Zechariah 10

A Luluai na valaun kana tarai

Avat a lul ra Luluai upi na tul tar ra bata ta vavat ta ra e na bata namur; a Luluai iat i pala ra meme, ma na tul tar ra ngala na bata ta diat, ma ra lavur mangana davai i tavua ta ra uma. Tago ra umana tabataba na pal dia tata vakuku, ma ra umana tena papait dia gire ra vaongo; dia varvai ure ra ririvon vakuku, dia varvamaram vakuku; kari dia tenten vurvurbit da ra umana sip, dia malari, tago pa ta tena balabalaure sip.

Kaugu kankan i tar birao ure ra umana tena balabalaure sip, ma ina vapagumanene ra umana raprap; tago ra Luluai kai ra lavur kor i tar tadav kana kikil, ra tarai Iuda, ma na mal pa diat upi diat kana os na vinarubu, a kaliana. Tana iat na vana rikai ra vat na ngu na pal, tana iat ra ot, tana iat ra panak na vinarubu, tana iat ra lavur tena varkurai par. Ma diat a da ra umana lebe ba dia rua taun kadia lavur ebar ta ra pikai na nga ta ra vinarubu; ma diat a varvarubu, tago ra Luluai i maravut diat; ma diat dia ki ra os diat a purpuruan.

Ma ina vapadikat ra tarai Iuda, ma ina valaun ra tarai Iosep, ma ina agur valilikun pa diat, tago iau tar mari diat; ma na varogop ba pa iau ga okole vue diat; tago iau ra Luluai kadia God, ma ina torom ta diat.

Ma ra tarai Epraim diat a da ra lebe, ma ra bala i diat na gugu da ma ra vain; maia, a umana natu i diat diat a gire, ma diat a ga; a bala i diat na gugu tai ra Luluai.

Ina vivigul upi diat, ma ina varurue diat, tago iau tar valaun diat; ma diat a peal mulai da dia ga peal lua. A dovotina iau ga oe diat livuan ta ra lavur vuna tarai; ia kaka diat a nuk pa iau ta ra lavur gunan vailik; ma diat a tabar vangala ra umana natu i diat, ma diat a lilikun mulai. 10 Ina ben vairop mule diat kan ra gunan Aigipto, ma ina varurue vairop diat kan Asiria; ma ina agur pa diat ta ra langun Gilead ma ta ra papar Lebanon; ma diat a kor ika tana. 11 Ma diat a tinur bolo ta ra ta i varvaim, ma da kita ra bobol na ta, ma ra lubu ta ra Nil na mama; ma da vaikilik pa ra ngala na nuknuk i Asiria ure mule, ma ra buka na varkurai kai Aigipto na panie.

12 Ma ina vaongor pa diat tai ra Luluai; ma diat a vanavana ta ra iangina, ra Luluai i biti.

Copyright information for `KSD