a5-7Eks 20.11; Dut 32.40; Dan 12.7; Aam 3.7
b8-10Eze 2.8—3.3

Revelation of John 10

Siwe gajoba ano tere pipipipiiya melaa

Kawaa gematanoŋ Siwe gajoba ku-usuŋa qeekuuya moŋ iibe Siwenoŋga koosunoŋ esuuŋ muro kamaaro. Waŋa marilolonoŋ liligoŋ ero. Jaasewaŋa weeŋ jaaya kaaŋa kolooro kanawoita ii tando gere bolaŋgarawo woi kaaŋa jeŋ nano. Borianoŋ tere pipipipiiya melaa mero qeetuŋa kolooro. Kania dindiŋa kowenoŋ riiŋ kania qania ii namonoŋ riiŋ nano. Kaeŋ nama laion oronoŋ gbuu gbororo qamakeji, qata mono iikawaa so kotakota qaro. Qaro guŋparandambaa gbiŋgururuŋ 7 iyoŋonoŋ mono meleema gbuu gbororo qaŋ qaagia qagi mobe.

Guŋparandambaa gbiŋgururuŋ 7 iyoŋonoŋ qama qaagia jegi mobeti, niinoŋ ii mono iikanondeeŋ papianoŋ oomambaajoŋ ambe. Tere oomambaajoŋ ambeto, qa moŋ Siwenoŋga mobe qaa kokaeŋ nijoro, “Guŋparandambaa gbiŋgururuŋ 7 qaa jejuti, ii mono geeŋgodeeŋ oloŋ mona ewa. Ii mende oowa.”

Siwe gajoba kania kowe ano namo qagaranoŋ riiŋ nano iibeti, iinoŋ boria dindiŋa metaama Siwenoŋ baageŋ ano. Jojopaŋ qaa jemambaajoŋ boria kaeŋ ama ii jeŋ kotiiŋ ano. Moŋnoŋ Siwe, namo, kowe ano iwoi kuuya iikanoŋ eji, ii mokolooŋ nama kambaŋ so tetegoya qaa kotiiŋ laligoŋ ubaati, mono iwaa qatanoŋ jojopaŋ qaa kokaeŋ jero, “Anutunoŋ mono kambaŋ mombo mende qeŋ koriro ubaa. Kaeŋ qaagoto, Siwe gajoba 7:ŋanoŋ romoŋa qaita moŋ (biugel) uuro otoŋa mobuti, kambaŋ iikanondeeŋ Anutuwaa qaa areŋ aasaŋgoyanoŋ mono hoŋawo koloowaa. Gejatootoo ejemba Anutuwaa gawoŋa meŋ laligoŋ kougi yoŋoojoŋ Buŋa qaaya awaa jeŋ iŋisaama oŋono moma kouma laligogiti, Buŋa qaa iikawaa so ii mono uulaŋawo hoŋawo koloowaa.”

Kawaa gematanoŋ qa moŋ wala Siwenoŋga mobe qaa jeroti, iikanoŋ mono duŋanoŋ mombo qaa jero kokaeŋ mobe, “Siwe gajobanoŋ kowe ano namo qagaranoŋ riiŋ nama tere pipipipiiya mero borianoŋ qeetuŋa eji, ii mono kema mewa.”

Kaeŋ moma Siwe gajobawaanoŋ kema tere pipipipiiya melaa ii nombaatiwaajoŋ qisiwe. Qisiwe kokaeŋ nijoro, “Ii mono meŋ newa. Nena tomeŋganoŋ kemeŋ meleeno gubeso guwaato, buuganoŋ ii moroŋ apuyaa aiŋa kaaŋa koloowaa.”

10 Kaeŋ nijoro tere pipipipiiya melaa ii iwaa boronoŋga meŋ newe. Newe buunanoŋ moroŋ apuyaa aiŋa kaaŋa kolooroto, gogowe tomenanoŋ kemero meleeno gubeso nuro. 11 Kaaŋ nuro niinoŋ qaa kokaeŋ mobe, “Gii mono duŋanoŋ mombo Anutuwaa gejatootoo qaaya qaaya jeŋ seiŋ laligowa. Kantria kantria ano beŋsakoŋ isia isia qaa tani jejegiaa so laligojuti, mono iyoŋoo ano iyoŋoo kiŋ poŋgia yoŋoo gejatootoo qaagia ii waladeeŋ jeŋ laligowa.” Kiaŋ. a, b 

Copyright information for `KSR