2 Peter 2

Tauveꞌita oyaꞌoyama vehabadi

Tupwadi tauwalo mahalava oyaꞌoyama mwalona tomowa ahiꞌahipudiyai himahalava. Dova hinage teina haugane tauveꞌita oyaꞌoyama ahiꞌahipumiyai himahamahalava, ta mata hiꞌoyamaegomiu yadi yababa yo yadi nuwatuwu dawaniwo aidiyena, ta Bada igimwagimwalaigitawa hiuvalaei, eeta mata maihana yababana hilobai. Hiya paihowa vedeba hinihinimayadi aidiyena mata tomowa bagibagilidi hiꞌoyamaedi ta himulitaedi na taumiya ganamuli hiꞌitadi ta hiwalo, walo moiha amwahana iyababa.

Hiya tobwatobwa nuwaleledi aidiyai imwalaꞌi alili na yadi walo amꞌamnaena ebeha nuwamiu hivaidi ta oyamaena yami tobwatobwao hivaidi. Na hesi Yaubada yadi abalauvetala bada iꞌatububuniyaꞌo ta ihahaꞌwahaꞌwa.

Yaubada tausagenawasao yadi yababa nigele iyaꞌateꞌatemuyamuyaedi na hesi guda guguguguyouna ainai ihiwa aituluwedi, ta himiyamiya na lauvetala ana ahubena hihaꞌwahaꞌwai. Na hinage mwalona taumiya baleꞌu maudoidi Yaubada nigele iyaꞌatemuyamuyaedi, eeta tauyababao abaitaena imutu veꞌovidine. Na Nowa mayana bodao hitau 7 iyayayovidine, wuwuna Nowa iya dumwalu ana tauguguya. Na hinage dalavaone yababadi bwau igabudi ta hiꞌalahi veꞌovidine neta Sodoma na Gomola, ta ainaena ebeha maudoida tahanapui na havena mumuga yababana tapaipaihowai. Na Lota iya dalavaone aidiyena yana mumuga dumwadumwaluna, ainaena Yaubada ihahaloine. Walo moiha, Lota neta tauyababa yadi mumuga biꞌibiꞌidi vehabana inuwavitai. Lota iya taudumwalu na hesi tauyababaone ahiꞌahipudiyai imiyamiya, ta abubena ehebo ehebo yadi mumuga yababao iꞌitaꞌitadi na ibenabenaledi ta inuwavitai mwalaꞌina. Ainaena tahanahanapui ebeha Bada taunamwanamwao adi towoiwo maudoidi aidiyena mata ihaloidi, na tauyababao mata ipaipaidi ana higa hauga lauvetala ana ahubena imahalava.

10 Tomowaone, neta hiya taupwanoliwo Yaubada yana loina namwanamwana hitaꞌwataꞌwataedi, na yadi nuwatuwu dawaniwo biꞌibiꞌidi himulimulitaedi, adi maiha yababa alilina mata imohedi. Taupwanoliwone hinage yadi gagasa woiyawa, yo nigele yadi veꞌahihi taumiya galewa namwanamwadi aidiyai, na hiwalo dobidobiyedi. 11 Na tausagenawasao wahiwahiyala alilidi yadi abamiya Yaubada ainai, na hesi tausagenawasao yababadi nigele hiyawalo dobidobiyedi Bada mehenai.

12 Tomowaone hiya tauveꞌita oyaꞌoyamao mumuga yababana hipaipaihowai adi oleya dova lagulagu, ta adi lautowoi hibom himulimulitaedi. Yadi nuwapwanopwano vehabana hiwalowalo sebasebai ta mata yadi mwalowoi dova lagulagu hipwahipwa ainai, 13 ainaena yadi yababao maihana mata himuya. Wuwuna tomowa mehediyai adi amna dawadawanidi ainodi hiꞌabiꞌabiye mahalavadi. Na ebe baidamiyao amꞌai toyawa mata hiꞌabiye hinimayagomiu yadi mumuga yababao vehabadi. 14 Na yadi mehe ayouhi vehabana hipwanopwanoli lau na nigele mumuga yababana hiyalaumwauwi. Na tapitapiyadi himugaiyediꞌo amwaha yababana ainai na hiꞌaiduma moiha. Neta vehabana ta Yaubada iꞌawa yababaediꞌo.

15 Amwaha dumwaluna bada hilaugabainao ta hilau pwanoꞌo, ta Biyo natuna yehana Balam yana mumuga himulimulitaei, wuwuna iya nuwanuwana yo yana paihowa yababana ainaena ivetobwatobwa, 16 na doniki ehebo Balam yana mumuga yababana ivelau mwauwi dova tomowa yana aubabada ainaena. Donikinane tauwalo mahalavane yana paihowa yababanane abiye lau mwauwidine.

17 Tomowa teina dova yadi mumuga adi ita dova bwahi gumagumadi, na hinage dova yaloyalovi, yaumai itowatowapeiyei, ainaena Yaubada howola abo ihiwa aituluwedi guda guguyou ainai ta nemai himiya vateyai. 18 Yadi mumuga yababadi mayadi walo gagasa na hiꞌauꞌaubabada yauyaule, na hinage yadi pwanoli aidiyena taunuwabui vauvaudi hiniuniulidi ta hiwuyowuyo yadi mumuga mugai aidiyai. 19 Adi taumulitawone aidiyai hiwalo, ‘Amwaha teina hoꞌehoꞌena amwaha namwanamwana, na nigele teya laugagayo iyamiyamiya’. Na hesi hiya yadi mumuga yababana ainaena hibom hipaipaiyoidi. Wuwuna yaiya tomowa mumuga yababana ipaipaihowa alaꞌalabiliyei ibom ipaipaiuyoi 20 Hiya mugai yada Bada yo ada Taulivahi Yeisu Besinana wasana bada hibenalenaꞌo yo hiyemidiyenaꞌo ta mumuga yababadi hidena gabaediꞌo, na ebe hiwuyouyo mumuga miyamiyana aidiyai mata yadi yababa mugamugaina hidiꞌwai. 21 Ebeha amwaha dumwadumwaluna nigele hiyahanapui, ainaena yababa hiveveꞌalone. Na hesi hiya bada amwaha dumwadumwaluna hihanapuiyaꞌo na hilaugabaei, mata miya yababa alilina ainai himahalava wuwuna loina veꞌaveꞌahihina hilaugabainaꞌo. 22 Ta yadi mumugao ipaihowauyaoidi ta tomowa hiwalo adi ita dova edewa maliwaidi hiꞌaiꞌaiyoidi. Na hinage maheya tauna ta abiye maseledi, na mulitai hiwuyo ta hitobatobauyo.

Copyright information for `KUD