1 Peter 2

Omiu bada amtubuiuyoꞌo ta ebeha yami yababao bagibagilidi dova yami mumuga oyaꞌoyamao, yami vehinihinini, yami alomagigili, yami ulumiyai maudoidi amtaꞌwataꞌwataedi. Yami tubuiyo ebeha aluꞌaluwamiune ana huhu namwanamwana ambehaei. Dova hedaheda iuꞌiudi huhu nuwanuwadi, na huhu teina aluꞌaluwamiu adi livahi vehabana. Walo moiha, yada Bada yana atemuyamuya bada amlautowoiyaꞌo.

Logidi mayawahina

Amlaoma Bada ibom ainai, iya logidi mayawahina taumiya baleꞌu hisosomanaei, na hesi Yaubada nuwanuwana ta ivevesinuwaneine. Omiu hinage dova vada ana ginaginauli mayawahina, aluꞌaluwamiu amtalamwedi na alimiyai Yaubada yana vada iꞌabi, yo tenem ainaena amvetau pwaoli masemaselemiu, na Yeisu Besinana ihaguigomiu ta aluwaluwamiyena ampwaoli iliꞌilimani Yaubada ainai. Dova hinage Buki Veꞌahihi ainai iwalo:

‘Amꞌita logidi teina namwanamwana na vesivesinuwana
yamwau mugaiyei vada ana abi dalava Saiyoni ainai,
na ebe yaiyadiwo hiya hiyemidiyei, mata nigele hiyahinimaya’.
Eeta omiu yaiyadiwo logidi teina amyemidiyei neta iya howomiu, na yaiyadiwo hiya nigele ainai hiyayemidi, vehabadi Buki Veꞌahihi ainai iwalo mahalavaꞌo iwalo:

‘Logidi teina mugai tauvada abi hitaꞌwataꞌwataei, na teina hauga bada hivetowoloyaꞌo ta ivelogidi mugai, ainaena logidi maudoidi iloinaedi.’
Na hinage iwalo:

‘Logidi teina tomowa yadi abatautupa,
howola mata ainai hitautautupa na hibeꞌubeꞌu.’
Eeta hitautautupa ainai wuwuna walo nigele hiyayemidiyei. Dova Yaubada iloina mugai vehabadi.

Omiu hesi Yaubada yana boda vesivesinuwamiu, ainaena omiu Tauwasawasa yana taupwaoliwo na yana bodao masemaselemiu, wuwuna dalava guguyou ainaena iyogaegomiu, yo yana masele namwanamwana moiha ainai imwauwigomiuꞌo, ta ebeha yana paihowa ausaladi amwalo mahalavaei. 10 Walo moiha, hauga mugai aidiyai omiu nigele amyaveboda ehebo na teina taꞌi bada Yaubada ainai amyeboda eheboꞌo, na mugai hinage Yaubada yana ate muyanuya nigele alimiyai iyamiyamiya, na teina taꞌi amlobaiyaꞌo.

Yaubada yana taupaihowao

11 Augeluwo ita baleꞌu teina ana taumanao, eeta nuwanuwagu mwalaꞌina ebeha yami nuwatuwu dawaniwo atemiyai himiyamiya amtaꞌwataꞌwataedi, wuwuna aluꞌaluwamiu hiveꞌaveꞌalehaedi. 12 Na hesi ammumuga namwanamwa hiya taumiya ganamuli aidiyai. Wuwuna teina taꞌi howola hiꞌawaꞌawa yababaegomiu, ta hauga mulitai yami paihowa namwanamwana hiꞌita, yo ebe haugana Yaubada imahalavama iya hiwalo vetuvehaeyei.

13 Na omiu Bada yana boda, ainaena ilowoinanegomiu ta loina bagibagilidi baleꞌuwai amveꞌahihiyedi, dova tauwasawasa yana loina ainai amtalamwegomiu, wuwuna iya tauloina mwalaꞌina, 14 yo hinage gabemaniwo amveꞌahihiyedi, wuwuna Bada neta ivesinuwaedi ta gabemani hiya tauyababao hiloinaedi, yo taunamwanamwa hiꞌawa namwanamwaedi. 15 Na Yaubada yana nuwatuwu teina ebeha taunuwapwanopwanowo hauganane hiwalo awaꞌawawa vehabamiu, mata yami paihowa namwanamwana howola abo hiꞌita lobai, yo havena hinage hava vehabamiu hiwalowalowei. 16 Na omiu hesi bada Yaubada ilivahigomiu yo ebeha ambom amloinaegomiu, ta havena paihowa yababadi aidiyai amlaulau, na hesi ampaihowa dova Yaubada yana taupaihowao. 17 Ainaena tomowa maudoidi amveꞌahihiyedi, na ami geluwo hiya Yeisu ana tauyemidiwo amveꞌilahi namwanamwaedi. Yaubada ainai amveꞌahihi mwalaꞌina, yo hinage gabemaniwo amveꞌahihiyedi.

Yeisu vehabada muya ilobaidi.

18 Ainaena omiu taupaihowa mohiliwo, yami tauloinao amveꞌahihiyedi na aidiyai amꞌawa abi, na nigele ebeha tauloina namwanamwa aꞌavadi aidiyai na hiya hinage yadi loina oloꞌololodi aidiyai. 19 Wuwuna ebe nigele teya yami paihowa yababana, na hiꞌabiye muya awawaigomiu yo Yaubada vehabana amnuwanuwatuwu mwalaꞌina na amꞌalama iꞌita, neta mumuga namwanamwana Yaubada mehenai. 20 Ebe yami mumuga yababadi vehabadi na hipwedipwediligomiu na amꞌalamaꞌiꞌita, neta nigele iyanamwanamwa. Na hesi ebe miyamiya namwanamwa vehabadi na hipwedipwedigomiu na amꞌalamaꞌiꞌita, neta Yaubada mehenai inamwanamwa alili. 21 Na muya amwahana teina vehabada Yaubada iyogaegitaꞌo, wuwuna Besinana iya vehabada imuyamuya, ta yada abaꞌita imwauwi alidai na ebe aeleleyanaena tamulita. 22 Wuwuna iya nigele yana pwanoliwo yo hinage nigele yana oyama ainaena iyamahalava. 23 Na haugana hiꞌawa yababaei nigele hinage aidiyai iyaveuveuyo, yo hinage hiꞌabimuya, nigele ana modi iyaꞌiniyedi, na hesi Yaubada iyemidiyei moiha, wuwuna iya tauloina dumwadumwaluna. 24 Walo moiha, Besinana iya tauna ainaena yada pwanoliwo iꞌavalaidi aiwa lagalagana ainai, ta tenem ainaena ebeha yada mumuga yababadi hiꞌovi, na mumuga dumwadumwaluna ainaena talau, ibom ana muya ainaena yami namwanamwa amlobai. 25 Walo moiha, omiu dova sipi sawasawalina, na ana tauꞌitaꞌita avivini ivaiyoigomiuꞌo ainai, iya aluꞌaluwamiu ana tauꞌita avivini.

Copyright information for `KUD