Genesis 10

Nooawaa merauruta yoŋoo kerasuru tuuŋ areŋgia

1 Hist 1.5-23

Nooawaa merauruta Seem, Haam ano Jaafet yoŋoo gbiliurugia gboulu tegoro koloogiti, iyoŋoo qa areŋgia kokaeŋ:

Jaafetwaa gbiliuruta

Jaafetwaa merauruta yoŋoo qagia ii Goomer, Maagog, Maadai, Jaawan, Tuubal, Mesek ano Tiiras. Goomerwaa merauruta yoŋoo qagia ii Askenas, Riifat ano Togarma. Jaawambaa merauruta yoŋoo qagia ii Elisa, Tarsis ano Saiprus kanageso ano Rodos kanageso. Yoŋoo esameraurugia ii juma deeŋqeema (gomaŋ leelee) Batugaranoŋ Kowe goraayanoŋ ano kowe iikawaa watoya watoya kanoŋ iyaŋgiaa baloŋgianoŋ kema laligoju. Yoŋonoŋ isigia so, tuuŋgia so ano qaagia so iyaŋgiaa gomaŋgianoŋ kema laligogi. Jaafetwaa kanagesouruta kiaŋ.

Haambaa gbiliuruta

Haambaa merauruta yoŋoo qagia ii Kuus,
Kuus ii Sudan kantriwaa qata.
Iijipt, Libia ano Keinan.
Kuuswaa merauruta yoŋoo qagia ii Seba, Hawila, Sabta, Raama ano Sabteka. Raamawaa merawoita yoroo qagara ii Saba ano Dedan. Kuuswaa meria moŋ qata Nimrod kolooro. Iinoŋ somariiŋ waama manjaqeqewaa kawali eja kotiga totooŋ kolooŋ namonoŋ laligoro. Iinoŋ Pombaa jaasewaŋanoŋ borojaŋ eja kotiga laligorotiwaajoŋ ama qaa saaŋa kokaeŋ jeŋkeju: “Moŋnoŋ Pombaa jaasewaŋanoŋ Nimrod kaaŋa borojaŋ eja kotiga kolooja.” 10 Nimrodwaa bentotoŋa ii baloŋ koi kaaŋanoŋ kanaigi: Baabel, Erek, Akad ano Kalne. Taoŋ 4 ii Babilonia (Sinar) gomanoŋ eju. 11 Nimrodnoŋ Babilonia baloŋ mesaoŋ Assiria kema gomaŋ somasomata qagia Niiniwe, Rehobotir ano Kala ii mero. 12 Kaaŋagadeeŋ Resen ii Niiniwe ano siti somata qata Kala yoroo batugaranoŋ mero.

13 Iijiptwaa gbiliuruta yoŋonoŋ Libia (Luud) kanageso, Anam kanageso, Lehab kanageso ano Naftu kanageso kolooju. 14 Kaaŋagadeeŋ Patrus, Kaslu ano Kriit. Kriit ii Filistia kanageso yoŋoo beŋisigia kolooro.

15 Keinambaa meria mutuya ii Saidon. Iwaa gematanoŋ Keinanoŋ kanageso koi kaaŋa yoŋoo beŋisigia kolooro: Hit kanageso, 16 Jebus kanageso, Amor kanageso, Girgas kanageso, 17 Hiwi kanageso, Arka kanageso, Siini kanageso, 18 Arwad kanageso, Zemar kanageso ano Hamat kanageso. Keinanoŋ korebore yoŋoo wanjale beŋisigia kolooro yoŋonoŋ kanageŋ juma deeŋqeeŋgi.

19 Kaeŋ deeŋqeeŋgi Keinan kanageso yoŋoonoŋ baloŋ goraaya ii gomaŋ qata Saidon iikanoŋa kanaiŋ kema Gerar gomanoŋ kema Gaza kanoŋ tegoja. Kaaŋagadeeŋ Sodom baageŋ kema Gomora kema Adma ano Zeboim kema Lasa kanoŋ tegoja. 20 Haambaa merauruta ii isigia so, qaagia so, baloŋgia so ano kanageso tuuŋgia so kaeŋ laligogi.

Seembaa gbiliuruta

21 Jaafetwaa data Seem iwaa merauruta kaaŋiadeeŋ koloogi. Seemnoŋ kaeŋ Eberwaa merauruta kuuya yoŋoo wanjale beŋisigia kolooro. 22 Seembaa merauruta yoŋoo qagia ii Elam, Asur, Arfaksad, Lidia (Luud) ano Aram. 23 Arambaa merauruta yoŋoo qagia ii Uuz, Huul, Geter ano Mas.. Kaeŋ laligogi. 24 Arfaksadwaa meria Sela kolooro Selawaa meria Eber kolooro. 25 Eberwaa merawoita woi koloori. Moŋnoŋ kolooŋ laligoŋ kouroti, kambaŋ iikanoŋ namo ejembanoŋ juma deeŋqeeŋgi. Kawaajoŋ iwaa qata Peleg (Siiŋserereŋ) qagi. Kogaa qata ii Joktan. 26 Joktambaa merauruta kokaeŋ koloogi: Almodad, Selef, Hazarmawet, Jera, 27 Hadoram, Uuzal, Dikla, 28 Oobal, Abimael, Saba, 29 Oofir, Hawila ano Joobab. Eja kuuya ii Joktambaa meraurutaga. 30 Yoŋoo rama laaligo baloŋgia ii gomaŋ qata Meesa iikanoŋa kanaiŋ gomaŋ qata Sefar kanoŋ baageŋ kema weeŋ koukoutaa baloŋ baaŋayawo kanoŋ tegoja. 31 Seembaa merauruta ii isigia so, qaagia so, baloŋgia so ano kanageso tuuŋgia so kaeŋ laligogi.

32 Nooawaa esameraaŋuruta ii isigia so, kanagesogia ano baloŋgia so kaeŋ koloogi. Yoŋonoŋ juma seiŋ deeŋqeema kanageso tuuŋa tuuŋa koloogi gboulu somatanoŋ tegoro kema baloŋ sokoma laligogi. Kiaŋ.

Copyright information for `KSR