Zechariah 7

Di tata bat ra vinevel vavaongo

Ma ta ra vaivatina kilala Darius i ga king tana, ra tinata kai ra Luluai i ga tadav Sekaria ta ra bung a ivat ma ra gai lavuvat, a gai Kisleu. Ma ra tarai Betel dia ga tulue Sareser ma Regem-Melek ma kadia tarai bula, upi diat a lulul vovo pa ra Luluai ba na mari diat, ma upi diat a tir ra umana tena tinabar ta ra kuba i ra Luluai kai ra lavur kor, ma ra umana propet, ma ra tinata dari: Dave, ina tangtangi ta ra gai a ilima, ma ina vevel da iau ga pait ia ta go ra mangoro na kilala?

Ma ra tinata kai ra Luluai kai ra lavur kor i ga tadav iau dari: Una varvai pire ra tarai ta ra gunan, ma tadav ra umana tena tinabar dari: Ba ava Vevel ma ava tangtangi ta ra gai a ilima ma ta ra gai lavurua go ra lavurua na vinun na kilakilala, dave ava ga vevel ure iau iat bar? Ma ba ava ian ma ba ava momo, dave, pa ava ian ure avat ika, ma pa ava momo ure avat mulai ka, laka? Ta nam ra e ba Ierusalem i ga kor ma ra tarai ma i ga ki bulu, ma ra umana pia na pal kikil ia bula, ma ba ra tarai dia ga ki aro Negeb ma ta ra gunan i tamataman, dave, ra Luluai pa i ga vaarike vang go ra umana tinata ta ra umana propet lualua?

A kini na vilavilau ia ra vuai ra varpiam

Ma ra tinata kai ra Luluai i ga tadav Sekaria dari: A Luluai kai ra lavur kor i ga biti dari: Avat a pait ra takodo na varkurai, ma avat par tikatikai avat a maravut ra umana tura i vavat ma avat a mari diat; 10 ma koko avat a ki taun ra ua na vavina, ba ra nat na ling, ba ra vaira, ba ra luveana; ma koko ta tikai ta vavat na nuk upi ra kaina ba na pait ia tai turana. 11 Ma pa dia ga torom, ma dia ga pue ngangar, ma dia ga ang bat ra talinga i diat upi koko diat a valongore. 12 Maia, dia ga valeo ra bala i diat upi na da ra vat i manga leo, kan diat a valongore ra tinata na vartovo, ma ra tinata ba ra Luluai kai ra lavur kor i ga tulue ma ra Tulungeana ta ra umana propet lualua; kari ra Luluai kai ra lavur kor i ga ngangangal na kulot. 13 Ma ba i ga oraoro pa dia ga valongore; damana diat bula diat a oraoro boko, ma pa ina valongore diat, ra Luluai kai ra lavur kor i biti; 14 ma ina re varbaiane vue diat ma ra ragia, ma diat a ki limlivuan ta ra lavur vuna tarai ba pa dia ga nunure diat. Damana ra gunan i ga lingling ba dia ga panie, ma pa ta tikai i ga vana alalu tana, ma pa ta na i ga lilikun; tago di ga vakaina ra ngatngat na gunan.

Copyright information for `KSD