2 Corinthians 12

Yaubada enoꞌitaꞌita Paulo imomoheine

Nuwahaehae nigele teya hava ana namwanamwa na nigele howahowagu ta awagu yagudui eeta mata yanuwahaehae. Hesi teina haugane enoꞌitaꞌita yo abiye mahalava Bada imomohegauwa mata yaꞌaubabadaedi. Bolimai 14 bada hiꞌoviꞌo ainai tauyemidi
12:2Tauyemidi neta Paulo iya ibom vehabana iꞌauꞌaubabadane. Nigele nuwanuwana ebeha iwalo haehae eeta tomowa teya vehabana iꞌauꞌaubabadane.
yahanahanapui Yaubada iꞌabihini ta ihahaene galewa haehae aliꞌalilina ainai. Teina ivetuwuni neta matauna ilalaune bo aluꞌaluwa aꞌavana ilalaune nigele yayahanapui, na Yaubada ihanapuiyaꞌo.
Yahanapuiyaꞌo neta Yaubada teina tomowane iꞌabihiniyaꞌo ta ihahaeyeine yana abamiya wasawasana ainai. Teina ivetuwuni neta matauna ilalaune bo aluꞌaluwa aꞌavana ilalaune nigele yayahanapui. Yaubada ihanapuiyaꞌo. Na tenem ainai hava ibebenaledine nigele howahowana taꞌaubabadaedi yo nigele iyalowoinanei tomowa awadiyena hiwalowei. Eeta teina vehabana mata yanuwahaehaeyei na yau vehabagu mata nigele yayanuwahaehaeyowegau. Hesi ginauli hava yagu tapitapiya hiꞌabiye mahalavadi mata yanuwahaehaeyedi. Ebe nuwanuwagu yanuwahaehae mata yau nigele buwa wuwuna yawalowalo moiha. Eeta mata nigele yayanuwahaehae wuwuna nigele nuwanuwagu ebeha tomowa hiꞌabihinigau, na hava aliguwai hiꞌiꞌitadine yo hibebenaledine neta aidiyena hiꞌita lobaigau.

Teina abiye mahalavaone Yaubada imomohegaune neta moiha imwalaꞌi alili na Yaubada nigele nuwanuwana ebeha yanuwahaehae. Eeta vitai italamwei aliguwai dova haihaili womawomalina taugu iwomawomali. Na teina neta Tomodulele yana taupaihowa italaigau na iꞌabiye laumwauwigau ta mata nigele yanuwahaehae diꞌwa.

Teina vehabana na mai tonuga Bada ainai yaꞌawanoi ebeha haihaili womawomalina ivai vehulu. Na hesi aliguwai iwalo, ‘Havena, yagu veꞌiꞌila owa howahowam wuwuna yam tapiya haugana neta yau yagu alaꞌalawowoli yana hauga wahiyala’. Ainaena na yayaliyaya alili yagu tapitapiya yagagasaedi neta mata Besinana alaꞌalawowoli aliguwai imwauwi. 10 Besinana vehabana na vetapitapiya yo walo hinahinali yo silahe yo taumuya yo vitai hauga maudoina aidiyena yanamwanamwa. Wuwuna yagu tapiya haugana neta abo yawahiyala moiha.

Paulo inuwanuwatuwu Kolinita vehabadi.

11 Yagu walo dova yauyaule na hesi omiu ampaihowaigau eeta teina dova yaꞌauꞌaubabadane. Bada ebe amꞌawa namwanamwaegau, na hesi nigele. Teina tomowaone hiyogauyowedi tauyewasao gamwagamwanimiyai, na hesi nigele hiyanamwanamwa diꞌwaigau, bwagana yau ginauli awaꞌawawa. 12 Gamwagamwamiyai yaꞌalamꞌiꞌita iliꞌilimani na veꞌiveꞌilala yo vedevedede yo paihowa wahiwahiyaladi bagibagilidi aidiyena yaꞌabiye mahalavauyowegau neta yau tauyewasa moihagu. 13 Yagu mumuga gamwagamwanimiyai neta dova hinage yagu mumugane vali tauyemidiwo boda maudoidi aidiyai, na hesi haugana yaꞌahubali ginauli aidiyena nigele teya yayaꞌabiye vitai. Yauwedo na teina paihowa pwanone vehabana amnuwahamuigau.

14 Teina yagu hauga tonugana yaꞌatububuni ebeha yalaowa ta yatauboꞌeyegomiu na mata nigele yaꞌabiye vitaigomiu. Nigele yami tobwatobwa yayavenuwa wuwuna yau dova tamamiu. Eeta hedaheda nigele yadi paihowa ebeha hinadiyao yo tamadiyao adi haguhagu vehabana hiꞌatububuni. Na hesi hina yo tama hiya yadi paihowa natudiyao adi haguhagu hiꞌatububuni vehabadi. 15 Yagu abayaliyaya neta ami haguhagu vehabana yagu tobwatobwa maudoidi yatalamwedi yo hinage yatalamweuyogau vehabamiu. Neta yagu velau ana mwalaꞌi imiya mahalava. Na vedova omiu yami velau mata ihabulu?

16 Na tupwamiu amꞌauꞌaubabada amwalo, ‘Paulo yama tobwatobwa nigele iyatanotanoidi na yana hanapuwena iꞌoyaꞌoyamaegai’. 17 Tomowaowa yavetamalediwaowa alimiyai, vedova teya aidiyena yaꞌoyamaegomiu na yami tobwatobwa yatanoidi? Nigele! Amhanapuiyaꞌo neta nigele yayapaihowa. 18 Taito yaꞌawanoi hamahamadudui ebeha ilaowa alimiyai. Na tahida teya yavetamalei ta iya baidana hilalaowane. Vedova yami tobwatobwa itanoidi? Nigele. Iya na yau yama mumuga eheꞌehebodine.

19 Teina leta amvahivahiline nuwana amnuwanuwatuwu ebeha mehemiyai aꞌauꞌaubabadane ama veꞌewa ana abiyedumwalu vehabana, nigele. Na hesi ai Besinana yana taupaihowao ta amiyamiya na aꞌauꞌaubabada Yaubada mehenai ta ebe aꞌabiye wahiwahiyalagomiu. 20 Na yagu meheuhine neta nuwana ebe yamahalavawa ta mata yaꞌitagomiu nigele dova yagu nuwanuwatuwu vehabamiu. Na yami mumugao mata nigele hiyaꞌabiye yaliyayagau, na hava yapaipaihowai mata nigele hiyaꞌabiye yaliyayagomiu. Na yagu meheuhine neta nuwana mata manini yo alomagigili yo modiꞌini yo aiduma yo awayabayababa yo vetalapili yo nuwahaehae yo talina tui yalobaidi. 21 Hinage yagu meheuhine neta nuwana mata yagu laugwaipileuyowa ainai Yaubada iꞌabiye nuwadobiyegau mehemiyai. Na tomowa bodadi mwalona yababa hipaihowaidi ta nigele hiyanuwabui aidiyai mata yadou vehabadi. Hiya nuwatuwu biꞌidi mumugadi hipaipaihowaidi yo meheganawali yo paihowa biꞌibiꞌidi hipaipaihowaidi mata vehabadi yadou.

Copyright information for `KUD