2 Corinthians 10

Paulo yana paihowa vehabana iꞌawa paꞌipaꞌiꞌi

Yau Paulo, Besinana yana nuwadobiyena yo yana nuwanamwanamwaena yaꞌawanoiyegomiu. Tupwamiu amwalo ebe yau baidamiu neta yanuwadobi na ebe yau amwaha daodaowai neta yawalowalo wahiyala. Eeta yaꞌawanoiyegomiu haugana yalalaowa havena amhuluhuluigau ta yawalowalo wahiyala. Wuwuna yaiyadiwo hiwalo baleꞌu yana nuwatuwuwena alaulau yahanapuiyaꞌo mata aidiyai walo wahiwahiyalana yavetowolo. Moiha baleꞌuwai tamiyamiya na hesi nigele baleꞌu yana nuwatuwuwena ayaꞌaleꞌaleha. Wuwuna yama alehao ginaulidi neta nigele baleꞌu ginaulidi na hesi alaꞌalawowoli haehae alilina. Yaubada yana alaꞌalawowoli ainaena ali wahiwahiyaladi hibuibuiyedi. Awa paꞌipaꞌiꞌi yo abawalo gagasao maudoidi Yaubada yana hanapu hiꞌaleꞌalehai ai agohaloꞌeloꞌedi. Na nuwanuwatuwuwo maudoidi apaidi ta Besinana hiꞌawa abiyei. Haugana ebe amꞌawaꞌabi iliꞌilimani ai aꞌatububuniꞌo ta tauꞌawa sewa maudoidi ayemaihadi.

Ebe teya tomowa inuwatuwuyoi na iwalo iya Besinana yana taupaihowa, bada ebe inuwatuwuyo neta ai hinage Besinana yana taupaihowao. Ebe yada Bada yana loina imohemohegai mata vehabana yawalo haehae habuluna na nigele yayahinimaya wuwuna yagu loina ainona ebeha yami yemidi yaꞌabiye wahiyaladi na nigele ebeha agohaloꞌedi. Nigele ebeha yawalo yemeheuhigomiu yagu letao aidiyena. 10 Tomowao tupwadi yadi aubabada hiwalo, ‘Paulo leta ainai yana walo hiwahiyala yo hivitai. Na hesi haugana iya baidada nigele teya yana wahiyala ta yana walowo dova ginauli awaꞌawawa.’ 11 Tomowao teina ebeha hihanapui iliꞌilimani neta haugana ai lovai na yama leta alodiyai awalowalowedi mata neta dova yama mumuga haugana ai badamiu.

12 Ami geluwo tupwadi hinoꞌonoꞌoweuyowedi. Havena awalowalo ta ebeha avetoyatoyawa wuwuna yehadi himwaumwauhinidi. Na hesi tomowa teina hiyauyaule wuwuna hiya hibom adi liveyena hivetoyatoyawa. Na hinage yadi mumuga hivetoyatoyawa adi geluwo baidadiyao eeta hibom hiꞌawa namwanamwauyowedi. 13 Yaubada yana paihowa dalava tupwadi aidiyai yo gamwagamwanimiyai imohegaiꞌo na neta paihowane ana higahiga aꞌauꞌaubadaeine ta anuwahaehaeyeine na hesi ai mata nigele nuwahaehae ana higahiga ayadiꞌwai. 14 Ai nigele ayalaulau alili nuwahaehae ainai wuwuna moiha Besinana wasana namwanamwana ai amumugaiyeine. 15 Ainaena yagu nuwahaehae vehabamiu neta nigele tomowa tupwadi yadi paihowa vehabana na yayanuwahaehae. Hesi ai paihowa vehabana yagu nuwatuwu wahiwahiyalana ebeha yami yemidi imwalamwalaꞌi ta mata yagu abapaihowaowa gamwagamwanimiyai hinage imwalaꞌi. 16 Mulitai abo alau dalava amwaha dodaowai tupwadi aidiyai wasa namwanamwana aguguyaei. Ainaena mata nigele ayalau tahidao yadi abapaihowa dalavadi aidiyai ta havena awalo haehae tomowa tupwadi yadi paihowa ainona vehabana. 17 Dova Yaubada yana Buki holanai hilele hiwalo, ‘Yaiya nuwanuwana na iwalo haehae Bada hava ipapaihowaidine vehabana iwalo haehae’. 18 Wuwuna ebe Bada towaho iꞌawa namwanamwaei neta inamwanamwa Yaubada mehenai na ebe towahonane ibom iꞌawa namwanamwaeuyowei neta nigele iyanamwanamwa Yaubada mehenai.

Copyright information for `KUD