2 Corinthians 2

Nigele yayalaowa alimiyai wuwuna yagu nuwatuwu yapaihowai ta nigele ebeha yaꞌabiye nuwayababauyoigomiu. Ebe yaꞌabiye nuwayababagomiu, yaiya mata itupwa ta iꞌabiye yaliyayagaune? Nigele teya yaiya wuwuna tomowa tauꞌabiye yaliyayagau mata yaꞌabiye nuwayababagomiu. Teina vehabana na leta neta yaleleyawa alimiyai. Nigele nuwanuwagu yalaowa ta omiu ebeha amꞌabiye yaliyayagauwa amꞌabiye nuwayababagau. Wuwuna yahanapui iliꞌilimani neta yagu yaliyayane omiu hinage yami yaliyaya. Eeta yalaulelewa mayagu nuwavitai yo mayagu atemuyamuya yo mamehelinogu; ta nigele ebeha yaꞌabiye nuwayababagomiu na hesi yagu velau ana mwalaꞌi alimiyai ebeha amhanapui.

Tauyababa ana nuwahamu

Ami gelu teya iꞌabiye nuwayababagau ta ebe yau mayagu nuwayababa omiu hinage tupwana mayami nuwayababa. Teina yawalowalone nigele ebeha ami gelune yaꞌabiye nuwavitai. Na tomowa maudoimiu amhulugogoi ta yemaihana teina dova ammohemoheine neta bada howahowana. Na hesi amnuwahamui na amꞌabiye wahiyala ta havena inuwanuwayababa alili mata ainaena ibeꞌu. Eeta yaꞌawanoiyegomiu ebeha yami velau iya vehabana amꞌabiye mahalavauyoi. Teina vehabana na yalaulelelaowa ebeha yami awaꞌabi yatowoi ta yahanapuigomiu neta moiha yagu loguguya maudoidi aidiyai amꞌawa abi, bo nigele? 10 Ebe yaiya teya yana yababa amnuwahamui mata yau hinage yanuwahamui. Na ebe hava vehabana na yanuwahamui neta Besinana mehenai na yapapaihowaine omiu vehabamiu. 11 Na yapapaihowaine ebeha Tomodulele havena iwahiwahiyala gabaegita, wuwuna yana nuwatuwuwo bada ta hanapuidiꞌo.

Besinana ainaena ta wahiyala

12 Haugana Tilowasi ainai yamahalava yaꞌita lobai ebeha Besinana wasana namwanamwana yaguguyaei neta tenem ainai Bada yagu hawahawaga ihoꞌeyaꞌo. 13 Hesi yagu nuwatuwu nigele iyatalu wuwuna tahigu Taito yabeha ahayai Tilowasi ainai. Nigele ta yavelauwedi na yalaugabaidi ta yalalaune Masedoniya.

14 Na Yaubada ainai taꞌawa yauwedo wuwuna iya yana lau ahaiyena hauga maudoina Besinana ainaena ta wahiyala diꞌwa. Ta Yaubada iyepaihowagai na Besinana ana hanapu vehabana aꞌabiye dabalala tupwa maudoina aidiyai dova pwalawasi panena. 15 Wuwuna ita dova pwalawasi panena namwanamwa alilina Besinana iꞌaiyauyanei Yaubada ainai. Neta panenane idabadabalala ta livalivahidi na taumwalomwalowoi gamwagamwadiyai hibenabenalei. 16 Taumwalomwalowoi aidiyai teina panenane dova mwalowoi ivaivaiyama. Na livalivahidi aidiyai teina panenane iya yawahi ivaivaiyama. Teina vehabana ta yaiya howahowana mata teina vitaiwone ipaihowaidi? 17 Hesi ai howahowamai wuwuna ai nigele dova tomowa tupwadi hiya Yaubada yana Walo hivai ta dova abaꞌaigimwagimwala. Ai Yaubada ivetamalegai eeta iya mehenai nuwatuwu moihanaena aꞌauꞌaubabada Besinana yehanaena.

Copyright information for `KUD