2 Corinthians 11

Paulo na tauyewasa oyaꞌoyama

Nuwanuwagu amꞌalamaꞌiꞌita ta aubabada yauyaule habuluna yapaihowai. Yauwedo na amtalamwegau ta yapaihowai. Yaubada yana alomagigiliyena vehabamiu yaꞌalomagigili. Wuwuna omiu dova nuwapuyo ta ebeha mata yawalo yemidiyegomiu dova vahala atena masemaselena hilalawei mwanena ehebo mohimohili Besinana ainai. Na yameheuhi wuwuna mata tomowa hiniuligomiu ta yami nuwanuwatuwuwo hivetauyabayababadi ta yami talam masemaselena maudoina Besinana ainai amlaugabaei. Dova mwalona mwata yana oyama hanahanapuwena Ive iꞌoꞌoyamaeine. Ebe tomowa teya ilaoma na Yeisunane aguguguguyaeine imiyamiya na Yeisu vagana iguguyaei neta amꞌatububuni moiha ebeha ammoheuyoigomiu. Na Aluꞌaluwa Veꞌahihi amvavaiwa imiyamiya na aluꞌaluwa vagana amvai neta amꞌatububuni moiha ebeha ammoheuyoigomiu. Na hinage ebe wasa namwanamwana alimaiyai amvavaiwa imiyamiya na vagana amvai neta amꞌatububuni moiha ebeha ammoheuyoigomiu. Teina tomowaone hiyogauyowedi tauyewasao gamwagamwanimiyai na hesi nigele hiya namwanamwa diꞌwaigau. Ta mata walo ainai nigele yayanamwanamwa na hesi hanapu ainai yau bada ainaede. Neta hanapune imasele iliꞌilimani hauga bagibagilina yama mumugao maudoidi aidiyena.

Yaubada wasana namwanamwana yaguguyaei alimiyai neta nigele yayaꞌawa maihaei, na yamwau dobiuyowegau ta ebeha yaꞌabihinigomiu. Na teina mumugane yapaipaihowaine neta yababa yapapaihowaine, bo? Haugana gamwagamwamiyai yapaipaihowa neta tauyemidi boda tupwadi aidiyai yaꞌabilau na omiu nigele. Na yagu abilaune ana ita dova yadi mane yaꞌaivavali ta ainaena yahaguigomiu ta nigele ami vaga teya. Na haugana yau baidamiu tamiyamiya na yaꞌabiye ahubali ginauli ainaena nigele teya yaiya yayaꞌabiye vitai. Wuwuna tahidao Masedoniyaena hilalaomane hiya yagu miya ahubali ainai hihaguigau. Na hauga mulitai mata nigele yayaꞌabiꞌabiye vitaigomiu dova hinage mwalona nigele yayaꞌabiye vitaigomiu. 10 Besinana iya tauwalo moihana na yau hinage yawalo dumwalu alimiyai neta mata nigele teya yaiya Gilisi tupwanaena yagu nuwahaehae iya gudui wuwuna nigele yayaꞌabiye vitaigomiu. 11 Nigele yayavelauwegomiu eeta teina walone yawawaloweine, bo? Nigele aliꞌalili. Yagu velau omiu vehabamiu Yaubada ihanapuiyaꞌo.

12 Na hava yapaipaihowaine neta nigele maihana eeta mata yapaipaihowa alaꞌalabiliyei. Wuwuna yaiyadiwo yadi nuwahaehaeyena hiwalo ebeha yadi paihowa dova ai mata yaguduidi.

13 Tomowa teina dova neta nigele tauyewasa moihadi. Hiya taupaihowa oyaꞌoyamao adi ita moihadi hidawanidi na hipaihowauyoidi ta dova Besinana yana tauyewasao. 14 Na havena amꞌaluꞌaluwagavai wuwuna Tomodulele ana ita moihana idawadawani na ipaihowauyoi ta ana ita dova masele ana tausagenawasa. 15 Eeta ebe yana taupaihowao hinage adi ita moihadi hidawadawanidi na hipaihowauyoidi ta dova mumuga dumwaluna ana taupaihowao neta havena amꞌaluꞌaluwagavai. Teina yadi paihowane yana abaꞌovi ainai na hava hipapaihowaiwa mata maihana hivai.

