Mark 13

Iesu la tiesong aime luguan o lotu la eba aduremeng

Urie, Iesu ga lop o usingnualap la namo amaiolaing luguan o lotu, pa non kulot o usingnualap la ugama, “Migana o usingnualap, magimanang mirobu tadasip mila kakanim ga mirobu luguap mila murum!” Ga upulo Iesu tiesang gare ro, “Magimanung miriobu luguap mila kakanim, a? Tala kan maiaira noba tadas meba ot nakap bo noba tadas. Karuk. Eba maduremeng ganam ga magomeng me lourup.”

Iesu la tiesong me papot ma giginanimup la eba betmeng

Urie, unama Iesu bo pugama Oliva ga agimaong luguan o lotu la ut toma. Ga Petro ga Iemes ga Ioanes ga Andru la mumaio ai. Man nemusmusinmeng ga amarikmeng Iesu. “Panalava, man tara leba betmeng miriro pagap? Man kaguma leba lake betang, ga apera, miriro pagap ara la namo betmeng?” Upulo Iesu ties maiong gare ro, “Temamalienming. Babun mivanaong migana ba. Papot ma inamaniap leba mumaiong ga meivang bonim tuo ga eba memama, ‘Turuo kan iriro migana.’ Ga eba mavanameng papot ma teip ga magaulap. Ga tubiat, eba miptang tavuk o danunumiap ula kakanu, pa na tara la mipto ties o ifif o danunumiap ula kakanu la betieng na non napup, tie baraba turupmiaba kirat. Miriro pagap la eba lake betmeng pa la lagorang la karuk ka. Inamaniap a non gar eba temaiara ga nemenamung ga non gar. Ga gar ang non orong eba teara ga neanamung ga gar ang non orong. Ga na non napup eba didirieng kimanam, ga eba memaning tara o abage ula kakanu. Miriro pagap la are ngitngit la lake ime bet iro magabun la namo uvarangeieng. Pa na iriro tara temamalienming maset. Eba mimaiabung na ties mai kaunselip maiam. Ga eba mivitmeng tapma na luguap o usingnualap. Ga eba mimeraling na irap a gavaman ga orongip. Are ratmat ga eba miaramang bais ula muru mai. 10 Ga mirier garip ma teip ganam la eba lake meptang migana la uaramo bais ula muru. 11 Pa tara la mivismeng ga mimaiala meba mila dusming na ties, Baraba mirau ga agatming, ‘Man ties leba paramang? Karuk. Na irie tara, Morowa kan la eba alam mirier tiesiap miun, mirie leba miaramam. Memani, tale kan mimi leba miaramang ties. Karuk. Muranama Ila Babai irie leba ties ang. 12 Migana leba abung papa ang na ties ga maalava inamaniap meba menamung ga aving. Mamop gat leba akosarmeng iriet namurit tavuk ira ma lop maiam. Ga eba nekaromela lop ga mamop maiam ga nagap maiam, ga eba mamelava inamaniap ga menamum ga meving. 13 Mime amiuluan tavuk tuang, are ratmat ga teip ga magaulap la eba kiram ba dalap ma me milam. Pa migana ga magabun la dusliong maranit ira tavuk tuang, puoieng na tara leba meving, tie eba ina malagiang Morowa.

