Revelation of John 17

Non magabun la ime okosar kirinim ula kanu la oila uniap ula kiro

Tie, tubiat ma miriro pagap, non angelo kabirana ma mirio gamura ma la maiariam gamura ma koip la muo ga toulo gare ro, “Munang. Ga eba nosingtala a man paga la eba apulang Morowa me un uriro magabun o sadak la ionama nakap bo burunam ula kakanu. Uriro magabun la mitara ime akosar tavuk o sadak. Orongup onim na kimanam la akosarmeng tavuk o sadak ga uriro magabun.
17:2Iriro la mavuvuoong are la amaiolair Ila Kakani Morowa ga lotumeng ara me ai morowap o kakarabunim.
Ga teip onim na kimanam, mirie gat la akosarmeng iriro tavuk ga urie ga betmeng ga bangutmeng gare migana la menong.”

Tie, betong Muranama Ila Babai maranit toi, ga touap ga tula na pianam na kimanam la karuk ma inamaniap una. Na iriro nap, ogimarung non magabun la ionama nakap bo suvaima ila taktogi la amanim papot bop la dakmeng ira ma neip a. Pa miriro bop ganam la ame non ara dadep o fugau aime Morowa. Pa iriro suvaima la ame gamura ma bugabip ga 10 ma kudirap. Pa uriro magabun la ina buruma ila mumuri ila taktoki maset. Ga tesasaieng a gol ga tadas ila mumuri maset ga gamale la maiaba kakepup apat. Ga iaria koi a gol na kilan o. Pa iriro koi la mitara dakong ma non ara non ara tavukup mila kiram, ga non ara tavukup mila papalim la mitara kikisong Morowa maime. Pa ame bonim iro pava o. Uriro bonim la ame ties o kagonuri, la are ro:

“Taun ula kakanu Babilon, urie naga maiong mirier magaulap ganam o sadak, ga maiong mirier tavukup ganam mila kiram maset onim na kimanam.”
Tie, ogimarung magabun, uriro magabun la tapio a olabuan ma inamaniap am Morowa la menamuam ga mevara, ga betieng ga bangutieng ga are magabun la menieng. Mirie la menamuam ga mevara, memani naganmeng ira Iesu ga mela baismeng o ties ang. Na tara la ogimarung uriro magabun, turuptuaba kan maset. Pa iriro angelo la toulo, “Buat turupnuaba. Eba nosingtala a muana o ties ula kagoiri ieng uriro magabun, ga ties ula kagoiri ang iriro suvaima la amanim gamura ma bugabip ga manaburuan ma kudirap la ionama uriro magabun abuo. Iiriro suvaima la agimanung ara, tinan la unama, pa titot la tale gat unama. Pa tubiat eba aolaing iriro lu la ula tatang maset la karuk a muana ba a, ga eba eura me lavie na iriro lu. Non teip ga magaulap onim na kimanam la tale mamirmeng bop ma na babam o ninimiap na tara la okosarong Morowa kimanam ga muio puoieng titot, miriro teip ga magaulap la eba agimameng iriro suvaima, ga eba man turupmaiaba kirat. Memani, tinan la unama pa titot la tale gat unama, pa tubiat eba ina betang, ga eba iouang ga ne ba.

“Teip ga magaulap la memaning agat ula mumuru, puomeng meba ameira maset muana a iriro paga. Miriro gamura ma bugabip la mavuomeng gamura ma pugulap la ionama magabun nakap mabuo. 10 Pa miriro gamura ma bugabip la mavuomeng gamura ma orongup. Pa muanam ma la makiribasmeng ara. Pa namurit ara la ut, pa irie la tale ka betong, pa tubiat ga eba betang ga ebat ualeng mabuo inamaniap a tatak it tara.

11 “Pa iriro suvaima tinan la unama, pa titot ga tale gat unama, irie la lama gamin orong. Irie namurit gar maiang gamura ma orongup ga eba iouang. 12 Pa miriro 10 ma kudirap la magimanung ara, la mavuomeng 10 ma orongup la tale ka memaning inamon maiong. Pa eba amela kaguma ga iriro suvaima ga eba umaialeng mabuo inamaniap gare orongup at tara ila papoi. 13 Mirio manaburuan ma orongup la ebat memaning namurit agat ga eba maialang urier kukunim maiong gano ga kaguma maiang aun suvaima. 14 Ga eba nemenamung ga Poi ang sipsip, ga eba makurupeling migat. Memani, irie Ila Kakani maiang mirier teip ganam mila kakanim, ga irie orong maiang mirier orongup. Ga mirier inamaniap la maionama ga Poi ang sipsip, eba okurupmeling danunumiap ga iriro Poi ang sipsip: Miriro garip la mepto bais ula mumuru, ga miriro garip la maiteong, ga miriro garip la mime omeuluan maset ties ang.”

15 Urie, toulo angelo gare ro, “Magimanung ara miriro danuorabip mila kakanim la ionama magabun o sadak kagarat mai. Urie la mavoieng mirier inamaniap onim na mirier pialap ganam, ga mirier inamaniap onim na mirier kantrip ganam ga mirier inamaniap la memanim non ara neip ga mirier inamaniap ma non ara tiesiap. 16 Pa iriro suvaima ga miriro 10 ma kudirap la magimanung ara, miriro ganam la eba nekaromela ga magabun o sadak. Ga eba okirarameng maset ga mavugutmaiara mirier sasaip iam ga pagap iam. Ga eba maiom neip o, ga eba osuameng ga no ba na kit. 17 Me tavuk ang Morowa, uabu agat ang kan na dalap ma, ga eba memaning namurit agat meba akosarmeng iriro paga meba betang na agat maiong. Ga eba maialang uriro kukunim gano aun suvaima. Eba okosarmeng gare tiro ga ila puoieng na tara me mirier pagap la uaramam Morowa leba betmeng migat. 18 Pa uriro magabun la ogimanung la ovuoieng uriro taun ula kakanu Babilon la uiale mabuo mirier orongup onim na kimanam.”

Copyright information for `KTO