Psalms 84

A mamainga ure ra pal kai God

Kai nina i lue ra kakailai; a tiun Gitit; a kakailai kai ra tarai Kora.

I ti vakak tuna ra kubam, Luluai kai ra lavur kor!
A tulungeagu i bala upi ra gunagunan kai ra Luluai; gi pa, ma i anan bula upi ia;
A balagu ma ra pal a pakagu dir kakailai na gugu tadav ra God, a launa.

Maia pa, a levon i tikan pa ra kubana,
Ma ra tamatamele i na tadav kana po ba ra umana natnatina dia va tana,
Gi pa, kaum lavur uguugu, Luluai kai ra lavur kor,
Kaugu King, ma kaugu God.
Diat dia ki ra kubam dia ti doan;
Diat a pite vatikene pa u. Sela.

Diat ba u ra dekdek i diat dia ti doan;
Diat ba dia nuknuk pa ra vinavana uro Sion.
Ba dia alalu ta ra male Baka, dia pukue upi ra pia na mata na tava,
Maia, ra bata i bura tavuna i manga vadoane.
Dia ongor vanavana,
Diat par dia tur rikai ta ra luaina mata i God ta ra gunan Sion.

Luluai, God kai ra lavur kor, una valongore kaugu niaring;
Una nuk pa ia, God kai Iakob. Sela.
Ea, God, una gire kaveve ramravit,
Ma una gire ung ra mata i nina u ga ku ia.
10 A dovot ta kopono bung ta kaum gunan i boina ta ra arip na marmar na bung vakuku.
Iau mainge ba ina tur ta ra matakilalat i ra kuba i kaugu God,
Ma pa iau mainge ba ina ki ta ra kubakuba i ra varpiam.
11 Tago ra Luluai God i da ra matana keake, ma i da ra ramravit;
Ra Luluai na vartabar ma ra varmari ma ra minamar.
Pa na muie ta bo na magit ta diat i takodo kadia mangamangana.
Luluai kai ra lavur kor,
I ti doan nam ra tutana ba i nurnur tam.
12 

Copyright information for `KSD