Paga ila kire maset la eba betang

14 “Tie, miptang maset. Eba agimaming paga ila kire migat la ume okirara pianam la eba dusang na nap ila puari. Na iriro tara teip ga magaulap la maionama Iudaia eba igomeng me bo kavilap. 15 Tie, migana la unama bo luguan ga upto ties a iriro paga ila kire la betong, buat gat ula uobu meba aram pagap am. Karuk. Ebat teara ga ala kakalait. 16 Ga migana la ula na ubi buat gat ina ula na luguan meba arang buruma ang. Karuk. Mimi ganam le temiara ga kakalait mila. 17 Pa maboruvara magaulap mila mugam na irie tara, ga magaulap la masisimeng tatak lop. Eba memaning giginanim ula kakanu. 18 Pa marikming me ai Morowa meba tale airang uriro giginanim le betieng na tara a afarat. 19 Na iriro tara eba betieng giginanim ula kakanu. Maio kan tinan na tara la makosarong Morowa mirier pagap ganam ga muio puoieng titot, giginanim la are tiro la tale kan betieng. Ga tubiat la tala gat betieng giginanim ba gare uriro. 20 Ga la tale mapapoitong Ila Kakani miriro taraiap mila kiram, tie mirier teip ga magaulap ganam la eba karuk ba maime. Pa ila kakanani la maiteong ara teip ga magaulap am. Ga mabouvara. Ga apapoitong iriro tara. 21 Na iriro tara, leba amama noba, ‘Agimaming! Karisito la unama kabirana pa!’ Ga noba eba amama, ‘Agimaming! Karisito ipma la unama na irobuma nap!’ Leba tiesmeng gare tiro, tie baraba naganming uriro ties maiong. Karuk. 22 Miptang! Non karisitop o kakarabunim ga non unulip o kakarabunim leba betmeng ga eba mumaiong mi. Ga eba kakarabim ba ga makosarmeng non ara pagap mirie la tale kan puoong migana ba meba makosarang. At iriro tavuk o kakarabunim la namo mavanameng mirier teip ga magaulap, meba omeuluo ties maiong. Ga leba puomeng migat, tie eba mavanameng teip ga magaulap la maiteong ara Morowa mirie am. 23 Miriro non ara pagap la tale ka betmeng, mirie la tuga ka lake miralava ma la eba betmeng. Are ratmat ga mirier lap le maset man temamalienming.

Tubiat Migana migat ang Morowa la eba muong

24 “Tie, uriro giginanim ula kakanu ula kiro la eba ga lake noba, tie tubiat eba betieng ding ira espan, eba tale era ulang. 25 Ga mirier matalenglengip la eba omaiolaing pianam maiong na panbinim ga melaming tapmat. Ga non ara kukunim la ime iot na panbinim leba okosarieng ubi, uriro kukunim gano leba betieng ga didirmeng pagap kirat. 26 Na iriro tara teip ga magaulap leba agimameng Migana migat ang Morowa leba onang na uvau ga muong ga kukunim ang ula kakanu ga lalabie ang ila kakani. 27 Ga na irie tara eba masagaang angelop am ga mela, ga eba mabolameng teip ga magaulap mirie la maiteong ara mirie am. Eba malagiang na mirier taralap o kimanam ga panbinim.

Mirier pagap ganam onim na kimanam la eba nam ba

28 “Tie, miaring agat iro urio kuguom o fik. Na tara muareip o la ame burunam ga babap mila neim la betmeng, omit, la a efan ila papamne la namor betang. 29 Garet tie, ga tubiat leba agimaming iruo paga leba betang, ga eba amira, Migana migat ang Morowa la namo terigiang la muor kagarat, ga irora ai tabuna. 30 Mirulo migat, teip ga magaulap onim titot leba ka tale meving, ga eba betmeng miriro pagap ganam. 31 Panbinim ga kimanam la eba nan ba, pa ties tung la tale kan no.”

Karuk kan a migana ba la oit urie la ga nap o la

32 “Tie, karuk kan a migana ba la oit urie la ga nap o la. Angelop onim na panbinim la tale omait. Migana migat ang Morowa gat la tale kan oit. Mamot namurit la oit uriro. 33 Temamalienming. Urangaming ga buat maset duriming. Tale amit man tara la eba betmeng misik pagap. 34 Are migana la aulai luguan ang ga unum ga ula na non nap. Maulo teip o ubi meba mamalienmeng pagap, ga ualo ubi un ut namurit. Ga aulo non migana la ume uale bo tabuna, meba ualeng maset. 35 Are ratmat ga umialeng maset, memani, tale omit man la leba muong ira ang luguan. Eba muong nabit, o eba muong kabirana o na arubu, o na tara la kukurikmeng purap, o parabira namur, tale amit. 36 Are ratmat ga babun muo kakalait ga eba mioping la tale urangaming. 37 Uriro ties la tualo miun, urie la tualo maun mirier teip ga magaulap. Umialeng maset.”

Copyright information for `KTO