Psalms 55

A niaring upi ra maramaravut

Kai nina i lue ra kakailai; ta ra pagol; a mari na kakailai kai David.

God, una valongore kaugu niaring;
Ma koko una ki ivai kan kaugu nilul.
Una nuk pa iau, ma una torom tagu;
Iau ngarangara ure kaugu kaina kini, ma iau oir,
Ure ra tinata kai ra ebar,
Ma tago ra umana tena varpiam dia arung bat iau;
Dia vue ra kaina magit taun iau,
Ave vargegelenai tago dia kulot.
A balagu i takunuan tuna,
Ma ra bunurut na minat i tadav iau.
Ra ururian ma ra nidadar dir tadav iau,
Ma ra bunurut i ta i manga tup iau.
Ma iau ga biti: Gala ina vung ta bebeagu, da ra balu i vung ra bebeana!
Gala ina vilau me, ma ina ngo.
Ea, gala damana, gala ina ga vana irai vailik,
Ina ga kiki arima ra pui. Sela.
Gala ina kavie ra vinavana upi ta rivarivan,
Kan ra ngala na vuvu ma ra kalivuvur.

Luluai, una vamutue kadia tinata, ma una vapurpuruan ia,
Tago iau tar gire ra vinarubu ma ra varngangar ta ra pia na pal.
10 Ta ra keake ma ta ra marum dia vana vurvurbit i tana ta ra ul a liplip;
A varpiam ma ra bilak na mangamangana i ki livuan tana.
11 A vinirua i tur livuan tana,
A varvaur ma ra vartuam pa i vana kan ra lavur ngaina.

12 Tago vakir ta ebar i vul iau;
Gala ta ebar, gala ina ki vamadudur pa ia;
Ma vakir nina i milikuane iau i pite vangala pa ia mulai;
Gala damana, gala ina paraparau kan ia;
13 U kaka u ga pait ia, u ra tutana ba dor varogop,
Dor ga varbete ma dor ga talaina tuna.
14 Dor ga pirpir ma i ga kalami kador tinata,
Dor ga vanavana ta ra kuba i God, dat ma ra kor.
15 A minat na tadav vakaian diat,
Diat a kuba ta ra ruarua na tulungen ba dia laun bulu boko;
Tago a varpiam i ki ta ra kuba i diat, maia, ma ta ra bala i diat.

16 Ma iau, ina kail ika tadav God,
Ma ra Luluai na valaun iau.
17 Ta ra ravian, ma ta ra malana, ma ba ra keake i ki tur, ina araring ma ina oir,
Ma na valongore ra nilaigu.
18 I tar valangalanga bulu ra tulungeagu upi koko diat a maravai piragu,
Tago mangoro diat ave varngangar ma diat.
19 God na valongore ma na vakadik diat,
Maia, nina i tar ki na varkurai papa amana. Sela.
Na vakadik diat ba pa i enana kadia kini,
Ma diat ba pa dia burut ure God.

20 I tar tul vaarike ra limana ure diat dia ga ki na bartalaina me,
I tar vatamam vue kana kubunu.
21 Kana tinata i ga duladula da ra bira;
Ma ra balana i buka ma ra vinarubu ka,
Kana lavur tinata dia manga madu, ma ra dangi pata,
Ma dia varogop uka ma ra pakat na vinarubu di ele pa ia.

22 Una nur tar kaum kinakap tai ra Luluai,
Ma ia iat na onge u;
Pa na vung vue tuna ra tena takodo upi na takari.

Ma u, God, una ga vabura tar diat ta ra tung na minat;
A umana tena vardodoko ma ra umana tena vartuam
Diat a virua pit ika ba pa na par boko ra papar ta kadia nilaun ati ra pia;
Ma iau, ina nurnur uka tam.
23 

Copyright information for `KSD