai ta ra pangpagur

A kakailai kai David.

Avat a umana natu i God, avat a tul tar tai ra Luluai,
Avat a tul tar tai ra Luluai ra variru ma ra dekdek.
Avat a tul tar tai ra Luluai ra variru ba na topa ra iangina;
Avat a lotu tadav ra Luluai ma ra gomgom na minong.

A nilai ra Luluai i ki taun ra polo;
Ra God na minamar i pangpagur,
Ra Luluai, i ki taun ra ngala na polo.
A nilai ra Luluai i dekdek tuna,
A nilai ra Luluai i mamar mat.

A nilai ra Luluai i bubur ra umana tagatagal;
Maia pa, ra Luluai i bubur gigi ra umana tagatagal Lebanon.
I vapil dir da ra nat na bulumakau;
Lebanon ma Sirion da ra nat na bulumakau i leing.

A nilai ra Luluai i tulue ra umana kulameme.
A nilai ra Luluai i vadadar ra bil,
Ra Luluai i vadadar ra bil Kades.
A umana me dia kakava ta ra nilai ra Luluai,
A nilai ra Luluai i rama vue ra lavur mapina davai ta ra pupui.
Ma ra lavur mangana par ta ra kubana dia biti: Variru!

10 Ra Luluai i ga ki na king ta ra lovon ta,
Maia pa, ra Luluai i ki na king pa na mutu.
Ra Luluai na tul tar ra dekdek ta ra taraina;
Ra Luluai na vadoane ra taraina ma ra malmal.
11 

Copyright information for `KSD