1 Corinthians 3

Yaubada yana taupaihowao

Tahiguwao, nigele howahowana na nuwamasele moiha yawalo mahalavaei alimiyai, wuwuna aluꞌaluwamiu nigele hiyahuna, na yami nuwanuwatuwu howola baleꞌu yana nuwanuwatuwu dova. Wuwuna omiu amvetuwuni Besinana ana yemidi ainai, dova hedaheda habuludi.

Ainaena nigele howahowana na aiꞌai yamohegomiu, na hesi huhu aꞌava ainaena yaveꞌaigomiu, wuwuna mwalona ainaena ta ana higa wau nigele howahowamiu aiꞌai amꞌai. Moiha, yami mumuga howola taumiya baleꞌu dova, wuwuna howola amꞌawaꞌawa paꞌipaꞌiꞌi yo amꞌaloꞌalo magigili. Na tupwamiu amwalo, ‘Ai Paulo yana boda’. Na tupwamiu hinage amwalo, ‘Ai Apolosa yana boda’. Yami walone dova taumiya baleꞌu yadi walo, bo?

Vedova ta yau na Apolosa vehabamai amꞌawa paꞌipaꞌiꞌine? Ai taupaihowa yada Bada vehabana. Yama paihowa bada ivaiyama vagana yo vagana apaipaihowaidi, na ainaena omiu Besinana amyemidiyei. Yau yagu paihowa tauꞌuma bada, na Apolosa tauꞌita avivini, na Yaubada iya yana wahiyalaena aiꞌai imwalamwalaꞌi. Ainaena Yaubada iya tawalo vetuvehaeyei, na ai mata nigele. Wuwuna ai aꞌumai yo aꞌita avivini na Yaubada ainona tauꞌabiye mwaliꞌina. Tauꞌuma na tauꞌita avivini howahowamai mata ama maiha alobai yama aipate wahiwahiyala ana mwalaꞌi neta dova. Teina hauga Yaubada baidamai yana tanovi apaipaihowai, na yana tanovine neta omiu tomowa. Na hinage omiu Yaubada yana vada.

10 Wuwuna Yaubada iꞌatemuyamuyaegau, na ivesinuwaigau ebeha yana tauꞌabi vada, ainaena logidi yamwauwi iliꞌilimanidi na ebe tupwadi hinage taupaihowao logidine aidiyena hilauꞌabi na hiꞌita aviviniuyoidi ta hilauꞌabi iliꞌilimani. 11 Yada logidi wahiwahiyalana imiyamiya, iya Yeisu Besinana, ainaena nigele howahowana na vali logidi tavetowolo. 12 Na hesi logidinane ewanai yada ginaginauli tamwauwidi. Tupwana tomowa yadi ginaginauli namwanamwadi hivaidima, dova hiꞌahiꞌa yo ulabwa yo pauli, na tupwadi yadi ginaginauli tapitapiyadi hivaidimane, dova keipoke yo malaꞌwa yo mulumulu. 13 Ainaena howola lauvetala ana ahubena ainai, yada Bada ehebo ehebo yada paihowao iꞌitadi na itowoidi, hiwahiyala bo hitapiya. 14 Ebe yaiyadiwo logidine ewanai hivadaꞌabi iliꞌilimani mata maiha hivai. 15 Na hiya tauvadaꞌabi yababadi mata yadi vada igohayasawalidi, na tomowadine mata hagu hiveꞌalo na yadi tobwatobwa mata nigele teya iyamiyamiya.

16 Ainaena amnuwatuwu avivini ebeha ita Yaubada yana vada haehaena, wuwuna Yaubada Aluꞌaluwana alidai imiyamiya. 17 Ebe yaiyadiwo Yaubada yana vada hiꞌabiye yababa, hinage Yaubada iꞌabiye yababadi, wuwuna yana vada masemaselena hiya hiveyababa, na yana vadane neta ita.

18 Havena yaiya owa ubom uꞌoyaꞌoyamaego ebeha owa ehebo tauhanapu, wuwuna ebe baleꞌu teina ana hanapu aꞌava uhanapui, ilowoinanego na hanapunane utaꞌwataꞌwataei, na nuwamasele moiha Yaubada ainaena uvai. 19 Wuwuna hanapu teina baleꞌu ainaena dova hanapu buwabuwana Yaubada mehenai. Na Buki Veꞌahihi ainai yana walomahalava teina dova iwalo:

“Yaubada tauhanapuwo iꞌonadiꞌo na hisilaheꞌo hibom yadi hipwahipwaena”.
20 Na hinage iwalo:

“Bada tauhanapuwone ihanapuidiꞌo neta hinuwanuwatuwu pwano”.
21 Na havena amwalowalo gagasa yami taumugaiwone baleꞌuwai vehabana, wuwuna Besinana ginauli maudoidi bada imohegomiuꞌo. 22 Dova yau yo Apolosa na Pita imwauwigai, ami tauhaguwo, na baleꞌu maudoina imohegomiu, na hinage yawahimiu yo yami mwalowoi, na hinage ginauli maudoina hauga teina ainai yo hauga hilalaoma aidiyai imohegomiu. 23 Wuwuna omiu Besinana yana tomowao, na Besinananane Yaubada ainaena.

Copyright information for `KUD