a3Aam 9.1; Eks 30.1, 3
b5Lew 16.12; Eze 10.2; Eks 19.16; Isa 11.19; 16.18
c7Eks 9.23-25; Eze 38.22
d10Ais 14.12
e11Jer 9.15
f12Ais 13.10; Eze 32.7; Joel 2.10, 31; 3.15

Revelation of John 8

Lama merianoŋ muŋgeŋ aaso 7:ŋa menjuranja.

Lama merianoŋ muŋgeŋ aaso (siil) 7:ŋa menjurama kotuno Siwe gomaŋ iikanoŋ otoŋ kuuya 30 minitwaa so goroŋ qeŋ ero. Kaeŋ kolooro Siwe gajoba 7 Anutuwaa batanoŋ nanjuti, ii iŋiibe moŋnoŋ romoŋ qaita moŋ (biugel) 7 ii borogianoŋ oŋono.

Ii iŋiibe Siwe gajoba moŋ asugiŋ jiniŋ ooŋ-oombaa goul qambia meŋ kaŋ alata kosianoŋ nano. Ejemba soraaya kuuya Anutuwaa qama kooligi iinoŋ jiniŋ alatanoŋ ooro moroŋa uŋkoowayawo ii qamakooligiawo toroqeŋ pumpuŋgoŋ motooŋ uma Anutuwaanoŋ kemakeja. Goul alata ii jiŋkaroŋ duŋ batanoŋ nanji, iinoŋ mono iikawaa kosianoŋ nano tosianoŋ jiniŋ ii mamaga oowaatiwaajoŋ mugi. Iinoŋ jiniŋ ii ooro iikawaa kaasoyanoŋ mono Anutuwaa ejemba soraaya yoŋoo qamakooligiawo toroqeŋ Siwe gajoba iwaa boronoŋga waama Anutuwaa jaasewaŋanoŋ ugi. Siwe gajoba iikanoŋ jiniŋ qambi ii meŋ alatanoŋga gere jeta mero jero qambi iikanoŋ uuro saa qero namonoŋ giliro kemero. Giliro kemero iikanoŋa guŋparandambaa gujuya mamaga kolooŋ gbiŋgururuŋ qaro. Oobili esuŋgiawo asugigi kambaŋa kambaŋa naŋa mero. Kiaŋ. a, b 

Gajoba yoŋonoŋ romoŋ qaita moŋ uugi.

Siwe gajoba 7 romoŋgia qaita moŋ (biugel) megiti, iyoŋonoŋ ii uubombaajoŋ jojorigi.

Gajoba mutuyanoŋ waama romoŋa qaita moŋ uuro. Ii uuro kombo (ais) kota ano gere bolaŋa ii koŋ kaaŋa kolooŋ sawo gajugogi moŋnoŋ ii maaro motooŋ namonoŋ kamaaro. Iikanoŋ geriawo kamaaŋ balonoŋ qero namowaa bakaya karooŋ ii gerenoŋ jedabororo. Duuyaa geria iikawaa bakagia karooŋ ii gerenoŋ jedaborogi ano gbojoja seŋa toŋgoŋa ii kuuya gerenoŋ jeŋ jedabororo.

Gajoba woiya iinoŋ waama romoŋa qaita moŋ uuro. Ii uuro moŋnoŋ baaŋa somata gere jejeta tani kaaŋa (wolkeino) iwoi ii giliro kowenoŋ kemero. Kemeŋ kowe mero kowewaa bakaya karooŋ iikanoŋga moŋnoŋ meleema sa kolooro. Kaaŋiadeeŋ Anutunoŋ kowewaa iwoiya kuuya mokolooro laligojuti, iikawaa bakaya karooŋ yoŋoonoŋga moŋ ii komugi ano waŋgo kuuya tuuŋ karooŋ iikanoŋga tuuŋ moŋ ii jaŋgoŋ tiwilaagi.

10 Gajoba karooŋanoŋ waama romoŋa qaita moŋ (biugel) uuro. Ii uuro seŋgelao somata kiwa bolaŋ kaaŋa tani jeŋ sombinoŋga tegoŋ kamaaro. Kamaaŋ koma namowaa apu gowoya uŋuŋ iikawaa bakaya karooŋ iikanoŋa moŋ ano apu jaaya kuuya ii sokoma oŋono. 11 Seŋgelao iikawaa qata ii nombeŋ warabe kaambogawo. Nombeŋ warabe iikanoŋ kamaaro apuya apuya iikawaa bakagia karooŋ ii meleema kaambogagiawo koloogi. Kaambogagiawo koloogitiwaajoŋ ama ejemba mamaganoŋ ii neŋ komugi.

12 Gajoba 4:ya iinoŋ waama romoŋa qaita moŋ uuro. Ii uuro moŋnoŋ weeŋ jaaya ano koiŋ jaaya yoroo asasagaraa bakagara karooŋ ii qebugoro bakasasaŋ umuŋ koma tiiri. Kaaŋiadeeŋ seŋgelao bakagia karooŋ qebugoro meleema tiigi. Kawaajoŋ weeŋ kambaŋaa bakaya karooŋanoŋ tiiro paŋgamaŋ mero. Kaaŋiadeeŋ gomantiiŋaa asasaganoŋ toriro bakaya karooŋanoŋ tiiro.

13 Kaeŋ kolooro eu uuŋ tuu kooŋ moŋ iima mobe kanakeewaŋanoŋ eu elelaoŋ sombiŋ biiwianoŋ kotoŋ kaŋ kotakotagadeeŋ qama kokaeŋ jero, “Oo ejemba namonoŋ laligojuti, Siwe gajoba karooŋ yoŋonoŋ mono toroqeŋ romoŋgia qaita moŋ uuwombaajoŋ anju. Romoŋ karooŋ iikawaa otoŋgia mogi lombo kanjaŋawo karooŋ koloowaati, iikawaajoŋ mono qama wanjinjiŋgoŋ ‘Yei! Yei! Yei!’ jeŋ saajeŋ.” Kiaŋ. c, d, e, f 

Copyright information for `KSR