Psalms 76

God ia ra Tena Niuvia

Kai nina i lue ra kakailai, ta ra pagol, a kakailai kai Asap.

A tarai Iuda dia nunure God;
A iangina i ngala pire ra tarai Israel.
Ma kana pal tabu i tur ta ra gunan Salem,
Ma ra kubana ta ra gunan Sion.
I ga bubur ra umana pu na panak abara;
A bakbakit ma ra pakat na vinarubu bula, ma i tur bat ra vinarubu. Sela.

U ti mamar tuna, ma u ti ngala kakit ta ra lualuana i tur tukum.
Di ra pa ra tabarikik kai ra umana tena ongor, dia tar va na minat;
Ma ra lima i ra umana rangrang pa i torom mulai.
God kai Iakob, a umana kiki na vinavana ma ra umana os
Dia matmat ika ta kaum varbor.

Ma u, di burut na kaia tam;
Ma to ia na tur ta ra luaina matam ba u ngangal na kulot?
U tar vatang ra varkurai marama ra bala na bakut;
A rakarakan a gunagunan i burburut ma i ki mut uka,
Ba God i tut upi na varkurai
Ma upi na valaun diat i madu ra bala i diat ta ra rakarakan a gunagunan. Sela.

10 A dovot a kankan kai ra tarai na ga pite pa u,
Ma una ga vi pit ma ra kankan i tur valili.
11 Ona ava tar vavalima, avat a pait ot pa ia pire ra Luluai kavava God;
Boina ba diat par dia ki kikil ia diat a kap tabar ia, tago i topa ia ba da ru ia.
Na vamutue ra nilaun kai ra umana luluai;
A umana king ta ra rakarakan a gunagunan dia burut na kaia tana.
12 

Copyright information for `KSD