1 Timothy 6

Taupaihowao yadi babadao hiveꞌahihiyedi yo hiꞌawa abi aidiyai. Ebe nigele mata tupwadi tomowa yada veꞌitaone hiyaꞌawa yaliyedi, na hiwalo, ‘Yaubada ana tauyemidiwo hiya, na nigele hiyapaihowa dumwalu’.

Hinage hevahevaliwone ebeha yadi babadaone baidadiyao hiꞌawa tahigu Besinana ana yemidi ainai, ta ebe havena yadi babadao adi yemidi hilaulaumwau. Na hesi himwahaliuhi vehabadi, yo yadi paihowa namwanamwadi himwalaꞌi, wuwuna yadi babadaone hiya Besinana ana tauyemidiwo, eeta velauwena aidiyai hipaihowa.

Tauveꞌita oyaꞌoyama vehabadi

Veꞌita teina uguguyaedi tomowa aidiyai.
Na ebe yaiya yana veꞌita vagana, nuwana yada Bada Yeisu Besinana yana walo dumwadumwaludi nigele iyamulitaedi, na veꞌitaowa mumuga namwanamwana vehabana itaꞌwataꞌawataedi, iya yana nuwapwanopwano inuwahaehaeyei, ta miya tulutuluha ivevetuwunine. Teina mumugaone aidiyena alomagigili yo modiꞌini yo walo yabayababa yo manini na vetaꞌetaꞌe himahamahalava. Ainaena adi geluwo baidadiyao hiveꞌawa paꞌipaꞌiꞌi, na yadi nuwatuwu yababanaena vehabana veꞌita moiha havena hihanahanapui, na hesi hinuwatuwui ebeha Yaubada ana veꞌahihi ainaena wasawasa baleꞌu mwalaꞌina hilobai.

Na ita yada wasawasa vagana, Yaubada ana veꞌahihi ainaena howahowana iloinaegita, na hesi wasawasa baleꞌu ana loba havena vehabana tanuwanuwatuwu. Wuwuna ita mwalona nimanima aꞌavada baleꞌuwai tamahalavama, na howola abo nimanima aꞌavada baleꞌu teina talaugabaei. Ainaena ada yo ada aleꞌo vehabadi tayaliyaya, na vali ginauli vehabadi havena tanuwanuwatuwu alili.

Hiya wasawasa ana taunuwalelewo howola abo Tomodulele yana hipwahipwa ainaena ilauhipwaidi, na yadi nuwatuwu pwano aidiyena hiꞌabiye yababadi, yo howola abo hiya silahe moiha hilobai. 10 Wuwuna wasawasa ana nuwalele yababana maudoina wuwudi, na hinage wasawasa ana beha wahiyala ainaena, tupwadi adi geluwo tapwalolo moiha hilaugabaei, ta aba nuwayababa bagibagilidi hilobalobaidi.

Amwaha namwanamwana vehabana

11 Timoti, owa Yaubada yana taupaihowa, eeta teina mumugane ainaena uꞌita avivinigo, na mumuga dumwadumwaluna umulitaei, teina ginauliwone amwaha namwanamwana, neta yemidi yo velau yo alamaꞌiꞌita yo nuwahegoya. 12 Hinage tapwalolo ana paihowa namwanamwadi aidiyai utowolo wahiyala, na yawahim vateyai hinage uꞌabi avivini, wuwuna mwalona Yaubada ivesinuwaigo hauganane yam yemidi Yaubada ainai uwalo mahalavaei tomowa bagibagilidi mehediyai. 13 Timoti, yaloinaego Yaubada mehenai, iya ginauli bagibagilidi yawahidi ana taumohe, na hinage Yeisu Besinana mehenai, iya mwalona Ponitiyo Pailato mehenai walomoihaena iwawalone. 14 Na yagu loinane ebeha venuwamwau teina umulitaei iliꞌilimanidi, na havena ehebo ainai utapitapiya ana higa yada Bada Yeisu Besinana iwuyouyoma.

15 Wuwuna howola abo haugawa vesivesinuwanawa ainai Yaubada Yeisu iꞌabiye mahalava. Yaubada Tauloina ibom na namwanamwana, iya tauwasawasa maudoidi yadi Tauwasawasa, na hinage babadao maudoidi yadi Bada.

16 Yaubada ibom miyamiyavateyaina, eeta nigele teya yaiya dova, na yana dalava nigele howahowana taꞌita, wuwuna imasele alili, yo hinage nigele howahowana Yaubadanane taꞌita, na yana wasawasa yo yana wahiyala mata nigele iyaꞌovi. Moiha.

17 Baleꞌu ana tauwasawasao uvenuwamwauwedi ta havena hinuwanuwahaehae yadi wasawasa vehabadi, na hinage havena hiyemiyemidi ebeha howola abo aba hagu mwalaꞌina yadi wasawasa aidiyena hilobaidi, wuwuna wasawasadine sawasawalidi. Na hesi Yaubada ibom ainai hiyemidi, wuwuna Yaubada iya tauꞌaiyauya namwanamwana, na yada abayaliyaya maudoina iya ainaena himahamahalavama.

18 Hinage tauvewasawasaone uvenuwamwauwedi ta paihowa namwanamwadi yo vehaguhagu yo aiyauya aidiyena hivewasawasa moiha. 19 Teina ainaena adi maiha namwanamwana hauga ilalaoma ainai mata hilobai neta yawahi vateyai.

20 Timoti, yemidina Yaubada imomohegone uꞌitaꞌita iliꞌilimani, na hanapu oyaꞌoyama yo awapaꞌipaꞌiꞌi awaꞌawawa havena umulimulitaedi. 21 Wuwuna hiya mumugaone teina adi taumulitao yadi yemidi Yeisu ainai itapiyaꞌo. Yaubada yana veꞌiꞌila imiya vahaligo.

Copyright information for `KUD