b4Dan 7.9, 22
c8Eze 7.2; 38.2, 9, 15
d11-12Dan 7.9-10

Revelation of John 20

Satan somoŋgogi gbani 1,000:baa so kapuare mirinoŋ raro.

Kawaa gematanoŋ Siwe gajoba moŋ iibe Siwenoŋga kamaaro. Iinoŋ omejiilaŋ yoŋoo roŋ dusiita qaa iikawaa kii meria ano gbado somata moŋ ii borianoŋ meŋ kamaaro. Gajoba iikanoŋ kamaaŋ jewenaŋ nemuŋa iliawo (dragon) ii meŋ gbani 1,000 rabaatiwaajoŋ somoŋgoro. Jewenaŋ nemuŋa ii monowaa monoyanoŋga mokoleŋ kolooŋ laligoŋ kouro. Qata moŋ ii Kileŋaa Toya ano Satan. Gbani 1,000:baa uutanoŋ toroqeŋ ejemba kantri so kuuŋ gomaŋ so jinjauŋ meŋ ambutiwaajoŋ tiligoŋ oŋombabotiwaajoŋ somoŋgoro. Somoŋgoŋ giliro omejiilaŋ yoŋoo roŋ dusiita qaa iikanoŋ kemero unuŋa koma sapo ama muŋgeŋ aasonoŋ (siil) qokotaaŋ kii nemuŋa kuno kemero uutanoŋ raro. Kaaŋa raro Siwe gajobanoŋ kokaeŋ jero, “Gbani 1,000 tegoro iikawaa gematanoŋ Anutunoŋ jero mombo isaŋgi kambaŋ toroga gawoŋa meŋ laligowaa.” Kaeŋ jero.

Kawaa gematanoŋ jiŋkaroŋ duŋa duŋa iibe. Anutunoŋ tosaaŋa ku-usuŋ oŋono ejemba qaagia jeŋ tegowuti, iyoŋonoŋ mono duŋa duŋa kanoŋ kamaaŋ ragi. Kaaŋagadeeŋ ejemba Jiisaswaa kania naŋgoŋ jegitiwaajoŋ ama Anutuwaa Buŋa qaawaajoŋ ama arogia kotogi komugiti, mono iyoŋoo kokoosogia iŋiibe. Kaaŋagadeeŋ ejemba jeŋnemba ano iwaa uŋayaa waeya mende meŋ mepeseegiti ano iwaa aasoya ii wambusooŋgianoŋ me borogianoŋ mende meŋ aŋaliŋ aŋgoŋ koŋgiti, mono iyoŋoo kokoosogia iŋiibe. Kokoosogia ii iŋiibe mono gbiliŋ waagi. Waama Kraistwo gbani 1,000:baa so iwoi kuuya galeŋ koma laligogi.

Komugiti, iyoŋoonoŋga tosianoŋ koomunoŋga waawaa mutuya iikawaa kambaŋanoŋ mende gbiligi. Qaagoto, gbani 1,000 ii mamboŋgi tegoro iikawaa gematanoŋ mono gbiliŋ waabuya. Daeŋ yoŋonoŋ koomunoŋga waawaa mutuyaa kambaŋanoŋ gbiliwuti, iyoŋonoŋ mono simbawoŋawo ano toroya soraaya kolooju. Kambaŋ iikanoŋ gbiliŋgo mono indiŋa woi mende komuwu. Koomu woiyaa ku-usuŋanoŋ mono yoŋoo qagianoŋ mende uro koomu kotiga komuwombaajoŋ amamaawuya. Yoŋonoŋ mono Anutu ano Kraist yoroo jigo gawoŋ galeŋurugara koloowuya. Ii ano Kraistwo gbani 1,000 ii iwoi kuuya galeŋ koma laligoŋ ubuya. Kiaŋ. a, b 

Anutunoŋ Satambaa qaaya jeŋ tegoro kamaawaa.

