Zechariah 8

A Luluai i vavalima ba Ierusalem na tut mulai

Ma ra tinata kai ra Luluai kai ra lavur kor i ga tadav iau dari: A Luluai kai ra lavur kor i biti dari: Iau tar ongor ure Sion ma ra ngala na niongor, ma i karangap tuna kaugu niongor ure. A Luluai i biti dari: Iau tar talil tadav Sion, ma ina ki livuan ta ra pia na pal Ierusalem; ma da vatang Ierusalem ba ra dovot na pia na pal; ma da vatang ra luana kai ra Luluai kai ra lavur kor ba ra luana i gomgom. A Luluai kai ra lavur kor i biti dari: Tuka, a umana patuana ma ra umana tubuan na vavina diat a ki boko ta ra lavur tavul Ierusalem, ma diat par diat a vatur ra buka tago dia laun vao. Ma ra umana tavul ta ra pia na pal diat a kor ma ra umana bul tutana ma ra umana bul vavina, ma diat a limlibur uka tana. A Luluai kai ra lavur kor i biti dari: Ari i da ra magit na kinaian ta ra luaina mata i ra tarai dia ki valili ta nam ra e, dave, na da ra magit na kinaian ta ra luaina matagu? a Luluai kai ra lavur kor i biti. A Luluai kai ra lavur kor i biti dari: Ea, ina valaun kaugu tarai kan ra gunan ta ra papar a taur, ma kan ra gunan ta ra papar a taoai; ma ina agur pa diat, ma diat a ki limlivuan ta ra gunan Ierusalem; ma diat kaugu tarai, ma iau kadia God, na dovot ma na takodo.

A Luluai kai ra lavur kor i biti dari: Boina ba avat a ongor, avat ba ava valongore go ra tinata ta go ra e ta ra ngie i ra umana propet, nina dia ga laun lua ta ra bung ba di ga vung ra vunapai ra kuba i ra Luluai kai ra lavur kor tana, ra pal i gomgom iat, upi da pait ia. 10 Tago lua ta nam ra e ra tarai ma ra umana vavaguai dia ga papalum vakuku; ma nina i olo ma i irop mulai pa i vanavana na malmal ure ra ebar; tago iau ga vakankan ra tarai upi diat a kankan varvargil, tikatikai ure talaina. 11 Ma go pa ina pait mule ra magit ta ra ibaiba ta go ra tarai da iau ga pait ia lua, ra Luluai kai ra lavur kor i biti. 12 Tago da vaume ra malmal; a davai na vain na vuai, ma ra pia na tul tar ra vuaina, ma ra bakut na vartabar ma ra mavoko; ma ra ibaiba na tarai diat a kale pa go ra lavur magit. 13 Ma na dari ka: da ava ga varogop ma ra tinata na varvabilak pire ra lavur vuna tarai, avat a tarai Iuda ma ra tarai Israel, damana ina valaun avat, ma avat a da ra tinata na varvadoan; koko avat a burut, avat a ongor ika.

14 Tago ra Luluai kai ra lavur kor i biti dari: Da iau ga nuk ia ba ina vakaina avat ba ra umana tama i vavat dia ga vakankan iau, ra Luluai kai ra lavur kor i biti, ma pa iau ga pukue ra nuknukigu ure, 15 damana kaugu mamainga gori ba ina pait ra boina ta ra tarai Ierusalem ma ra tarai Iuda; koko avat a burut. 16 Go ra lavur magit avat a pait ia: tikatikai ta vavat na tatike ra dovotina pire talaina, avat a varkurai takodo, ma avat a varkurai na malmal ta kavava umana mataniolo; 17 ma koko ta tikai ta vavat na nuk upi ta kaina magit ure talaina; ma koko avat a manane ra vavalima vavaongo; tago nam ra lavur magit iau milmilikuane, ra Luluai i biti.

18 Ma ra tinata kai ra Luluai kai ra lavur kor i ga tadav iau dari: 19 A Luluai kai ra lavur kor i biti dari: Ra vinevel ta ra gai a ivat, ma ra vinevel ta ra gai a ilima, ma ra vinevel ta ra gai lavurua, ma ra vinevel ta ra gai a vinun, diat a da ra gugu ma ra gina pire ra tarai Iuda, a umana lukara na gugu; kari avat a manane ra dovotina ma ra malmal.

20 A Luluai kai ra lavur kor i biti dari: Na dari boko: a umana vuna tarai, ma ra tarai ba dia ki ta ra mangoro na pia na pal, diat a pot; 21 ma ra tarai tai tika na pia na pal diat a tadav diat tai ta ra tikai, ma diat a biti dari: Dat a lulut, ma dat a lul ra varmari tai ra Luluai, ma dat a tikatikan upi ra Luluai kai ra lavur kor; ma iau bula dat. 22 Maia, a kor na tarai, ma ra umana dekdek na vuna gunan, diat a vut upi diat a tikatikan upi ra Luluai kai ra lavur kor aro Ierusalem, ma upi diat a lul pa ra varmari tai ra Luluai.

23 A Luluai kai ra lavur kor i biti dari: Ta nam ra e a vinun na tutana ta ra lavur alaala tinata diat a kinim vake ra tutana Iudaia ta ra ngu na mal, ma diat a biti: Dat a varagur, tago ave tar valongore ba God i ki maravut avat.

Copyright information for `KSD