Psalms 32

A tinata kapa ma ra pupupun vuai

Kai David; a mari na kakailai.

I ti doan nina ba di tar pun vue kana mangamangana varpiam, nina ba di tar tuba kana nirara.
I ti doan nam ra tutana ba ra Luluai pa i vatang tar kana lavur varpiam tana,
Ma nina ba pa ta vaongo i ki ta ra tulungeana.

Ba iau ga ive kaugu mangamangana i tar rabu ra pakagu
Ure kaugu niriri ta ra bung parika.
Tago ra keake ma ra marum a limam i mamat i tagu;
A polo na pakagu i ga panie da ta ra ngala na lapap ta ra e na keake. Sela.

Iau ga vura tata kapa piram ure kaugu nirara,
Ma pa iau ga ive kaugu varpiam mulai;
Iau ga biti: Ina vaarike kaugu lavur varpiam tadav ra Luluai;
Ma u, u ga nur vue kaugu varpiam ma kaugu bilak na mangamanana. Sela.

Kari go, boina ba ra umana tena lotu tikatikai diat a araring piram ta ra e ba di tikan valar pa u;
I dovot ba ra lovon ta i ngala mat pa na tadav diat.
U kaugu rivarivan; una ga balaure bat iau kan ra purpuruan,
Una ga tul tar ra umana kakailai na valavalaun upi diat a tur kikil iau. Sela.

Ina vakabara u ma ina tovo u ure ra nga ba una mur ia;
Ina vateten u, ma ra matagu na mataure u.
Koko ava da ra os ba da ra as, tago pa dir matoto;
Di kure bat dir ma ra al vakai ma ra palariam ta ra ngie i dir;
Tumu pata, pa dir a maramaravai piram.
10 A ngala na niligur na tup ra tena varpiam,
Ma ra varmari na tur kikil nina ba na nurnur tai ra Luluai.
Avat a umana tena takodo, avat a gugu tai ra Luluai, ma avat a manga ga;
Avat par ba i dovot ra bala i vavat, avat a ngenge ma ra gugu.
11 

Copyright information for `KSD