Gbani 1,000 ii tegoro Satan kapuare mirinoŋga (kapuwareyanoŋga) isaŋgi kamaawaa. Kamaaŋ kema ejemba kantri so tiligoŋ oŋomambaajoŋ baloŋ so liligowaa. Baloŋ goraaya leelee eu emu kema kaŋ (uugia moŋgosooŋ) sisau ama oŋoma kantri qagara Goog ano Maagog ii kaaŋiadeeŋ sokoma kembaa. Anutu tuarenjeŋ ama manja qewutiwaajoŋ kuuŋ oŋono ajoroogi jaŋgogianoŋ kowewaa sakasimbaa so koloowaa. Ajorooŋ kaŋ kotoŋ Israel gomaŋ sokondaboroŋ kema Anutuwaanoŋ kanageso yoŋoo sopagia ano Anutuwaa wombo sitia (Jerusalem) ii liligoŋ rabuya. Kaeŋ rabuyato, Anutunoŋ gere bolaŋ ano siwenoŋga kamaaŋ jeŋ kotoŋ oŋondaborowaa.

10 Jeŋ kotoŋ oŋondabororo Kileŋaa Toya tiligoŋ oŋono jinjauŋ aŋgiti, gajoba yoŋonoŋ ii hagoŋ mugi roŋ salfa jamowaa gere bolaŋanoŋ jeŋ gogoriŋlao qeŋ namakeji, mono iikawaa sianoŋ kemero. Wala jeŋnemba ano gejatootoo eja takapolakaya kaaŋagadeeŋ hagoŋ oroŋgi iikanoŋ kemeŋ laligojao. Iikanoŋ asaga gomantiiŋa qanjonoŋ oŋootigi tetegoya qaa siimbobolo honombonoŋa mende moma laligoŋ ubuya. Kiaŋ. c 

Anutunoŋ ejemba komugiti, iyoŋoo qaagia jeŋ tegowaa.

11 Kawaa gematanoŋ jiŋkaroŋ duŋ somata taaŋa ano iikanoŋ raji, ii iibe. Iibe siwe namonoŋ iwaa jaasewaŋanoŋga qaoma kemaliri. Kemaliŋ mombo iriiboŋatiwaa so mende koloori. 12 Kemaliri ejemba koomuya uuta ano kamaaŋqeqeta iŋiibe jiŋkaroŋ duŋ batanoŋ naŋgi Anutunoŋ buk papiaya papiaya kotuno. Papia alia moŋ qata laaligo kotigaa qa areŋ buk ii kaaŋagadeeŋ kotuno. Kotuma ejemba koomuya yoŋoo qaagia gosiro nanamemeŋgiaa sunduya buk papianoŋ oogita eji, iinoŋ mono iikawaa so weeŋgoŋ ejemba jeŋ tegoŋ oŋono.

13 Kowenoŋ komuŋ kemeŋ laligogiti, ii kowe Toyanoŋ meleema oŋono Anutuwaa jaanoŋ kougi. Koomuwaa kondomondoo Toyaa boronoŋ laligogiti, ii Toya iikanoŋ meleema oŋono. Komuŋ koomu gomanoŋ kemeŋ laligogiti, ii iikawaa Toyanoŋ meleema oŋono Anutuwaa jaanoŋ kougi. Kaeŋ kouma asugigi Anutunoŋ qaagia motomotooŋ gosiŋ nanamemeŋgiaa so jeŋ tegoŋ oŋono. 14 Jeŋ tegoŋ oŋono koomuwaa kondomondoo Toya ano koomu gomaŋ Toya ii hagoŋ oroŋgi roŋ gere bolaŋ jeŋ gogoriŋlao qeŋ namakeji, mono iikawaa sianoŋ kemeri. Gere sia iikanoŋ kemegiti, iikanoŋ mono koomu indiŋa woi kolooja.

15 Anutunoŋ mombaa qata laaligo kotigaa qa areŋ buknoŋ mende oogita ero mokolooroti, ii mono hagoŋ muro roŋ gere bolaŋ jeŋ gogoriŋ qeŋ namakeji, iikawaa sianoŋ kemero. Kiaŋ. d 

Copyright information for `KSR