Genesis 36

Iisoowaa gbiliuruta

1 Hist 1.34-37

Iisoo qata moŋ Edom iwaa gbiliuruta yoŋoo qa areŋgia ii kokaeŋ: a  Iisoonoŋ Keinan emba karooŋ oŋonoti, iyoŋoo qagia ii kokaeŋ: Ada ii Hit eja Elon iwaa borataga, Oholibama ii Hiwi eja Zibeombaa meria Ana iwaa borataga. b  Basemat ii Ismaelwaa borata Nebaiotwaa naaŋa.

 • Adanoŋ Iisoowaa meria Elifaz mero Basematnoŋ iwaa meria Reuel mero.
Oholibamanoŋ Jeus, Jalam ano Kora oŋono. Iisoowaa merauruta kaeŋ ii Keinan balonoŋ koloogi.
 • Jeikob ano Iisoo yoroonoŋ miriwaa oro tuuŋa tuuŋa mamaga egitiwaajoŋ baloŋ wabaga laligoriti, iikanoŋ mende sokono. Esuhinagaranoŋ somata totooŋ kolooro motooŋ rama laligowombaajoŋ amamaagi. (6) Kawaajoŋ Iisoonoŋ embauruta, meraborauruta ano kanagesouruta kuuya iwaa mirinoŋ laligogiti, ii uŋuano. Ii uŋuama lama bulmakao tuuŋa tuuŋa, doŋgi kameluruta ano esuhina iwoiya kuuya Keinan balonoŋ laligoŋ mokolooroti, ii meŋ koga Jeikob mesaoŋ baloŋ moŋnoŋ keno.
Iisoo qata moŋ Edom iinoŋ kaeŋ ama Seir baloŋ baaŋayawo kanoŋ kema laligogi. Iisoonoŋ Seir baloŋ baaŋayawo kanoŋ laligoŋ Edom kanageso yoŋoo bemunjalegia kolooroti, iwaa gbiliuruta yoŋoo qa areŋgia ii kokaeŋ:

10 

 • Iisoowaa merauruta yoŋoo qagia ii kokaeŋ:
  • Embia Ada iwaa meria qata Elifaz. Embia Basemat iwaa meria qata Reuel.
11 Elifazwaa merauruta 5 ii Teman, Omar, Zefo, Gatam ano Kenaz. 12 
 • Iisoowaa meria Elifaz iwaa embia sewaŋa mende memeta qata Timna iinoŋ Elifazwaa meria Amalek mero. Iisoowaa embia Ada iwaa esa ejauruta ii kiaŋ.
 • 13 Reuelwaa merauruta 4 ii Nahat, Zera, Sama ano Miza. Iisoowaa embia Basematwaa esauruta eja ii kiaŋ. 14 Iisoowaa embia Oholibama iinoŋ Iisoowaa merauruta

   • karooŋ oŋonoti, ii qagia Jeus, Jalamano Kora qagi.
   • Oholibama ii Zibeombaa meria Ana iwaa borata kolooro.
  15 Iisoowaa gbiliuruta tuuŋa tuuŋa yoŋoo eja poŋgia

  • ii kokaeŋ: Iisoowaa meria mutuya Elifaz iwaa merauruta
   • eja poŋ koloogiti, ii qagia Teman, Omar, Zefo, Kenaz,
  16 Kora, Gatam ano Amalek. Elifazwaa gbiliuruta eja poŋ Edom balonoŋ koloogiti, ii kiaŋ. Ii Iisoowaa embia Ada iwaa esaurutaga koloogi. 17 Iisoowaa meria Reuel iwaa merauruta eja poŋ koloogiti,

   • ii qagia kokaeŋ: Nahat, Zera, Sama ano Miza. Reuelwaa gbiliuruta eja poŋ Edom balonoŋ koloogiti, ii kiaŋ. Ii Iisoowaa embia Basemat iwaa esaurutaga koloogi.
  18 Iisoowaa embia Oholibama iwaa merauruta eja poŋ koloogiti,

   • ii qagia kokaeŋ: Jeus, Jalamano Kora. Eja poŋ ii Iisoowaa embia Oholibama, Anawaa borata iwaa merauruta koloogi.
  19 Iisoo (Esau) qata moŋ Edom iwaa merauruta kiaŋ ano yoŋoo kanagesourugia ano eja poŋgia ii kiaŋ.

