2 Corinthians 8

Tauyemidiwo yadi velau

Ama geluwo nuwanuwamai ebeha amhanapui hava Yaubada yana atemuyamuya ipapaihowaine tauyemidiwo yadi boda Masedoniya ainai. Hiya vitai holanaena hilaulau neta towoi mwalaꞌina hiveꞌaveꞌalo ta bwagana hiwewelohe na yadi yaliyaya imwalaꞌi alili ta ainaena yadi velau idiꞌwa alili. Mata yawalo mahalavaedi alimiyai neta velau ana mwalaꞌi hava howahowadi mata himwaumwauwi neta himwauwi. Na hinage hava nigele howahowadi na himwauwi mata himwaumwau diꞌwa. Hibom yadi talam alimaiyai hiꞌawanoi hamahamadudu ebeha Yaubada ana tauveꞌahihiwo Yudeya vehabadi yadi tupwa hipaihowai hagu ainaena. Yama nuwatuwu mata velau aꞌava himwauwi na hesi hivelau diꞌwa wuwuna himoheuyoidi Yaubada ainai na mulitai atedi hitalamwedi alimaiyai. Ainaena Taito bada velau ana vai ivetuwuni gamwagamwanimiyai eeta aꞌawanoiyei ebeha iveꞌovidi. Na ginauli dova yemidi yo aubabada yo hanapu yo vehaguhagu nuwalelena yo yami velau vehabamai aidiyai ammahuli alili. Eeta nuwanuwamai ebeha teina hinage velaune paihowana ainai ammahuli moiha.

Teina yawalowaloweine nigele dova loina na ebeha tomowa tupwadi yadi vehaguhagu nuwalelena yaꞌabiye mahalava ta ainaena na yami velau moihana yalautowoi. Yada Bada Yeisu Besinana yana veꞌiꞌila bada amhanapuiyaꞌo. Bwagana iya imahuli alili na hesi iveweweloheuyowei omiu vehabamiu ta ebe yana veweweloheyena iyemahuligomiu.

10 Na yagu nuwanuwatuwu teina dova. Bolimai tuluhadai haugana velau amvetuwuni inamwanamwa ta teina haugane amveꞌovidi. Wuwuna omiu velau ana taupaihowao mugamugaimiu yo hinage omiu tomowa mugamugaimiu velau amyaliyayai. 11 Mwalona velaune amyaliyayai na yami yaliyayane iyemala moiha ta teina haugane hava howahowamiu yami tobwatobwao aidiyena paihowane amveꞌovi. 12 Ebe velau tayaliyayai mata yada velaune Yaubada vehabana iyaliyaya. Yaubada nuwanuwana hava alidai imiyamiyane tamohei na hava nigele alidai iyamiyamiya nigele nuwanuwana.

13 Teina nigele yawalo ebeha tomowa tupwadi vitai hiꞌavala vehulu na omiu amꞌavalai. Na hesi nuwanuwamai neta maudoimiune amtoyatoyawa. Wuwuna hiya adi vahali holanai ta ebeha omiu yami mahuliyena amhaguidi. Eeta omiu mata ami vahali holanai yadi mahuliyena hihaguigomiu. Teina dova mata ampaihowauyoigomiu ta maudoimiu amtoyatoyawa. 15 Dova Yaubada yana Buki holanai hilele hiwalo, ‘Yaiya tomowa itanoꞌahai mwalaꞌina nigele ana tupwa mwalaꞌina. Na yaiya tomowa nigele iyatanoꞌahai moiha nigele iyaꞌabiye ahubali.’

Taito maꞌana geluwo yadi lau Kolinita

16 Yaubada ainai yaꞌawa yauwedo wuwuna iya ipaihowai ta Taito yana nuwalelene alimiyai dova yau. 17 Moiha yama awanoi ainai italam na hesi ami hagu ainai inuwalele moiha ta ibom yana nuwatuwuwena itowolo ta ilalaowa alimiyai. 18 Taito na tahida teya avetamaledi ta hilalaowa. Wasa namwanamwana guguyana ainai tahida teina ilauꞌalili ta teina ainaena tauyemidi yadi boda maudoidi hiveꞌahihiyei mwalaꞌina. 19 Teina tahidane tauyemidiwo yadi boda hivesinuwai ta iya mata ihaguigai ta velaune alawei Yudeya. Ainaena Bada aꞌawa wasawasaei na mata tomowa hihanapui neta nuwanuwamai tauyemidiwo ahaguidi. 20 Teina velau mwalaꞌina yaiyadiwo aꞌitaꞌita avivini ebeha ahibahiba iliꞌilimani ta tomowa havena hivetavetalapili neta vehabana tahida teina alalauvaine. 21 Eeta yama venuwa ebeha yama mumuga hinamwanamwa nigele ebeha Yaubada mehenai ibom na tomowa hinage mehediyai.

22 Hinage tahida teya avetamalei ta teina tomowaone ivetonugaedi ta baidanao hilalaowa. Hauga bagibagilina alautowoi ginauli vagadi yo vagadi aidiyena ta alolobaine iya tautalam. Na teina haugane iya tautalam moihana vehabamiu wuwuna alimiyai iyemidi. 23 Na Taito iya yagu taliyataupaihowa ta ami hagu vehabana iya baidagu apaipaihowa. Na tahidao bwau Taito baidanao hilalaowa neta hiya tauyemidiwo yadi bodao vehabadi hitowotowolo yo hinage Besinana yana vewasawasa hiꞌabiye mwalaꞌi. 24 Eeta yami velau amveꞌitaedi aidiyai ta tauyemidiwo yadi boda maudoidi mata hiꞌita lobai ta yama nuwahaehae iyemala moiha.

Copyright information for `KUD