2 Corinthians 7

Ainaena augeluwo moihadi omiu, teina waloyemidiwone bada maudoidi tavaidiꞌo. Eeta yada nuwatuwu dawadawanidi tataꞌwataꞌwataedi neta ginauliwone tauda yo aluꞌaluwada hiꞌabiꞌabiye biꞌidi aidiyena. Yauwahida taꞌabiye masaledi Yaubada mehenai wuwuna taveꞌahihiyei.

Paulo yana yaliyaya

Atemiu amhoꞌedi alimaiyai wuwuna nigele teya yaiya ayaꞌabiye yababa yo nigele teya yaiya ayaveꞌita pwanoli. Na hinage nigele teya yaiya ayaꞌoyamaei na yana tobwatobwa ayavai vehulu. Teina yawaloweine nigele ebeha yaveꞌewaigomiu wuwuna bada dova mwalona yawawaloweiwa neta omiu ami nuwatuwu atemaiyai imiyamiya eeta bwagana mata amwalowoi bo amiya na hesi hauga daodaona talaulautoyawa. Omiu vehabamiu yaꞌatepatu yo yanuwahaehae moiha. Na ama vitai maudoidi holadiyai yagu nuwatuwu hitalu ta yaliyaya iꞌoiye mwaugau.

Haugana tenem bada amahalavaꞌo Masedoniya ainai na hesi howola taumai nigele hiyaꞌaiyawasi. Vitaiwo himiya gwaigwaipileyegai neta vetaꞌetaꞌe tomowa baidamaiyao yo meheuhi atemaiyai na amiyamiya. Na hesi Yaubada iya taunuwavitaiwo adi tauꞌabiye atepatu eeta Taito yana laoma ainai iꞌabiye atepatugai. Nigele yana laoma ibom ainaena iyaꞌabiye atepatugai na hesi vedova amꞌabiye atepatuwa wasana ainaena hinage iꞌabiye atepatugai. Na yami velau yo yami nuwayababa yo yami talam vehaguhagu yau vehabagu iwalowalo auligai ta yagu yaliyaya imwalaꞌi alili.

Mwalona yagu leta ainai yaꞌabiye muyagomiu, ta vehabana yanuwanuwatuwu na teina haugane nigele vehabana yayanuwanuwatuwu wuwuna yagu leta iꞌabiye nuwayababagomiu hauga ahuꞌahubalina. Leta neta yalelele vehabana yayaliyaya. Na nigele yayayaliyaya yaꞌabiye nuwayababagomiune na hesi yayaliyaya wuwuna yami nuwayababa ainona neta yami nuwabui. Neta nuwayababane Yaubada nuwanuwana ainaena nigele ayaꞌabiye yababagomiu. 10 Nuwayababa Yaubada nuwanuwana wuwuna neta nuwabui yana abavetuwuni ta tomowa hilaulau yawahai ta hiꞌawa namwanamwaei. Na taumiya baleꞌu yadi nuwayababa ainaena mwalowoi hiveꞌaveꞌalo. 11 Amꞌita hava Yaubada ipapaihowaine yami nuwayababa ainaena ta amꞌatepatu wahiyala na amnuwalele vedumwaluyoigomiu ainai. Eeta amwalo wahiyala mayami meheuhi yo mayami velau ammoheuyoigomiu mayami atetalam ta amꞌatububuni taumumuga yababa yemaihana vehabana. Ginauli maudoidi aidiyai amꞌabiye mahalavauyoigomiu neta nigele teya hava yami pwanoli. 12 Eeta teina leta yapaihowai nigele taupwanoli mehena yayasabui yo hinage nigele pwanoli ana tauyemaiha yayahaguhagui vehabana yayalaulele. Na yalaulele ebeha yami atetalam vehabamai Yaubada mehenai yaꞌabiye mahalava alimiyai. 13 Teina vehabana na yama nuwatuwu hiwahiyala.

Nigele yama nuwatuwu wahiyala ibom na hinage yama yaliyaya. Wuwuna Taito maumaudoimiu amꞌabiye wahiyala ta yana yaliyayaena iꞌabiye yaliyayagai.
14 Na yagu nuwatuwu haehae omiu vehabamiu yawalo auli ta nigele amyaꞌabiye hinimayagau. Mwalona ginauli maudoidi awalowalowedi alimiyai neta moihadi. Eeta yama nuwahaehae Taito ainai vehabamiu neta imiya mahalava moihana. 15 Taito inuwatuwu avivini vedova amyayaliyayaine mayami meheuhi yo mayami veꞌahihi na hinage mayami awaꞌabi vehabana eeta yana velau vehabamiu iwahiyala. 16 Na yau yayaliyaya wuwuna ginauli maudoidi aidiyai yayemidiyegomiu moiha.

Copyright information for `KUD