  Seir kanagesowaa qa areŋa

  1 Hist 1.38-42

  20 Hoor kanagesowaa eja Seir iwaa merauruta wala Edom balonoŋ laligogiti, iyoŋoo qagia ii kokaeŋ:

   • Lotan, Sobal, Zibeon, Ana,
  21 Dison, Ezer ano Disan. Seirwaa merauruta ii wala Edom balonoŋ Hoor kanageso yoŋoo eja poŋgiaga laligogi Iisoonoŋ kanageŋ karo. 22 Lotambaa merawoita woi ii qagara

   • Hori ano Heman. Lotambaa naaŋa qata Timna.
  23 Sobalwaa merauruta qagia ii kokaeŋ:

   • Alwan, Manahat, Ebal, Sefo ano Onam.
  24 Zibeon iwaa merawoita woi qagara Aiya ano Ana. Anawaa sunduya ii kokaeŋ: Iinoŋ maŋa Zibeombaa doŋgia baloŋ qararaŋkoŋkoŋanoŋ galeŋ koma oŋono nene moŋgama negi iikanoŋ apu jaaya jaaya geriawo mokolooro.

  25 
  • Anawaa meraborawoita woi ii
  • meria Dison ano borata Oholibama.
  26 
 • Disombaa merauruta qagia ii kokaeŋ:
 • Hemdan, Esban, Itran ano Keran.
 • 27 Ezerwaa merauruta qagia ii kokaeŋ:

   • Bilhan, Zaawan ano Akan.
  28 Disambaa merawoita woi ii qagara

   • Uuz ano Aran.
  29 Hoor kanagesoya kanagesoya yoŋoo eja poŋurugia yoŋoo qagia ii

   • Lotan, Sobal, Zibeon, Ana,
  30 Dison, Ezer ano Diisan. Hoor kanagesoya kanagesoya yoŋoo eja poŋurugia ii areŋgiaa so Seir balonoŋ kaeŋ laligogi. Kiaŋ.

  Edom yoŋoonoŋ kiŋ poŋ areŋ

  1 Hist 1.43-54

  31 Israel kanageso yoŋoonoŋ kiŋ poŋ moŋ mende galeŋ koma oŋono walawala kambaŋ kanoŋ kiŋ poŋ kokaeŋanoŋ Edom baloŋ kanoŋ galeŋ koma oŋoma laligogi: 32 Beorwaa meria Bela iinoŋ Edom yoŋoo kiŋ poŋgia kolooro. Iwaa sitiaa qata Dinhaba.

  33 Belanoŋ komuro Bozra gomambaa eja qata Jobab, Zerawaa meria iinoŋ Belawaa duŋanoŋ kiŋ kolooŋ laligoro. 34 Jobabnoŋ komuro Teman balombaa eja qata Husam iinoŋ duŋanoŋ kiŋ kolooŋ laligoro. 35 Husam komuro Hadad, Bedadwaa meria iinoŋ duŋanoŋ kiŋ kolooŋ laligoro. Hadadnoŋ Moab balonoŋ kema Midian eja yoŋowo manja qeŋ uŋuŋ haamo ano. Iwaa sitiaa qata ii Awit. 36 Hadadnoŋ komuro Masreka gomambaa eja qata Samla iinoŋ duŋanoŋ kiŋ kolooŋ laligoro.

  37 Samlanoŋ komuro Saul iinoŋ kitianoŋ kiŋ kolooŋ laligoro. Iwaanoŋ gomaŋ miri Rehobot ii Yufreitis apu gowoyaa kosianoŋ ero. 38 Saulnoŋ komuro Baalhanan, Akborwaa meria iinoŋ Saulwaa kitianoŋ kiŋ kolooŋ laligoro. 39 Akborwaa meria Baalhanan komuro Hadarnoŋ kitianoŋ kiŋ kolooŋ laligoro. Iwaa sitiaa qata ii Pau. Embiaa qata Mehetabel. Ii Matredwaa borata ano Mezahabwaa esiaga laligoro.

  40 Iisoowaa gbiliuruta yoŋoo eja poŋ qa areŋgia ii isigiaa so ano gomaŋ miri baloŋgiaa so kokaeŋ kolooro:

   • Timna, Alwa, Jetet,
  41 Oholibama, Ela, Pinon, 42 Kenaz, Teman, Mibsar, 43 Magdiel ano Iram. Eja ii Edom kanagesowaa eja poŋurugiaga laligogi qagiaa so gomaŋ miri baloŋgiaa qagia qagi.

  Edom qata moŋ Iisoo iinoŋ wala baloŋ meŋ rama laligoŋ Edom kanagesowaa bemunjaleya kolooro. Kiaŋ.

  Copyright information for `KSR