Hebrews 6

Bumamaranim ba le buaring nagan

Are ratmat ga barabat man bunama na uriro usingnualap la obit ara maset o ties ang Karisito. Uriro ties la ilo gare ro, Usingnualap o urigi ma dalap ga bualam ibup buo ira ma mirier tavukup ganam la karuk o ninimiap ira ma, nagan buong ira Morowa, ga usingnualap me non ara non ara nuvietiap, ga tavuk la maiabua kilan nakap bo migana o marik, ga usingnualap a tavuk o ina tenuarap maiang inamaniap la mevara, ga usingnualap a tavuk o dus na ties na la lagorang ga nunamap na luguan o arubu atatan makin ga ninimiap ula iot maset atatan makin. Eva, baraba man bunama na uriro usingnualap are tiro. Karuk. Memani, babun man buriliam gat labinap a luguan ma papot ma taraiap. Are ratmat ga buraling luguan nakap mabuo titot. Tie, leba buagaalie Morowa ga okurupbuling urio usingnualap are tiro, tie eba mangangasbuong dalap buo ga bukakanim ba.

Pa la noba teip la melum ara ga maialam ibup am ira Morowa, tie karuk ara o alang ba meba ina mumaiong ga marikimeng dalap ma gat. Karuk. Memani, mime maialam ibup ma iro ties ang Karisito, ga are la inagat asapmeng Iesu iro maiogun ga ina fugaumeng ira a. Eva, miriro teip ga magaulap la maiaror nagan migat iro ties ang Iesu Karisito. Ga maiaro kamniap o ubonuvarap la maio na panbinim ga Muranama Ila Babai. Ga omeit maset ties ang Morowa la mitara mumuru. Ga urio kukunim ang la eba betieng maun teip ga magaulap. Are ro: leba alaming afarat ga alang burunam na kimanam, tie uriro ubi la eba iaring parak ula muru ga eba maagaalie teip ga magaulap la melio ubi, uriro la busingiala a Morowa irie la uabu ugiginara na uro kimanam. Pa lama mime maiaram ekelesiap pagap mila mumurum na kilan a Morowa ga mime omeuluan ties ang, eba tevurusang Morowa ga eba abung ugiginara ang mabuo. Pa leba mialam non ekelesiap ibup ma iro nagan, ga akosarmeng tavuk ila kire la tale naong Morowa aime, tie mirie la kamena gare kimanam ula kiro la iariam non ara iagurup la sisirim. Are ratmat ga eba ioumeng na kit, are la masuammeng miriro non ara iagurup mila kiram la maiot na kimanam ula kiro.

Ekelesiap papap tuam la narung migat maime, titot la paramo uriro ties ula gigino migat me milam, pa opet ara maset la tala kan omila kiribas gare tiro. Karuk. Eba miagaalie Morowa meba akosarming tavuk ila muri, memani ina ra milagiong. 10 Eva, Morowa la puvuvui ga tala kan uvaio agat me ubiap mim mila murum la makosarming iro bonim a. Ga tala kan miuave me tavuk ming la man maagamilie inamaniap am. 11 Are ratmat ga mitara napang me milam ganam le man akosarming tavuk ila muri ga maagamilie inamaniap am na tara la mionama na uro kimanam. Tie, miaring nagan ming ga auanmila Morowa meba alam pagap mila mumurum miun. 12 Are ratmat ga napang me milam ganam meba tale palalaming. Mimi le amiuluo tavuk maiang teip mila naganmeng migat tinan la tale palalameng ga man mauanmela pagap la midaong Morowa eba alam maun lop am.

Naganbuong maranit iro ties o mida ang Morowa

13 Tie, tinan Morowa la uala mida aun Abraham. Na irie tara, karuk kan a noba migana la akurupin Morowa, ga tiesong migat tatuan na bonim a. Are ratmat ga ugama Morowa migat tatuan na bonim a kan gare ro,

14 “Eva, eba nogiginararang migat, ga eba akosartang gar ma lop maiam eap nuam ga eba papaluaip ba ma migat.”
15 Are ratmat ga tale kan palalaong Abraham la man uanula me iriro mida. Karuk. Man unama ga man uanula. Tie, tubiat uara iriro kulot tinan la midaong Morowa meba alang aun. 16 Abit ara tavuk o ties migat tatuan la are ro: Teip la mime ties migat tatuan na bonim a non migana la akurupmein migat. Ga uriro ties migat tatuan, urie la karuk kan a migana ba la puoong eba ainiang. Karuk. Urie la ebat itiamum tiesiap o danunumiap. 17 Eva, tinan la namo masinguala Morowa gare ro, Tala kan puoong meba aigorala iriro mida ang, ga eba maagaalie inamaniap am la eba betmeng tubiat. Are ratmat ga uaramo ties migat tatuan meba masingala o mida ang la eba betieng migat. 18 Are ratmat ga titot la ame narain tiesiapien la tala kan neigorlila mida ga ties migat tatuan ga tale kan kakarabi Morowa lime litiro dadepien. Are ratmat ga bubuo teip ga magaulap la naganbuong ira Morowa ga auanbula meba alam pagap mila mumurum buun ga igobuong mauluo tavukup mila kiram, litiro narain dadepien la mangangasliong migat dalap buo. 19 Are ratmat ga paga la buulo Morowa a la eba auanbula, iriro la ut gare anka o ninimiap buong. Me iriro muana, man bunang maset ga dusbuong maranit iro nagan. Are ratmat ga naganbuong la puobuong meba bular tapma gane na kabin ila babai migat, malonim a buruma ila kakani la asapmeng na luguan ila kani o lotu. 20 Memani, Iesu la betong ara irie miridai ila uke atatan makin kauna gare Melkisedek ga ula uke ga uobu na iriro kabin meba buagaalie.

Copyright information for `KTO