a2.2:Hib 4.4,10
b2.2-3:Eks 20.11
c2.7:1 Kor 15.45
d2.9:Isa 2.7, 22.2,14
g2.24:Mat 19.5, Maak 10.7-8, 1 Kor 6.16, Ef 5.31

Genesis 2

Anutunoŋ kendoŋ raro.

Gomaŋ ano siwe jakeya jakeya ano namo yoroo iwoigara akadamugarawo kuuya ii mono mokolooŋ oŋondabororo. a, b  Anutunoŋ gawoŋa ii mero tegoro weemboria 7 iikanoŋ kendoŋ raro. Gawoŋa kuuya merotiwaajoŋ weemboria 7 kanoŋ haamo mero. Mokomokoloo gawoŋa kuuya merotiwaajoŋ ama weemboria iikanoŋ haamo mero. Kawaajoŋ weemboria 7:ŋa ii kendoŋ jeŋ kotuegoŋ jeŋ kobooro. Kiaŋ.

Oyaŋboyaŋ gawoŋ qata Eeden

Anutunoŋ siwe namo mokolooro asugiritiwaa sunduya ii kiaŋ. Poŋ Anutunoŋ siwe namo mokolooŋ oronoti, kambaŋ iikanoŋ Poŋ Anutuwaa uuaiŋaajoŋ namo qaganoŋ koŋ mende kiro gawoŋ komakoomowaajoŋ eja moŋ mende laligoroto, namo uutanoŋa bedu iikanoŋadeeŋ kouma namo qaga sokoma meŋ samoriro. Kawaajoŋ duuyaa gere kasa moŋ me sombembaa loloo gbojoja iwoi moŋ ii namonoŋ mende asugiŋ ero.

c  Kambaŋ kanoŋ Poŋ Anutunoŋ baloŋ sububuŋ meŋ iikanoŋ eja meŋ yagoŋ laaligowaa buu aasoŋa sewaŋanoŋ upipiiro kemero horoŋ gbiliŋ laaligowaa uŋayawo kolooro.

Kaeŋ kolooro Poŋ Anutunoŋ weeŋ koukoutanoŋ baageŋ gomaŋ qata Eeden kanoŋ oyaŋboyaŋ gawoŋ (paradais) komoma eja mokolooroti, ii iikanoŋ oono laligoro. d  Oono laligoro jeŋ kotoro namonoŋga gere tanigia kania kania asugiŋ waagi. Gere ii iimasiiŋsiiŋgiawo kolooro hoŋgia neneya ii naaŋgiawo. Oyaŋboyaŋ gawoŋ biiwianoŋ laaligo kotigaa geria ano momakootowaa geria ii motooŋ jeŋ kotoro asugiri. Momakootowaa geriaa kania ii kokaeŋ: Hoŋa neŋ iikanoŋ awaa ano bologa iikawaa kania ii moma kotowaobo.

10 Gere kaaŋ waagi apu moŋ ii Eedenoŋa kanaiŋ oyaŋboyaŋ gawoŋ kotoŋ kelekele meŋ iikanoŋadeeŋ kamaaŋ juma apu boria gowoya 4 kolooŋ keŋgi. 11 Apu gowoya mutuyaa qata Piison, ii Hawila baloŋ kuuya liligoŋ eŋ kenja. Baloŋ kanoŋ goul eja.
Hawila: ii Babilonia balombaa jawo kosianoŋ eja.
12 Baloŋ iikawaa goulya ii awaa soro kolooja. Selemoroŋ uŋkoowayawo qata bedelion ano jamo hoŋawo qata oniks ii kaaŋagadeeŋ iikanoŋ ejao. 13 Apu gowoya woiyaa qata Giihon. Ii (Mesopotemiawaa) baloŋ qata Kuus ii kuuya liligoŋ kenja. 14 Apu gowoya karooŋaa qata Taigris. Ii Assiria baloŋ batanoŋ weeŋ koukoutanoŋ baageŋ kemeŋ kenja. Apu gowoya jaŋgo 4 iikawaa qata ii Yufreitis.

15 Kaeŋ kolooro Poŋ Anutunoŋ eja wama oyaŋboyaŋ gawoŋ Eeden koma komoma galeŋ kombaatiwaajoŋ jeŋ oono. 16 Ooma kokaeŋ jeŋ kotoŋ muro: “Oyaŋboyaŋ gawoŋ uutanoŋ gere kuuya nama kenjuti, iyoŋoo hoŋgia ii saanoŋ afaaŋgoŋ meŋ neŋ laligowa. 17 Kaento, momakootowaa gere hoŋa ii mono mende newa. Ii neŋ awaawaa kania ano bologaa kania moma kotowagati eeŋ, gii mono weemboria iikanoŋadeeŋ koomu kotiga komuwaga. Kawaajoŋ ii mono mende newa.”

18 Kaeŋ jeŋ Poŋ Anutunoŋ jero: “Eja aŋodeeŋ laligoro awaa mende kolooja. Kawaajoŋ nii mono iyaŋa kaaŋa ala-ilailaaya mokoloomaŋa.” 19 Kaeŋ jeŋ duuyaa oro kuuya ano kanakeewambaa kooŋ kuuya ii namonoŋ mokolooŋ oŋoma ejawaa kosianoŋ uŋuama ejanoŋ qagia nomaeŋ qabaati, ii iima mobaatiwaajoŋ iwaa baatanoŋ oŋoono. Oŋoono ejanoŋ iwoi laaligogiawo kuuya iyoŋoo qagia motomotooŋ qaro Anutunoŋ kaeŋ ewaatiwaajoŋ jeŋ kotiiro. 20 Kaeŋ kolooro ejanoŋ miriwaa oro kuuya, kanakeewambaa kooŋ kuuya ano duuyaa oro kuuya ii qagia qadabororo. Qadaboroto, iyaŋa kaaŋa ala-ilailaaya laligowaatiwaajoŋ moŋ mende mokolooro.

21 Mende mokolooro Poŋ Anutunoŋ kaeŋ iima kotoŋ eja meŋ bimooro komunagbiili gaoŋ ero. Ero maroŋ siita moŋ horoŋ siitaa duŋa busuyanoŋ meŋ kojaŋgiro. 22 Kojaŋgiŋ maroŋ siita ejawaanoŋga meroti, iikanoŋ emba mero. Meŋ nama ejawaanoŋ wama karo. 23 Wama karo ejanoŋ ii iima kokaeŋ jero: “Yai! Koi neenaa taninaga. Iwaa sii busuya ii neenaa sii busunoŋga asugija. Anutunoŋ ii ejawaa sele kitianoŋga mero letoma eja tani kaaŋa laligojiwaajoŋ qata emba (= ejawaa alia) qabu.”
Ejawaa alia: Iŋklis qaa iiba: man ano woman qaa woi ii ororoŋ tani koloojao.
24  g  Kaeŋ jero Anutunoŋ jeŋ kotoŋ orono: “Kaeŋ kolooro ejanoŋ mono nemuŋmaŋa oromesaoŋ embiawo qokotaaŋ selemotooŋgo kolooŋ laligowao.”

25 Eja iikanoŋ embiawo opo surugara qaa bombolaŋ laligorito, kileŋ iyaŋgaraajoŋ gamugara mende moma laligori. Kiaŋ.

Copyright information for `KSR