Genesis 8

Gboulunoŋ horoŋ kamaaro namonoŋ toboriro.

Weemboria 150 ii tegoro kanoŋ Anutunoŋ Nooawaa ano duuyaa oroya ano miriwaa oroya ano iwoi kuuya iwo waŋgonoŋ laligogiti, ii romoŋgoŋ oŋoma haamo somata ano namo qaganoŋ qero apunoŋ kanaiŋ horoŋ kamaaro. Anutunoŋ emugeŋ apu diiŋgiawo iyoŋoo jaagia ano eukanoŋ kanakeewambaa apuya iikawaa qaa oogia ii kojaŋgiŋ soŋgo ano konoŋ riima toboriŋ sombinoŋga mombo mende kamaaro. Mende kamaaro apu somatanoŋ kanaiŋ namo qaganoŋ erotinoŋa eleema horoŋ kamaaŋ kemero. Weemboria 150:waa so apunoŋ horoŋ kamaaŋ kemeŋ egi. Kaeŋ egi waŋgonoŋ koiŋ 7 kawaa weemboria 17 kanoŋ baaŋa qata Ararat kawaa waŋanoŋ mokotaaŋ kotiiŋ raro. Kanoŋ raro apu kanoŋ toroqeŋ horoŋ kamaaŋ kamaaŋ keno. Kema koiŋ 10 kawaa weeŋa mutuya kanoŋ baaŋa iikawaa waŋgia ii asuganoŋ asugigi.

Asugigi weemboria 40 tegoro Nooanoŋ waŋgowaa jeŋgenaŋa wala memeta ii metano. Metama aoao kooŋ moŋ wasiro kanakeewaŋ laŋ elelaoŋ kema kaŋ mende eleema laligoro balombaa apuya kanoŋ juguro. Kawaa gematanoŋ Nooanoŋ kewo moŋ wasiro keno. Namo qaganoŋ apunoŋ horoŋ kemeja me qaago, iikawaa kania momambaajoŋ ii wasiro keno. Kewonoŋ kema kaŋ apunoŋ toroqeŋ baloŋ sokoma turuŋ erotiwaajoŋ haamo memeyaa raraŋa mende mokolooŋ waŋgonoŋ eleeno Nooanoŋ boria boraama meŋ waŋgo uutanoŋ oono. 10 Oono weemboria 7:baa so toroqeŋ mamboma laligoŋ kanoŋ kewo ii mombo waŋgonoŋga wasiro keno. 11 Kema mare kanoŋ eleema oil gere seŋa gbiligbili moŋ ii motogoŋ jetanoŋ kisama Nooawaanoŋ karo. Kaeŋ karo Nooanoŋ ii iima kokaeŋ moma asariro: Apunoŋ mono horoŋ kamaaro namonoŋ asugidaboroja. 12 Kaeŋ moma asariŋ mombo weemboria 7:baa so mamboma nama kewo ii mombo wasiro elelaoŋ keno. Kenoto, kambaŋ iikanoŋ ii iwaanoŋ mombo mende eleema karo.

13 Nooawaa laaligo yambuya 601 kawaa koiŋ mutuyaa weemboria mutuya kanoŋ apunoŋ namo qaganoŋ juguŋ toboriŋ ero. Kaeŋ kolooro Nooanoŋ waŋgowaa waareŋa mero keno kokaeŋ uuŋ iiro: Namo qaganoŋ mono toboriŋ ero. 14 Ii iiroto, mombo mamboŋgi toboriŋ koiŋ woiyaa weemboria 27 kanoŋ toboridaboroŋ ero.

15 Anutunoŋ Nooa qaa kokaeŋ ijoro: 16 “Gii embagawo ano mera eŋarouruga, oŋo mono waŋgo mesaoŋ kamaawu. 17 Kamaaŋ oro iwoi laaligogiawo kuuya giwo waŋgonoŋ laligojuti, ii kooŋa kooŋa, miriwaa oroya ano mokoleŋ iwoi kuuya bagia namonoŋ koma kondondoŋgoŋkejuti, ii mono kuuya uŋuama kamaawu. Kaeŋ ana saanoŋ balonoŋ kolooŋ seisei ama deema baloŋ sokoma laligowuya.”

18 Kaeŋ ijoro Nooa embiawo ano mera eŋarouruta yoŋonoŋ motooŋ waŋgo mesaoŋ kamaagi. 19 Kamaagi duuyaa oroya kuuya, mokoleŋ iwoi kuuya, kooŋ kuuya ano iwoi kuuya namonoŋ kema kaŋkejuti, iyoŋonoŋ mono kaaŋiadeeŋ isigiaa so waŋgo mesaoŋ awaŋaoŋ kaŋ kamaadaborogi. Kiaŋ.

Nooanoŋ Anutuwaajoŋ siimoloŋ ooŋ daŋgiseŋ jero.

20 Kamaadaborogi Nooanoŋ Pombaajoŋ siimoloŋ alata moŋ meŋ miriwaa oroya doŋqiziziŋgiawo ii kuuya ano kooŋ doŋqiziziŋgia qaa ii kuuya yoŋoonoŋa tosia oŋoma alatanoŋ ama Anutuwaajoŋ siimoloŋ ooro. 21 Ooro Poŋnoŋ moroŋ uŋkoowaya aiŋawo ii moro sokono uutanoŋ qaa kokaeŋ jero: “Ejemba yoŋoo uugiaa momo areŋgianoŋ mono meraboraaŋgianoŋga kanaiŋ bologa koloojuto, kileŋ namo ii kambaŋ moŋnoŋ ejemba yoŋoojoŋ ama mombo mende qasuaamaŋa. Iwoi kuuya laaligogiawo laligojuti, niinoŋ ii uŋudaboroweto, iikawaa so kambaŋ moŋnoŋ mombo mende jeŋ tegoŋ uŋumaŋa. 22 Namonoŋ eŋ ubaatiwaa so mono namonoŋ koma komogi hoŋa kolooro megi iikanoŋ mono mende qaondaborowaa. Gomaŋ olomooro saŋgoŋa momakebu ano geriawo kolooro gere tooro momakebu. Koŋuru kambaŋ ano weeŋ kambaŋ, gomantiiŋa ano asasaga ii kambaŋa kambaŋa ewaewaŋ ama awaŋaoŋ eŋ kembao. Ii kuuya tetegoya qaa eŋ uro laligowu. Kaaŋanoŋ mono kaeŋ toroqeŋ ewaa.” Kiaŋ.

Copyright information for `KSR