a23.4:Hib 11.9, 13, Apo 7.16

Genesis 23

Saaranoŋ komuro.

Saaranoŋ laligoŋ uro yambuya 127 kolooro. Saaranoŋ yambu iikawaa so laligoro. Laligoŋ Keinan balonoŋ gomaŋ qata Kiriat Arba, qata alia Hebron qamakejuti, iikanoŋ komuro. Komuro Aabrahamnoŋ iikanondeeŋ embiaajoŋ jiŋgeŋ qama saamambaajoŋ keno.

Kema saaro tegoro waama embiaa qamoya mesaoŋ kema nama Hit ejemba ii qaa kokaeŋ iŋijoro: a  “Nii oŋoo batugianoŋ waba kaŋ tawatawa laligojeŋ. Kawaajoŋ oŋo mono baloŋgiaa bakaya moŋ kokaamba noŋgi sewaŋa mewe qasirina kolooro alauruna yoŋoo qamogia iikanoŋ ama roŋ koma oŋomakemaŋa.”

Qaa kaeŋ iŋijoro Hit yoŋonoŋ meleema kokaeŋ jegi: “Oo eja poŋ, gii saanoŋ nonoonoŋ qaa koi moba. Gii nonoo batunananoŋ Anutuwaa eja jawiŋa laligojaŋiwaajoŋ ama qasiriga aiŋganoŋ daeŋkaya iima sororogoŋ mewaatiwaajoŋ mojaŋi, iikanoŋ mono saanoŋ qamoga roŋ komba. Giinoŋ qamoga osoŋ roŋ komaŋa jena nonoonoŋga moŋnoŋ ii mende aŋgoŋ koma gombaa.”

Kaeŋ jegi Aabrahamnoŋ waama baloŋ toya Hit ejemba yoŋoo wosogianoŋ kemeŋ usugoŋ oŋono. Usugoŋ oŋoma nama yoŋoojoŋ qaa kokaeŋ jero: “Niinoŋ qamona osoŋ roŋ komaŋiwaajoŋ saanoŋ jewuti eeŋ, mono noonoŋ qaa koi moma Zoharwaa meria Efron iwaanoŋ kema qaa jena koi toroqeŋ jeŋ kuuŋ mubu. Kuuŋ mugi moma kobaa qata Makpela iwaa buŋa kolooŋ gawoŋaa jaaŋaageŋ eji, mono ii jeŋ tegoro sewaŋa memaŋa. Mono qisigi sewaŋa dawi jeŋ tegoro sewaŋa kuuya mewe noonoŋ qasirina oŋoo batugianoŋ ewaa.”

10 Kaeŋ jero Efronoŋ alauruta Hit kanageso kuuya taoŋgiaa kiropo naguyanoŋ kaŋ sombenoŋ ajoroogiti, iyoŋoo batugianoŋ raro qaa geja ama mogi Efronoŋ Aabraham kokaeŋ meleema muro: 11 “Oo eja poŋna, kaeŋ qaagoto, mono jewe geja ama moba. Niinoŋ baloŋ koria ii ano kobaa iikanoŋ nanji, ii kalenaga gonjeŋ. Neenaa kanagesouruna yoŋoo jaagianoŋ nama ii gombe iiju. Qamoga ii saanoŋ iikanoŋ osoŋ roŋ komba.”

12 Kaeŋ jero Aabrahamnoŋ baloŋ toya yoŋoo wosogianoŋ mombo kemeŋ usugoŋ oŋono. 13 Usugoŋ oŋoma nama yoŋoo jaagianoŋ Efron kokaeŋ ijoro mogi: “Noonoŋ qaa koi mono geja ama moba. Giinoŋ saanoŋ kaeŋ anagato, niinoŋ mono baloŋ koria iikawaa sewaŋa ii gomaŋa. Ii saanoŋ jeŋ tawa mena niinoŋ qamona iikanoŋ osoŋ roŋ komaŋa.”

14 Kaeŋ ijoro mogi Efronoŋ Aabraham kokaeŋ meleema muro: 15 “Oo eja poŋna, noonoŋ qaa koi mono geja ama moba. Baloŋ iikawaa sewaŋa ii 400 silwa kota (50 kilogram). Ala-ala koloojotiwaajoŋ ama kanoŋ mono anaraa batunaranoŋ iwoi omaya kolooja. Kawaajoŋ qamoga saanoŋ iikanoŋ osoŋ roŋ komba.”

16 Kaeŋ meleema muro moma Aabrahamnoŋ baloŋ sewaŋaa jaŋgoya Efronoŋ Hit kanageso yoŋoo jaagianoŋ jero mogiti, iikawaa uumotooŋ ano. Jaŋgoya silwa kota 400 ii koŋkororo ejembanoŋ kambaŋ kanoŋ sewaŋaa soya jegi eroti, iikawaa so moneŋ ii gosiŋ muro.

17 Kaeŋ muro Efrombaanoŋ baloŋ koria Mamre kosianoŋ Makpela kanoŋ eroti, kobaa iikanoŋ nanoti ano gere kuuya baloŋ kawaa jawo uutanoŋ naŋgiti, iikawaa qaaya jeŋ tegoro. 18 Qaaya jeŋ tegoro Aabrahambaa buŋa kolooro. Hit kanageso kuuya taoŋgiaa kiropo naguyanoŋ kaŋ sombenoŋ ajoroogiti, iyoŋonoŋ tawa ii iigi buŋaya kolooro.

19 Kawaa gematanoŋ Aabrahamnoŋ embia Saarawaa qamoya ii Keinan balombaa kobaayanoŋ osoŋ roŋ kono. Kobaa ii Mamre qata alia Hebron kawaa kosianoŋ baloŋ koria qata Makpela kanoŋ eja.

20 Kaeŋ kolooro baloŋ koria ano kobaa iikanoŋ nanji, ii Hit kanageso yoŋonoŋ Aabrahambaa buŋa qeŋ mugi qasiria kolooro. Kiaŋ.

Copyright information for `KSR