Zechariah 9

A varkurai ure ra umana vuna tarai dia ki maravai

A mamat na tinata kai ra Luluai ure ra gunan Kadrak, ma Damasko kana kiki; tago ra Luluai i bobe ra tarai, ma i bobe ra lavur vuna tarai Israel par; ma Kamat bula nina dir varlangunai me; Tiro ma Sidon, tago dir manga kabinana. Ma Tiro i ga pait kana dekdek na liplip, ma i ga vung vake ra silva da ra tobon, ma ra goled da ra pikai ta ra nga. Ea, ra Luluai na uvia pa ia, ma na re vue kana liplip upi na bura uro na ta; ma da vaimur vue. Askelon na gire ma na burut; damana Gasa, ma na kadik tuna; damana Ekron, tago nina i ga nurnur tana na malari; ma ra king Gasa na virua, ma Askelon na lingling ika. Ma ra umana nat na kete diat a ki Asdod, ma ina ubu vue ra mangamangana kolakolo kai ra tarai Pilistia. Ma ina tak vue ra gap kan ra ngie i diat, ma ra magit i bilak kan ra pal a ngie i diat; ma diat bula tika na ibaiba ure kada God; ma diat a da ra apik na tarai Iuda, ma Ekron na da ra tutana Iebus. Ma ina ki kikil kaugu pal da ra loko na tarai na vinarubu, ma pa ta na na ruk ma na irop mulai; ma pa ta tena ki vartaun na vana alu mulai, tago go iau tar gire ma ra matagu iat.

A king kai Sion ta ra e namur

Una gugu mat, natu i Sion, a vavina; una ngenge, natu i Ierusalem, a vavina; gire, kaum king i vana piram, a tena takodo ma ra tena uvuvia varpa; i madu ra balana, ma i ki ra as, maia, ra nat na as. 10 Ma ina kure vue ra kiki na vinavana kan Epraim, ma ra os kan Ierusalem, ma da bubur ra panak na vinarubu; ma ia iat na vartuluai pire ra umana vuna tarai ba diat a ki na malmal; ma kana kiki na varkurai na tur pa ia ta ra ta ma na tuk tar ta ra ta, ma na tur pa ia ta ra Tava Alir ma na tuk tar ta ra mutuaina langlangun na rakarakan a gunagunan.

Da vatut mule Sion

11 Ma u bula, iau tar pala vue kaum tarai ba di ga tar vi diat kan ra tung ba pa ta tava tana, ure ra gapu i kaum kunubu. 12 Avat a lilikun ta ra gunan na bakbakit, avat ba ava ki na vilavilau ma ra nurnur; gori iat iau ve avat ba ina vaurua ma ra balbali pire vavat. 13 Tago iau tar lele Iuda da kaugu panak, ma iau tar vung Epraim tana da ra pu; ma ina vatut kaum umana bul tutana, Sion, ure kaum umana bul tutana, Elas, ma una da ra pakat na vinarubu kai ra lebe. 14 Ma ra Luluai na vana rikai arama liu ta diat, ma kana pu na palapala ia da ra meme; ma ra Luluai God na vu ra tavur, ma diat a varagur ma ra umana kalivuvur na taubar. 15 A Luluai kai ra lavur kor na varubu bat diat; ma diat a ian ma diat a rua taun ra umana lika; ma diat a momo ma diat a varvareo da ta ra vain; ma diat a buka da ra umana la, ma da ra umana ngu na uguugu na vartabar. 16 Ma ta nam ra bung ra Luluai kadia God na valaun kana tarai da ra kikil na sip; tago dia da ra umana ngatngat na vat ta ra vipuar na king, ma dia bagabagele ta kana gunan. 17 Tago i peal mat ra bo na magit tana, ma i mamar tuna! A umana barmana diat a tavua ta ra kon, ma ra umana inip na vavina ta ra kalamana polo na vain.

Copyright information for `KSD