1 Timothy 1

Awayauwedo

Yau Paulo, Yaubada taulauyeyawahaigita yo Yeisu Besinana yada aba nuwatuwu avivini yadi loinaena Yeisu Besinana vehabana yavetauyewasa.

Timoti, owa dova natugu moiha yemidi ainaena eeta yam leta yavetamalenawa.

Tamada Yaubada yo Besinana yada Bada yadi veꞌiꞌila, yo atemuyamuya, na nuwadaumwali himiya vahaligo.

Veꞌita oyaꞌoyama vehabana

Mwalona hauganane yalaugabaigo na yalau Masedoniya, na yavenuwamwauwego yawalo, ‘Havena ulaulau, badagi teina Epeso ainai umiyamiya na tomowa tupwadi uꞌauhidi vali veꞌitao aidiyena hiveꞌiveꞌita. Na hinage hiya tubudao yadi vedevedede yo yehadi hibehabehaedi ebeha Yaubada yana paihowa hilobai ta nigele howahowadi wuwuna hiꞌawa paꞌipaꞌiꞌi eeta uꞌabiye laumwaudi na Yaubada yana amwaha himulitaei yemidiyena’.

Teina yagu loina ainaena atemiu himasele ta ambom amvelauwegomiu moiha, yo amnuwanamwanamwa, yo amyemidi moiha Besinana ainai.

Tupwadi tomowa mumuga teina hitaꞌwataꞌwataei, na walo awaꞌawawaena bada hiteibabaꞌo. Nuwanuwadi na Yaubada yana loina hiveꞌitaedi, na yadi walowone yo yadi guguyaone wuwuna nigele hiyahanapui.

Walo moiha, loinadine aba hagu namwanamwana, ebe tamulitaei moiha. Yaubada laugagayo imwauwidi nigele taunamwanamwao vehabadi, na hesi laugagayo ana tauhoꞌewo yo tautalinatuiwo, yo tauꞌawa sewao yo Yaubada nigele hiyaveꞌahihiyei, yo tauyababao yo yadi nuwatuwu biꞌibiꞌidi yo Yaubada yana paihowa ana tauwalo sebasebaiwo hinage vehabadi, yo hiya tamadiyao yo hinadiyao yo tomowa tupwadi hiyemwalowoidi vehabadi, 10 na tawatawaholadi aidiyai hipwanopwanoli, yo tomowa adi tauꞌaivavaliwo, yo tauveꞌewa oyaꞌoyama yo tauwalo oyaꞌoyama yo hinage veꞌita namwanamwana yo dumwaluna ana tauveyababa maudoidi, 11 na veꞌita dumwaluna Yaubada ainaena, ibom masele yo yaliyaya wuwuna, neta vehabana na yagu paihowa imohegau ta wasana yaguguyaei tomowa aidiyai.

Yaubada yana veꞌiꞌila vehabana

12 Yaꞌawa yauwedo yada Bada Yeisu Besinana ainai wuwuna iꞌabiye wahiyalagau yana paihowa teina vehabana, ainaena yaꞌawa yauwedo mwalaꞌina wuwuna Yaubada yana nuwatuwu yo yana paihowa howahowagu ta yapaihowai eeta nimaguwai ammwamwauwine. 13 Mwalona nigele dova, wuwuna Yeisu yaꞌawa yababaei hauganane ainai yana bodao aidiyai yaveꞌaleha, na Yaubada ihanapuiyaꞌo ginauli yababadi yapaihowaidi yau yagu nuwapwanopwano ainaena, hinage nigele yayayemidi, ainaena iꞌatemuyamuyaegau, 14 na yada Badane iveꞌiꞌilaegau, ta yayemidiyei na yana velau Yeisu Besinana ainaena imohegau.

15 Walo teina walo moiha, na ilowoinanei na tayemidi, wuwuna Yeisu Besinana bada baleꞌuwai ilaomaꞌo tauyababa habilivahidi, na tauyababa maudoidi aidiyena yau yayababa alili.

16 Na Yaubada yana atemuyamuya aliguwai wuwuna yau tauyababa mwalona na Yeisu Besinana vehabagu iꞌalamaꞌiꞌita, ta tauyababa maudoidi hiꞌita aliguwai na hihanapui ebeha hibom hinage, ebe Besinana hiyemidiyei, yawahi moiha hilobai. 17 Ainaena Yaubada taveꞌahihiyei yo tanoꞌowei, wuwuna iya Yaubada moiha, nigele howahowana na maninina taꞌita. Iya Tauwasawasa na yana Abaloina nigele yana abaꞌovi. Moiha.

18 Natugu Timoti, unuwatuwu avivini mwalona Yaubada yana tauwalo mahalavao, na hinage yau yagu venuwamwau alimwai neta walowone unuwatuwudi, ta dova yam abaꞌaleha Yaubada yana paihowa vehabana. 19 Wuwuna tupwadi adi geluwo nuwatuwu namwanamwana hitaꞌwataꞌwataei, ainaena yadi yemidi itapiya na hibeꞌu. 20 Na taubeꞌuwone ehebo yehana Haimeniyo, na hinage teya yehana Alekisani, hitau bwau Tomodulele ainai yatatamwedi na mehedi isabui, ta nuwadi imasele na havena yada Bada yehana hiꞌawaꞌawa yababaei.

Copyright information for `KUD