Genesis 20

Aabraham ano Abimelek.

Aabrahamnoŋ Mamre gomaŋ mesaoŋ toroqeŋ Saut waageŋ distrik qata Negew kanoŋ kema gomaŋ qagara Kaades ano Sur iyoroo batugaranoŋ laligoro. Kawaa gematanoŋ toroqeŋ taoŋ qata Gerar kanoŋ kema tawagadeeŋ laligoro. a  Kanoŋ laligoŋ ejemba ii kokaeŋ iŋijoro mogi: “Saara ii naanaga.” Kaeŋ iŋijoro Gerarwaa kiŋa Abimelek iinoŋ qaa ano keno Saara wama jiŋkaroŋ mirianoŋ kagi.

Kaeŋ aŋgito, Anutunoŋ gomantiiŋa moŋnoŋ Abimelekwaanoŋ kaŋ gaonoŋ kokaeŋ ijoro: “Emba buŋa qeŋ aojaŋi, ii eja mombaa embiaga. Kawaajoŋ gii mono iwaajoŋ ama koomuwaa buŋaga koloowaga.”

Kaeŋ ijoroto, kiŋ Abimeleknoŋ Saara mende merotiwaajoŋ ama kokaeŋ jero: “Poŋ, nii siŋgisoŋgowaa qaana qaa. Kawaajoŋ giinoŋ nii ano kanagesouruna nono eeŋ totooŋ tiwilaaŋ nonombabo. Aabrahamnoŋ mono aŋo kokaeŋ nijoro: ‘Emba ii naanaga.’ Embanoŋ kaaŋagadeeŋ kokaeŋ nijoro: ‘Aabraham ii naanaga.’ Kawaajoŋ uunanoŋ gbiŋgbaoŋ mende ero emba ii jewe karo boronanoŋ kaamaa moŋ mende anjeŋa.”

Kaeŋ jero Anutunoŋ gaonoŋ kitia kokaeŋ ijoro: “Qaa jejaŋi, ii oŋanoŋ. Goo uuganoŋ gbiŋgbaoŋ moŋ mende ero goonoŋ karoti, ii mojeŋ. Kawaajoŋ giinoŋ emba ii oosiriŋ noo jaananoŋ siŋgisoŋgo ambabotiwaajoŋ sopa somoŋgoŋ goma laligowe. Kawaajoŋ emba ii mono mombo meleema loya muba. Eja ii gejatootoo ejaga. Ii saanoŋ goojoŋ qama kooliro mende komuwaga. Ii mombo mende mubagi eeŋ, qaa koi mono oŋanoŋ moba: Gii ano tinitosauruga oŋo mono kuuya komuwuya.”

Qaa kaeŋ ijoro kiŋnoŋ moma umugawodeeŋ waama poŋ jawiŋuruta kuuya oŋoono ajoroogi Poŋnoŋ qaa kuuya jeroti, ii iŋijoro moma aaruŋ lalaŋaniŋ toroko mamaga mogi. Kaeŋ moma kiŋ Abimeleknoŋ Aabrahambaajoŋ qaa ano uro kokaeŋ jeŋ qisiŋ muro: “Gii mono naa terega ama nonona? Niinoŋ naa bologa moŋ ama gombe giinoŋ kondoona siŋgisoŋgowaa qaa lombotanoŋ mono nii ano kanagesona noo sopa totoŋ uutanoŋ laligojuti, nonoo qanananoŋ umambaajoŋ anja? Giinoŋ iwoi mende aaŋaa so ii soŋgo waleema ama nona. 10 Giinoŋ mono kania naambaajoŋ sili ii anjaŋ?” Kiŋ Abimeleknoŋ Aabraham kaeŋ qisiŋ muro.

11 Qisiŋ muro kokaeŋ meleeno: “Niinoŋ qaa ii kokaeŋ romoŋgoŋ jewe: ‘Baloŋ kokawaa kanageso oŋonoŋ Anutuwaa jeta uuguwubotiwaajoŋ toroko mende mobuyaga. Kawaajoŋ nii embanaajoŋ ama nugi komumambo.’ 12 Iinoŋ oŋanoŋ naanaga, maŋnaa borata kolooja. Nemunaa borata mende koloojiwaajoŋ ii embana mewe. 13 Anutunoŋ maŋnaanoŋ miri mesaoŋ moŋgeŋ kemaŋiwaajoŋ nijoroti, niinoŋ kambaŋ iikanoŋ Saara kokaeŋ ijowe: ‘Anara daeŋ daeŋ kemboti, iikanoŋ noojoŋ naanaga jewa. Kaeŋ ama iikanoŋ nii uujopa qendeema noma laligowa.’”

14 Kaeŋ ijoro moma Abimeleknoŋ Aabrahambaa embia Saara meleema muro. Kaaŋiadeeŋ lama bulmakao ano weleŋqeqe ejemba ii kaaŋiadeeŋ muro. 15 Muŋ qaa kokaeŋ jero: “Moba. Noonoŋ baloŋ koi wosoganoŋ eji, iikanoŋ mono geeŋgaa naaŋgaa so laligowa.” 16 Kaeŋ jeŋ Saara kokaeŋ ijoro: “Moba. Niinoŋ moneŋ silwa jamo 1000:baa so naaŋga mube kanoŋ tawaga kolooja. Tawa kanoŋ kaniaga qendeeno ejemba kuuya giwo laligojuti, iyoŋonoŋ ii iima kokaeŋ jeŋ moma yagowu, ‘Siŋgisoŋgowaa qaaya ii Saarawaanoŋ mende eja.’” Kaeŋ jero.

17 Aabrahambaa embia Saarawaajoŋ ama Poŋnoŋ emba kuuya kiŋ Abimelekwaa miri uutanoŋ laligogiti, iyoŋoonoŋ mera memewaa kania somoŋgoro. Kawaajoŋ Aabrahamnoŋ Anutuwaajoŋ qama kooliro Abimelek meŋ qeaŋgoro. Kaaŋagadeeŋ embia ano weleŋqeqe embauruta meŋ qeaŋgoŋ oŋono mombo meraboragiawo koloogi. Kiaŋ.

Copyright information for `KSR