1 Corinthians 13

Velau vehabana

Ebe yagu walowone namwanamwadi, dova tauguguyaone yo dova galewa tausagenawasao yadi walo, na ebe velau nigele ateguwai iyamiyamiya, yagu guguyane ginauli awaꞌawawa, dova sinaha hitutututu awawai, yo yoguli hiyuviyuvi awawai. Na hinage ebe yau Yaubada yana tauwalo mahalava, na mayagu hanapu mwalaꞌina baleꞌu yo galewa vehabana, yo ebe yayemidi moiha Yaubada ainai na ainaena yawalo oya aidiyai, howahowana hilau vali tupwai, na ebe nigele velau ateguwai, yau bada towaho awaꞌawawa. Na ebe yagu tobwatobwa maudoina yaꞌaiyauyaei tauwewelohe aidiyai, na hinage taugu yatalamwei na higabu yadi pwaoli vehabana, na ebe nigele velau ateguwai iyamiyamiya, yagu paihowaone ainodi nigele howahowana yalobaidi.

Moiha, velau mumuga maudoidi imwalaꞌi gabaedi, velau iꞌalamaꞌiꞌita yo inuwahegoya tomowa aidiyai, na nigele iyaꞌaloꞌalomagigili, na nigele iyanuwanuwatuwuyoi ta iyanuwahaehae. Na nigele iyatalitalinatui. Velau nigele iyaꞌaiꞌaiduma na nigele iyaꞌabiꞌabituluha yaiyai na nigele iyavaivai maiha. Velau mumuga yababana vehabana nigele iyayaliyaliyaya, na hesi mumuga dumwaluna vehabana iyaliyaliyaya. Velau ginauli maudoina howahowana. Velau iyemidi. Velau inuwatuwu avivini. Velau iꞌalamaꞌiꞌita.

Ainaena velau havena iꞌoviꞌovi, na hesi hiya Yaubada ana tauwalo mahalavao howola yadi walowone hiveꞌovi. Dova hiya vali alina yo vali alina aidiyena hiwalowalo, howola abo alinadine iꞌovi. Na tauhanapuwo howola abo yadi hanapu isawali. Wuwuna teina hauga yada hanapu tupwana, eeta yada walomahalava tupwana hinage. 10 Na hauga ilalaoma aidiyai hanapu vauvauna maudoina imahalava na hanapu miyamiyana tanuwapwanopwanowei. 11 Dova yau mwalona hedaheda bada, na hesi teina hauga bada yavetowaho mwalaꞌiꞌo ta heda yana walo yo yana paihowa yo yana nuwanuwatuwu bada aliguwena hiꞌoviꞌo. 12 Teina haugane yada nuwamasele hihogahoga na howola abo taꞌita iliꞌilimani. Na yau hanapu tupwana yahahanapuine, na hesi howola abo maudoina yahanapu iliꞌilimani dova hauga teina Yaubada ihanahanapu ilimanigau.

13 Ginauli mwalaꞌidi tonuga himiya vateyai, neta yemidi, yo nuwatuwuhae, yo velau, na maudoidi aidiyena velau imwalaꞌi gabaedi.

Copyright information for `KUD