Psalms 5

A niaring upi ra varbalaurai

Kai nina i lue ra kakailai; ta ra vuvu; a kakailai kai David.

Luluai, una valongore kaugu tinata,
Una nuk pa ra ninunuk ta ra balagu.
Una valongore kaugu kinail, kaugu king ma kaugu God,
Tago iau araring piram.
Luluai, una valongore ra nilaigu ta ra malana;
Ta ra malana ina vaninare kaugu niaring tadav u, ma ina mono.
Tago vakir u a god ba na gugu ta ra varpiam;
A kaina pa na ki piram.
A umana lunga pa diat a tur ta ra luaina matam;
U milikuane ra lavur tena varpiam par.
Una nila vue ra umana tena vaongo;
A Luluai i milikuane ra tena vardodoko ma ra tena vavagu.

Ma iau, ina ruk ta ra kubam ta kaum peal varmari;
Ina variru piram, ma ina lotu tadav kaum pal i gomgom.
Una lue rap iau, Luluai, ta kaum mangamangana takodo, ure kaugu lavur ebar.
Una vakapa mal kaum nga ta ra luaina matagu.
Tago pa ta dovotina i tur ta ra ngie i diat;
A bala i diat i manga kaina ka;
A kongkong i diat i da ra babang na minat i panganga;
A karamea i diat i tata na varmananai vakuku.
10 God, una takun ot pa diat;
Boina ba diat a bura ure ra nuknuk i diat iat;
Una okole vue diat ure kadia peal varpiam,
Tago dia tar tut na varpiam ure u.

11 Ma boina ba diat par dia nurnur tam, diat a ga tuna ka,
Diat a malalongo na gugu vatikai, tago u kove diat.
Ma diat dia manane ra iangim diat a gugu tam.
Tago una vadoane ra tena takodo;
Luluai, una pulu ia ma ra varmari da ra ramravit.
12 

Copyright information for `KSD