1 Corinthians 10

Abayemidi pwano

Tahiguwao tubudao amnuwatuwu avivinidi ebeha mwalona hauganane ainai balabala awawai hilaulau, yaloyalovi ainaena Yaubada imugamugaiyedi, na hinage niꞌu holanaena yadi amwaha ipaihowai na ainaena higeyoꞌawa vali tupwai. Eena yaloyalovi yo niꞌu aidiyena yadi bapitaiso hilobai ebeha Mosese ana taumulitao. Na hinage adiwa yo adi bwahi maudoina galewaena hilobaidi aluꞌaluwadi vehabadi Na adi bwahi hivaivaidi gaima ehebo ainaena, na gaimanane galewaena baidadi hilaulau, yehana Besinana. Na hesi Yaubada nigele iyayaliyaya tubudaone vehabadi, ainaena nuꞌulai himwalowoi, na wagawagadi nemai hilaugabaidine.

Hiya abaꞌita alidai na havena pwanoli vehabana tanuwanuwatuwu. Na hinage havena tapwalolo vagana adi abayemidi aidiyai, dova hiya nuꞌula awawai hipapaihowaine. Buki Veꞌahihi ainai hiya vehabadi iwalo mahalava, iwalo, “Tomowaone himiya na hiꞌaiꞌai na hinumanuma, na mulitai hitowolo na hipaihowa awaꞌawawa”. Na hinage hipwanopwanoli, ainaena ahubena ehebo ainai hitau 23,000 aidiyena Yaubada iꞌoiye mwalowoidine. Teina abaꞌita alidai yo ebeha havena tapwanopwanoli. Na hinage Yaubada ana tauꞌwataꞌwata himwauwi na weso ainaena iꞌoiye mwalowoidine. Teina iveꞌitagita ebeha havena hinage ita tapaipaihowai dova. 10 Na hinage Yaubada hiꞌulumiyanei, na ehebo tausagenawasa ivetamalenama na iꞌabiye yababadi yadi ulumiyaine vehabadi. Abaꞌita teina alidai na ebeha havena taꞌuluꞌulumiyai.

11 Abaꞌitane teina maudoina Buki Veꞌahihi ainai hileledi na ebeha teina taꞌi ita yaso mulimulitada maihane vitaidine alidai tanuwatuwu avivini, na havena lauhapuline tapaipaihowaidi. 12 Eeta ebe yaiya owa unuwanuwatuwui ebeha mayam wahiyala utowotowolo, uꞌita avivinigo na havena utapitapiya, 13 wuwuna abatowoine aidiyena Tomodulele itowotowoigomiu, maudoida itowotowoigita dova, na hesi Yaubada yana loina imwauwi na havena Tomodulele itowotowoi alaꞌalabiliyegita, na ebe taꞌalamaꞌiꞌita howola abo amwaha namwanamwana iveꞌitagita na ainaena abatowoine tawahiyala gabaedi.

14 Augeluwo, nuwanuwagu na vali abayemidi amtaꞌwataꞌwataedi. 15 Omiu mayami nuwamasele, ainaena yagu walo teina vehabana amnuwanuwatuwu mwalaꞌina. 16 Wuwuna ebe numa masemaselena vehabana taꞌawa yauwedo Yaubada ainai na tanuma, neta Besinana ꞌwahinana iꞌabiye namwanamwagita na Besinana baidada tavetoyatoyawa. Dova beledi, ebe taꞌabi tomwahi na taꞌai, beledinane ainai Besinana baidada talau eheboꞌo, wuwuna iya tauna taꞌaꞌaine. 17 Beledine ehebo ainaena maudoida taꞌai, ainaena Besinana tauna ainai taveboda ehebo.

18 Dova Isileli maudoidi yadi pwaoliwo hiwunuidi Yaubada vehabana na hiꞌaidi, eena Yaubada baidadi hiveboda ehebo. 19 Moiha taꞌi, aiꞌaine hiya taumiya ganamuli himomohedine vali abayemidi aidiyena, na hinage yadi abayemidiwone, aiwa yo gaima, yo ginauli awaꞌawawa aidiyai, na hesi nigele yadi wahiyala. 20 Na hinage paihowadine hiya taumiya ganamuli ginaulidine vehabadi hipaipaihowa, nigele Yaubada vehabana hiyanuwanuwatuwu, na hesi Tomodulele maꞌana geluwo vehabadi. Ainaena nigele nuwagu na vali abayemidiwo vehabadi ampaipaihowa, ta mata Tomodulele ana geluwo baidamiyao amveboda ehebo. 21 Nigele ana ita namwanamwana ebe yada Bada ana vedi ainaena amnumanuma na yana abaꞌai ainaena amꞌaiꞌai, na Tomodulele yana paihowa ampaipaihowaidi, 22 wuwuna yada Bada atena amꞌabiye doyedou. Yada Bada tauwahiyala ibom, ainaena havena taꞌabiꞌabiye modiꞌini, mata dova ta iꞌoyesawaligita.

Aiꞌai vali abayemidiwo vehabadi

23 Ginauli maudoidi howahowada na tapaihowaidi, na tupwana paihowa nigele howahowana hihaguigita. 24 Nigele ebeha tabom vehabada tanuwanuwatuwuyoigita na ebeha ada geluwo tupwadi hinage ta haguidi.

25 Ainaena ebe lagulagu bunumadi vali tomowa aidiyena amgimwala, havena ampanipanivila bunumanane vehabana, na hesi amꞌai bada, na havena amnuwanuwatuwu yababana hava mwalona aiꞌainane ainai hipapaihowaine. 26 Wuwuna baleꞌu maudoina ta hinage ginauli maudoina baleꞌuwai Yaubada yana Abaloinao.

27 Na hesi ebe taumiya dalava ehebo iyogaego na ulaulau yana vadai na am imwauwi vehabam, bada taꞌi uꞌai, na havena upanipanivila hava mwalona ipaihowai aiꞌainane ainai, na ainaena havena unuwanuwatuwu vitai vehabana. 28 Na hesi ebe yaiya iwalo mahalava aiꞌainane vehabana na alimiyai iwalo, “Hiya yadi paihowa Tomodulele vehabana aiꞌai neta hipaihowai ainaena”. Havena aiꞌainane uꞌaiꞌai, mata tauwalo mahalavane inuwayababa, yo imeheuhi, ainaena owa hinage unuwayababa. 29 Nigele owa yam meheuhi ainaena, wuwuna owa nigele Tomodulele uyamehemeheuhei, na hesi tauwalo mahalavane yana meheuhiyena. Na nuwana tomowa teya iwalo, “Paulo, hava vehabana na mata tautapitapiya vehabadi loina yaveꞌalo? 30 Hava vehabana na tautapitapiya hiꞌulumiyanegau? Bada agu vehabana yaꞌawa yauwedoꞌo Yaubada ainai ta nigele yababa teya aliguwai iyamiyamiya.”

31 Hiya yadi walo ana maiha teina, ebeha ilowoinanegita na yada paihowa maudoina, yo yada ai, yo yada numa, yo hava hinage, aidiyena Yaubada yehana taꞌabiye mwalaꞌi. 32 Eeta havena vali tomowa amꞌabiꞌabiye nuwayababadi, nuwana Yudeya, yo taumiya ganamuli, yo Yaubada yana boda. 33 Dova yau yatowotowoi na ebeha havena yagu nuwanuwatuwuwena yapaipaihowa, na hesi hava tomowa yadi nuwatuwu dova yapaihowai, na hiyaliyaya, na ainaena adi hagu hilobai Yaubada ainaena.

Copyright information for `KUD