Psalms 91

God kada Tena Balabalaure

Nina i bakitai ta ra Ngala Kakit
Na ki vatikai ta ra malur i ra Dekdek Muka.
Ina tatike tai ra Luluai dari: Kaugu rivarivan ma kaugu dekdek na pal na bakbakit,
Kaugu God, nina ina nurnur tana.
Tago ia iat na valangalanga u kan ra palai kai ra tena akir beo,
Ma kan ra ngala na minait di mat i tana.
Na roro taun u ma ra bebeana,
Ma una rivarivan ta ra vavai na bebeana.
Kana dovotina ia ra ramravit ma ra bakbakit.
Pa una burut ure ra magit na bunurut ta ra marum,
Ma pata bula ure ra pu i pururung ta ra keake;
Ba ure ra ngala na minait nina i pa kinakinau ta ra bobotoi,
Ba ure ra vinirua i vana rikai ba ra keake i ki tur.

Ba ta arip na marmar diat a virua ta ra papar a mairam,
Ma ta vinun na arip na marmar ta ra papar a limam tuna,
Pa na maravai piram.
Una gire ke ma ra matam,
Ma una na ra vabongon kai ra umana tena varpiam.

Tago u, Luluai, u kaugu rivarivan!
U ga pilak pa ra Ngala Kakit upi una ki tana;
10 Pa ta kaina magit na tadav u tana,
Ma pa ta kaina minait na marave ra kubam.

11 Tago na tul tar kana umana angelo upi diat a balaure u ta kaum lavur vinavana.
12 Diat a puak pa u ma ra lima i diat,
Kan ra kaum na tuke ta ra vat.
13 Una rua taun ra leon ma ra varkarat na vui,
Ma una ruarua taun ra nat na leon ma ra pukpuk.

14 Tago i mainge tuna iau, kari ina valaun ia,
Ina vaki ia urama liu iat, tago i tar nunure ra iangigu.
15 Ba i kail tadav iau, ina torom tana;
Ina ki ravie ta ra bung na purpuruan;
Ina valaun ia ma ina ru ia.
Ina tabar ot pa ia ma ra lolovina nilaun,
Ma ina vaarike kaugu valavalaun tana.
16 

Copyright information for `KSD