Paulo yana yewasa muyana

16 Na yawalo auliuyoigomiu havena teya yaiya iꞌawaꞌawa yauyauleyegau. Ebe amꞌawa yauyauleyegau yede amtuluhahegoyaegau ta mata yagu abanuwahaehae habuluna. 17 Yagu nuwahaehae ainai bada ebeha yawalo neta nigele Bada yana nuwatuwuwena yayawalowalo na yabom yagu yauyauleyena teina nuwahaehaene ainaena yawawaloweine. 18 Boda holamiyai neta hiwalowalo haehae dova baleꞌu maudoina ainai ta hinage yau mata yawalowalo haehae. 19 Omiu amhanapu alili eeta tauyauyaulewo amtalamwedi ta alimiyai hinuwanuwahaehae! 20 Wuwuna ebe tomowa ivehevaliyegomiu na yami namwanamwa itanotanoidi yo oyamaena ivaivaigomiu yo iꞌitaꞌita dobiyegomiu yo ilaunavanavaigomiu neta amtalamwei ta teina dova ipaipaihowaine. 21 Yau yatapiya ta nigele yayatalaigomiu. Neta yagu abahinimaya, bo?

Hesi ebe yaiya howahowana ginauli hava vehabana inuwahaehae yau hinage dova howahowagu yanuwahaehae. Teina yaꞌauꞌaubabadane neta dova yauyaule.
22 Ebe hiya Hibulu, yau hinage Hibuluwena. Ebe hiya Yudeya yau hinage Yudeyaena. Ebe hiya Abelaham tubunao yau hinage Abelaham tubuna. 23 Ebe hiya Besinana yana taupaihowao yau hesi yana taupaihowa iliꞌilimani moiha ta yadiꞌwaidi. Teina yaꞌauꞌaubabadane neta dova buwa. Yagu paihowa wahiwahiyala ainai yo vada abapaiyai yo tomowa hitalaigau aidiyai yo hauga bagibagilina mwalowoi yawutu vahavahali. 24 Pwedipwedili ana bagibagili 39 himomohegaune neta mai nima ehebo yavevealodine hiya Yudeyaone aidiyena. 25 Lomaone mai tonuga hipwepwediligaune. Na mai ehebo tomowa tupwadi ebeha gaimaena higohaye mwalowoigau. Na mai tonuga wagaena yayoyoline na mai ehebo niꞌuwai yatubatuba neta ahubena ehebo na boniyai ehebo. 26 Na yagu adau bagibagilidi holadiyai yasilahe abaita ainaena yo yasilahe tauꞌaivavali aidiyena. Na yasilahe yagu taliya Yudeya aidiyena yo yasilahe nigele Yudeya aidiyena. Dalava mwalaꞌidi holadiyai yo balabala awawai bada dova muya yaveꞌaveꞌalodi. Gabwai bada dova muya yaveꞌaveꞌalodi yo yasilahe tauyemidi oyaꞌoyamao aidiyena. 27 Paihowa vitavitaidi yapaihowaidi ta yaꞌalaꞌiꞌiwahi. Hauga ibagibagili alili boniyena nigele yayaꞌenoꞌeno. Na vahali yo gadomaguni holadiyai yamiyamiya yo hauga bagibagilina nigele agu yo nigele agu aleꞌo ta gwaugwau holadiyai yamiyamiya. 28 Na nigele teina mumugaone hibom. Na hesi yanuwanuwatuwu tauyemidi yadi boda maudoidi vehabadi ahubena ehebo ehebo iya iꞌabiꞌabiye vitaigau moiha. 29 Haugana tomowa teya itapiya neta yau hinage yatapiya. Na haugana tomowa teya hiꞌabiye beꞌu neta yau yanuwavitai moiha.

30 Ebe mata yanuwahaehae mata ginauliwowa hiꞌabiꞌabiye tapiyagauwo himiya mahalava na vehabadi yanuwahaehae. 31 Bada Yeisu yana Yaubada yo Tamana awanamwanamwa miyamiya vateyaina ihanapuiyaꞌo neta nigele yayaꞌoyaꞌoyama. 32 Haugana yau Damasiko na tauwasawasa Aletasi elauhanai tauloina dalava awaꞌedana ainai tauꞌita aviviniwo ivetowolodi ta ebeha hiꞌabi avivinigau. 33 Hesi tauyemidiwo tupwadi dalavane alinane hawahawagana ainaena kodowena hiveꞌabahi dobiyegau ta tauloinane yadena gabaeine.

Copyright information for `KUD