Psalms 37

A kini ta ra e namur kai ra tena varpiam ma ra tena takodo

Kai David.

Koko u ngarangarao ure ra umana tena varpiam,
Ma koko u varngu ure diat dia pait ra mangamangana gegagege.
Tago i maravai ba da raut kutu vue diat da ra vura,
Ma diat a makuk boko da ra davai i lubalubang.

Una nurnur tai ra Luluai, ma una pait ra boina ka;
Una kiki ta ra gunan ma una mur ra dovotina.
Una gugu bula tai ra Luluai;
Ma na tul tar ra magit tam u lul upi ia.

Una nur tar kaum lavur vinavana tai ra Luluai;
Una nurnur tana, ma ia iat na mal ot pa ia.
Ma ia iat na vaarike bula ra takodo na maukuam da ra kapa,
Ma damana bula ra takodo na varkurai ure u da ra keake.

Una ngo tai ra Luluai, ma una kiki pa ia,
Koko u ngarangarao ure nina ba i tavua kana lavur papalum,
Ma ure ra tutana ba i pait ot pa kana lavur kaina nuknuk.
Koko una kankan, ma una ngo kan ra kulot;
Koko u ngarangarao, tago i papait na vuna ta ra mangamangana i rara.
Tago a umana tena varpiam diat a virua;
Ma ga diat dia ki nunur tai ra Luluai, diat a kale pa ra gunan.

10 Tago a ik boko ma ra tena varpiam pa na ki mulai;
Maia, ma una ga manga gire pa ra kubana, ma pa na ki mulai.
11 Ma diat i madu ra bala i diat, diat a kale pa ra gunan,
Ma diat a manga gugu ta ra ngala na malmal.

12 A umana tena varpiam dia varpit ure ra tena takodo,
Ma dia vangvangia ra pal a ngie i diat tadav ia.
13 A Luluai na nongone,
Tago i tar gire ba na vut ra bunguna.

14 A umana tena varpiam dia tar ele pa ra pakat na vinarubu, ma dia tar lele ra panak;
Upi diat a uvia pa diat dia malari ma dia luveana,
Upi diat a uvia pa diat i takodo kadia mangamangana.
15 Kadia pakat na vinarubu na go ra bala i diat iat,
Ma kadia umana panak diat a tabubur boko.

16 Ra paupau magit kai ra tena takodo
I boina ta dir ma ra peal tabarikik kai mangoro na tena varpiam.
17 Tago ra lima i ra umana tena varpiam na tabubur boko,
Ma ra Luluai i tukatukal ra umana tena takodo.

18 A Luluai i nunure ra lavur bung kadiat dia ko tuna,
Ma kadia tiniba na tur pa na mutu.
19 Vakir diat a vavirvir ta ra kaina e,
Ma ta ra e na mulmulum diat a maur uka.
20 A umana tena varpiam diat a virua ka,
Ma ra umana ebar kai ra Luluai diat a da ra minamar i ra umana pia na vura,
Diat a panie; da ra mi diat a panie muka.

21 A tena varpiam i dinau, ma pa i babali mulai,
Ma ra tena takodo i varvarmari ka, ma i varvartabar.
22 Tago diat ba ra Luluai i vadoane diat dia kale pa ra gunan,
Ma diat ba i tata vabilak diat diat a virua.

23 Ba ra Luluai i vapadikat ra vinavana kai tika na tutana,
Ma ba i gugu ta kana vinavana,
24 A dovotina ba i bura, pa na kaina kakit,
Tago ra Luluai na vatur ia ma ra limana.

25 Iau ga bul, ma go iau tar patuan;
Ma pa iau gire ta tena takodo ba i ki kaina,
Ma ra umana bul mur tana pa dia lulul upi ra adiat.
26 I varvarmari vatikai, ma di kakail pirana,
Ma ra umana bul mur tana dia ti doan.

27 Una vana irai kan ra kaina, ma una pait ra boina ka;
Damana una ki bulu vatikai.
28 Tago ra Luluai i mainge ra takodo na varkurai,
Ma pa i vana kan kana umana tena lotu.
I balaure vatikene pa diat.
Ma ra umana bul mur kai ra lavur tena varpiam diat a virua ka.
29 A umana tena takodo diat a kale pa ra gunan,
Ma diat a ki tana pa na mutu.

30 A ngie i ra tena takodo i vaarike ra kabinana,
Ma ra karameana i vatang ra varkurai i takodo.
31 A vartovo kai kana God i ki ta ra nuknukina,
Ma a kakene pa na tagalir.

32 A tena varpiam i kiki uai upi ra tena takodo,
Ma i mainge na ub ia.
33 Ra Luluai pa na nur tar ia ta ra limana,
Ma pa na kure vakaina ba di varkurai.

34 Una ki nunur tai ra Luluai, ma una mur kana nga,
Ma na vangala pa u pi una kale.pa ra gunan;
Ba ra umana tena varpiam dia virua una gire.
35 Iau tar gire ra tena varpiam ba i varvaburut na kaia,
Ma i lulul da ra davai i lubalubang ta kana pia iat.
36 Ma ba iau vana pakit, gire, pa i tur mulai.
Maia, iau ga tikatikan upi ia, ma pa iau na tadav ia.

37 Una nuk pa ra tutana i ko tuna, ma una gire ra dovot na tutana;
Tago a tutana na malmal na vatur vake ra umana bul mur.
38 Ma ra umana tena vana rara diat a virua varurung,
Ra umana bul mur ta diat, da vamutue diat.

39 Ma ga ra valavalaun kai ra umana tena takodo i arikai tai ra Luluai;
Ia iat kadia pal na bakbakit ta ra e na purpuruan.
Ma ra Luluai na maravut diat ma na valaun diat;
Na valangalanga diat kan ra umana tena varpiam, ma na valaun diat,
Tago dia tar rivarivan tana.
40 

Copyright information for `KSD